Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31982L0528.pdf

31982L0528

Rådets direktiv 82/528/EEG av den 19 juli 1982 om ändring av bilaga 2 till direktiv 76/895/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsakerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 234 , 09/08/1982 s. 0001 - 0004

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 15 s. 0132

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 26 s. 0038

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 15 s. 0132

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 26 s. 0038RÅDETS DIREKTIV av den 19 juli 1982 om ändring av bilaga 2 till direktiv 76/895/EEG om fastställande av gränsvärden förbekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker (82/528/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 76/895/EEG av den 23 november 1976 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker (), senast ändrat genom direktiv 81/36/EEG (), och särskilt artikel 5 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 5 i direktiv 76/895/EEG skall innehållet i bilagorna regelbundet ändras och vid ändringarna skall hänsyn tas till tekniska och vetenskapliga framsteg såväl som till de krav som gäller för hälsa och jordbruk.

Det räcker med att ange bekämpningsmedelsrester med deras trivialnamn och kemiska beteckningar, och det är därför önskvärt att förenkla presentationen av bilaga 2 till nämnda direktiv på motsvarande sätt.

Bekämpningsmedlen aramit och klorfenson saknar numera ekonomisk betydelse och det är osannolikt att rester av dem skulle uppträda i livsmedel. Det är därför lämpligt att stryka dem från nämnda bilaga 2.

Mot bakgrund av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen är det nödvändigt att ändra bestämmelserna, särskilt gränsvärdena i bilaga 2 i fråga om atrazin, azinfosetyl, azinfosmetyl, barban, binapakryl, karbaryl, klorbensilat, diallat, endosulfan, lindan, paration inklusive paraoxon, och folpet.

Av samma skäl är det önskvärt att uppdatera direktivet genom att lägga till bestämmelser som rör ytterligare bekämpningsmedel, vars restsubstanser kan förekomma i frukt och grönsaker, nämligen: bromofosetyl, bromopropylat, kaptafol, klorprofam, klorbufam, klorfenvinfos, klormekvat, DDT, diazinon, diklorfluanid, diklorvos, dikofol, dioxation, dikvat, fentin, heptaklor, metylbromid, parakvat, pyretriner, triallat, vamidotion och kinometionat.

Det är dessutom önskvärt att i enlighet med rådande internationell praxis ersätta gränsvärdena för amitrol, endrin, och TEPP, som hittills uttryckts med "noll" med bestämda värden som exakt eller ungefärligen motsvarar de värden som anger den lägsta bestämningsgränsen.

Med hänsyn till de fel som särskilt vid provtagning och analys är oundvikliga när gränsvärden kontrolleras, bör dessa gränsvärden uttryckas med ett lämpligt antal signifikanta siffror, och gränsvärdena för klorbensid och metylparation inklusive metylparaoxon bör därför korrigeras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 2 till direktiv 76/895/EEG ändras på följande sätt:

1. Kolumnen rubricerad "EEG-nr 1" och fotnot 1 skall utgå.

2. Posterna "aramit" och "klorfenson" skall utgå.

3. För de bekämpningsmedelsrester som anges nedan skall uppgifterna i tabellen, med undantag för den kemiska formeln som förblir oförändrad, ersättas med följande:

>Plats för tabell>

4. Följande bekämpningsmedelsrester med motsvarande uppgifter skall införas:

>Plats för tabell>

5. Rubrikerna "barban" och "diallat" skall ersättas med grupper som har direkt anknytning till respektive "barban, klorprofam, klorbufam" och "diallat, triallat" enligt följande:

>Plats för tabell>

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 1 senast den 1 juli 1984. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 juli 1982.

På rådets vägnar

B. WESTH

Ordförande

() EGT nr L 340, 9.12.1976, s. 26.

() EGT nr L 46, 19.2.1981, s. 33.

() EGT nr C 95, 16.4.1982, s. 6.