Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 83/131/EEG av den 14 mars 1983 om ändring av bilagan till rådets direktiv 79/117/EEG om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och användsEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 091 , 09/04/1983 s. 0035 - 0035

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 16 s. 0071

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 27 s. 0129

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 16 s. 0071

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 27 s. 0129KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 14 mars 1983 om ändring av bilagan till rådets direktiv 79/117/EEG om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (83/131/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (), särskilt artikel 6 i detta, och

med beaktande av följande:

Vetenskapliga och tekniska framsteg medför att vissa ändringar bör göras i bilagan till direktiv 79/117/EEG.

Det finns skäl att upphäva vissa av de tillfälliga undantagen från förbuden i direktivet, eftersom mindre farliga behandlingsmetoder nu finns att tillgå.

Samtliga medlemsstater har meddelat kommissionen att de inte kommer att eller inte längre avser att utnyttja dessa undantag.

Det finns skäl att till förteckningen över förbjudna verksamma ämnen lägga den svårnedbrytbara organiska klorföreningen kamfeklor, eftersom dess användning kan ge upphov till både hälsoskador hos människor och djur och oacceptabla negativa effekter på miljön. Kommissionen har samrått med Vetenskapliga kommittén för pesticider angående denna förening.

De åtgärder som föreskrivs genom detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 79/117/EEG ändras på följande sätt:

1. I del A, "Kvicksilverföreningar"

a) under 4, "Alkylkvicksilverföreningar", skall texten i a ersättas med följande: "Doppning av sättpotatis",

b) under 5, "Alkoxyalkyl- och arylkvicksilverföreningar"

aa) skall a utgå,

bb) skall b, c och d betecknas a, b respektive c.

2. I del B, "Svårnedbrytbara organiska klorföreningar"

a) under 1, "Aldrin", skall texten i a ersättas med följande: "Behandling av jord mot Otiorrynchus på plantskolor och i rabatter för prydnadsväxter",

b) under 4, "DDT", skall a, b, c och e utgå,

c) under 7, "Heptaklor", skall texten i andra kolumnen utgå,

d) skall följande tillägg göras i första kolumnen efter 8: "9. Kamfeklor".

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 1 oktober 1984 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 mars 1983.

På kommissionens vägnar

Poul DALSAGER

Ledamot av kommissionen

() EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 36.