Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31985L0173.pdf

31985L0173

Rådets direktiv 85/173/EEG av den 28 februari 1985 om ändring av direktiv 77/93/EEG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till medlemsstaternaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 065 , 06/03/1985 s. 0023 - 0023

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 33 s. 0246

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 33 s. 0246

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0114

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0114RÅDETS DIREKTIV av den 28 februari 1985 om ändring av direktiv 77/93/EEG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till medlemsstaterna (85/173/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(), och

med beaktande av följande:

Genom direktiv 77/93/EEG(), senast ändrat genom direktiv 81/7/EEG(), fastställde rådet skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till medlemsstaterna.

Det har visat sig omöjligt att med avseende på Grekland vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i det direktivet inom den antagna övergångsperioden. Ett lämpligare datum för utgången av denna period bör därför bestämmas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 20.4 b i direktiv 77/93/EEG, skall "den 1 januari 1983" ersättas med "den 1 mars 1985".

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall, med verkan från och med den 1 januari 1983, sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

2. Medlemsstaterna skall genast till kommissionen överlämna texterna till alla de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar då de börjar tillämpa detta direktiv. Kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 februari 1985.

På rådets vägnar

G. ANDREOTTI

Ordförande

()()()()

() EGT nr C 186, 13.7.1984, s. 11.

() EGT nr C 300, 12.11.1984, s. 52.

() EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 20.

() EGT nr L 14, 16.1.1981, s. 23.