Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 85/298/EEG av den 22 maj 1985 om ändring för andra gången av bilagan till rådets direktiv 79/117/EEG om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och användsEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 154 , 13/06/1985 s. 0048 - 0048

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0188

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 35 s. 0109

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 18 s. 0188

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 35 s. 0109KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 22 maj 1985 om ändring för andra gången av bilagan till rådets direktiv 79/117/EEG om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (85/298/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används(), särskilt artikel 6 i detta, senast ändrat genom direktiv 83/131/EEG(), och

med beaktande av följande:

Vetenskapliga och tekniska framsteg medför att vissa ändringar måste göras i bilagan till direktiv 79/117/EEG.

Det finns skäl att upphäva vissa av de tillfälliga undantagen från förbuden i direktivet, eftersom mindre farliga behandlingsmetoder nu finns att tillgå.

Samtliga medlemsstater har meddelat kommissionen att de inte kommer att eller inte längre avser att utnyttja dessa undantag.

De åtgärder som föreskrivs genom detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 79/117/EEG ändras på följande sätt:

1. I del A, "Kvicksilverföreningar"

a) under 2, "Kvicksilverklorid (kalomel)", skall texten till c utgå,

b) under 5, "Alkoxyalkyl- och arylkvicksilverföreningar", skall texten till a och b utgå.

2. I del B, "Svårnedbrytbara organiska klorföreningar"

a) under 1, "Aldrin", skall texten till a ersättas med följande: "Behandling mot Otiorrhynchus av växtmedia hos prydnadsväxter odlade i behållare",

b) under 4, "DDT" skall texten i andra kolumnen utgå,

c) under 5, "Endrin"

aa) skall texten till a ersättas med följande:

"Som en acaricid på cyklamen",

bb) skall b utgå.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 1 januari 1986 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 maj 1985.

På kommissionens vägnar

Frans ANDRIESSEN

Vice ordförande

()()

() EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 36.

() EGT nr L 91, 9.4.1983, s. 35.