Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 86/214/EEG av den 26 maj 1986 om ändring av direktiv 79/117/EEG om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och användsEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 152 , 06/06/1986 s. 0045 - 0045

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 21 s. 0072

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 21 s. 0072RÅDETS DIREKTIV av den 26 maj 1986 om ändring av direktiv 79/117/EEG om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (86/214/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (), senast ändrat genom kommissionens direktiv 85/298/EEG (), krävs att medlemsstaterna skall tillse att växtskyddsprodukter som innehåller ett eller flera av de verksamma ämnen som anges i bilagan inte släpps ut på marknaden eller används, annat än i vissa tillfälliga undantagsfall.

Enligt artikel 6.1 i det nämnda direktivet får vissa ändringar i bilagan antas av kommissionen efter samråd, när det är lämpligt, med Vetenskapliga kommittén för pesticider, som inrättats enligt kommissionens beslut 78/436/EEG (), och efter att ha hört Ständiga kommittén för växtskydd, som inrättats enligt rådets beslut 76/894/EEG ().

Enligt artikel 6.2 i det nämnda direktivet skall detta förfarande tillämpas under en begränsad tid på fem år från och med den 1 januari 1981. Rådet kan dock genom ett enhälligt beslut efter förslag från kommissionen förlänga denna tid eller upphäva alla begränsningar som avser bestämmelsens tillämplighet.

Begränsningarna i fråga om möjligheten att tillämpa förfarandet infördes för att möjliggöra en övervakning av dess funktion. Eftersom erfarenheterna av tillämpningen är goda, bör begränsningarna upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 6.2 i direktiv 79/117/EEG skall upphöra att gälla.

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 maj 1986.

På rådets vägnar

G. BRAKS

Ordförande

() EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 36.

() EGT nr L 154, 22.5.1985, s. 48.

() EGT nr L 124, 12.5.1978, s. 16.

() EGT nr L 340, 9.12.1976, s. 25.