Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 86/355/EEG av den 21 juli 1986 om ändring av direktiv 79/117/EEG om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och användsEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 212 , 02/08/1986 s. 0033 - 0034

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 21 s. 0217

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 21 s. 0217RÅDETS DIREKTIV av den 21 juli 1986 om ändring av direktiv 79/117/EEG om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (86/355/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (), särskilt artikel 6 i detta, senast ändrat genom direktiv 86/214/EEG (), och

med beaktande av följande:

Enligt det nyssnämnda direktivet kan innehållet i bilagan ändras regelbundet, för att hänsyn skall kunna tas till vetenskapliga och tekniska framsteg.

Det har påvisats att användningen av etylenoxid som växtskyddsprodukt, särskilt för rökbehandling av lagrade växter eller växtprodukter, kvarlämnar rester i livsmedel som kan ge upphov till hälsoskador hos människor eller djur.

Alternativa behandlingsmetoder för att skydda växter finns nu att tillgå, utom för vissa varor av mindre betydelse.

Utsläppande på marknaden och användning av etylenoxid som växtskyddsprodukt bör därför förbjudas.

Tillfälliga nationella undantag från förbudet bör emellertid kunna tillåtas för vissa varor som är av mindre betydelse och för vilka det finns ett särskilt behov, till dess att andra behandlingsmetoder blir tillgängliga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till direktiv 79/117/EEG skall följande tillägg göras:

>Plats för tabell>

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 1 juli 1987 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 juli 1986.

På rådets vägnar

G. HOWE

Ordförande

() EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 36.

() EGT nr L 152, 26.5.1986, s. 45.