Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 87/181/EEG av den 9 mars 1987 om ändring av bilagan till direktiv 79/117/EEG om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och användsmEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 071 , 14/03/1987 s. 0033 - 0033

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 22 s. 0240

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 22 s. 0240RÅDETS DIREKTIV av den 9 mars 1987 om ändring av bilagan till direktiv 79/117/EEG om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (87/181/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används(1), särskilt artikel 6.3 i detta, senast ändrat genom direktiv 86/355/EEG(2),

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Enligt det nyssnämnda direktivet kan innehållet i bilagan ändras regelbundet, för att hänsyn skall kunna tas till vetenskapliga och tekniska framsteg.

Det har påvisats att användningen av nitrofen som växtskyddsprodukt, särskilt som herbicid, sannolikt medför hälsoskador hos människor och djur.

Det har även påvisats att användningen av 1,2-dibrometan och 1,2-dikloretan som växtskyddsprodukter, särskilt för rökbehandling av växter och jord, sannolikt medför såväl hälsoskador hos människor och djur som oacceptabla effekter på miljön.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till direktiv 79/117/EEG skall orden "C. Etylenoxid" ersättas med följande:

"C. Andra föreningar

1. Etylenoxid"

och följande läggas till:

"2. Nitrofen

3. 1,2-Dibrometan

4. 1,2-Dikloretan".

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast

- den 1 januari 1988 i fråga om nitrofen och 1,2-dibrometan,

- den 1 juni 1989 i fråga om 1,2-dikloretan.

Medlemsstaterna skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 mars 1987.

På rådets vägnar

M. EYSKENS

Ordförande

(1) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 36.

(2) EGT nr L 212, 2.8.1986, s. 33.