Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 87/477/EEG av den 9 september 1987 om ändring för tredje gången av bilagan till rådets direktiv 79/117/EEG om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och användsEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 273 , 26/09/1987 s. 0040 - 0040

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 24 s. 0130

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 24 s. 0130KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 9 september 1987 om ändring för tredje gången av bilagan till rådets direktiv 79/117/EEG om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (87/477/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används(), särskilt artikel 6 i detta, senast ändrat genom direktiv 87/181/EEG(), och

med beaktande av följande:

Vetenskapliga och tekniska framsteg medför att vissa ändringar måste göras i bilagan till direktiv 79/117/EEG.

Det finns skäl att upphäva vissa av de tillfälliga undantagen från förbuden i direktivet, eftersom mindre farliga behandlingsmetoder nu finns att tillgå.

Samtliga medlemsstater har meddelat kommissionen att de inte kommer att eller inte längre avser att utnyttja dessa undantag.

De åtgärder som föreskrivs genom detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 79/117/EEG ändras på följande sätt:

1. I del A, "Kvicksilverföreningar"

a) under 4, "Alkylkvicksilverföreningar", skall texten i andra kolumnen ersättas med: "Behandling av sockerbetsfrön",

b) under 5, "Alkoxyalkyl- och arylkvicksilverföreningar", skall texten i andra kolumnen ersättas med: "Behandling av utsäde till spannmål och betor".

2. I del B, "Svårnedbrytbara organiska klorföreningar", under 1, "Aldrin", skall texten till b i andra kolumnen ändras genom att orden "Irland och" utgår.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 1 januari 1988 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 september 1987.

På kommissionens vägnar

Frans ANDRIESSEN

Vice ordförande

()()

()) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 36.

()) EGT nr L 71, 14.3.1987, s. 33.