Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31988L0298.pdf

31988L0298

Rådets direktiv 88/298/EEG av den 16 maj 1988 om ändring av bilaga 2 till direktiv 76/895/EEG och 86/362/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt, grönsaker och spannmålEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 126 , 20/05/1988 s. 0053 - 0054

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 26 s. 0180

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 26 s. 0180RÅDETS DIREKTIV av den 16 maj 1988 om ändring av bilaga 2 till direktiv 76/895/EEG och 86/362/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt, grönsaker och spannmål (88/298/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 76/895/EEG av den 23 november 1976 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker(1), senast ändrat genom förordning (EEG) nr 3768/85(2), särskilt artikel 5 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål(3), och särskilt artikel 11 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Mot bakgrund av tekniska och vetenskapliga framsteg och de krav som rör folkhälsa och jordbruk är det nödvändigt att ändra bestämmelserna, i synnerhet gränsvärdena, i bilaga 2 till direktiv 76/895/EEG i fråga om kaptafol, kaptan, klorfenvinfos, dodin, fenitrotion, folpet, formotion och malation.

Av samma skäl är det önskvärt att uppdatera direktiv 76/895/EEG genom att lägga till bestämmelser för ytterligare bekämpningsmedel, från vilka rester kan uppträda i och på frukt och grönsaker, nämligen etion, etylendibromid, mevinfos, fosalon och 2,4,5-T, och att uppdatera direktiv 86/362/EEG genom att lägga till bestämmelser även i fråga om bekämpningsmedlet kaptafol, från vilket rester kan uppträda i spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 2 till direktiv 76/895/EEG ändras på följande sätt:

1. Gränsvärdena för nedan uppräknade bekämpningsmedel skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

2. Följande bekämpningsmedelsrester skall med tillhörande uppgifter införas i tabellen:

>Plats för tabell>

Artikel 2

Följande bekämpningsmedelsrest skall läggas till i del A i bilaga 2 till direktiv 86/362/EEG:

>Plats för tabell>

Artikel 3

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv

- senast den 1 juli 1988 i fråga om kaptafol, kaptan och folpet,

- senast den 1 januari 1989 i fråga om övriga bekämpningsmedel.

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 maj 1988.

På rådets vägnar

I. KIECHLE

Ordförande

(1) EGT nr L 340, 9.12.1976, s. 26.

(2) EGT nr L 362, 31.12.1985, s. 8.

(3) EGT nr L 221, 7.8.1986, s. 37.