Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31989L0186.pdf

31989L0186

Rådets direktiv 89/186/EEG av den 6 mars 1989 om ändring av bilaga 2 till rådets direktiv 76/895/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsakerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 066 , 10/03/1989 s. 0036 - 0036

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 28 s. 0172

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 28 s. 0172RÅDETS DIREKTIV av den 6 mars 1989 om ändring av bilaga 2 till rådets direktiv 76/895/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker (89/186/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 76/895/EEG av den 23 november 1976 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker(1), senast ändrat genom direktiv 88/298/EEG(2), särskilt artikel 5 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(3), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 5 i direktiv 76/895/EEG skall innehållet i direktivets bilagor ändras, särskilt med hänsyn till tekniska och vetenskapliga framsteg såväl som till de krav som gäller för hälsa och jordbruk.

Mot bakgrund av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen bör bilaga 2 till nämnda direktiv uppdateras genom komplettering med uppgifter om bekämpningsmedlet maleinhydrazid som kan förekomma som rest i frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga 2 till direktiv 76/895/EEG skall följande bekämpningsmedelsrest med gränsvärden och tillhörande uppgifter infogas i tabellen:

>Plats för tabell>

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 augusti 1989. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 mars 1989.

På rådets vägnar

C. ROMERO HERRERA

Ordförande

(1) EGT nr L 340, 9.12.1976, s. 26.

(2) EGT nr L 126, 20.5.1988, s. 53.

(3) EGT nr C 95, 16.4.1982, s. 6.