Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 89/365/EEG av den 30 maj 1989 om ändring av direktiv 79/117/EEG om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och användsEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 159 , 10/06/1989 s. 0058 - 0058

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 29 s. 0122

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 29 s. 0122RÅDETS DIREKTIV av den 30 maj 1989 om ändring av direktiv 79/117/EEG om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (89/365/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används(1), särskilt artikel 6.3 i detta, senast ändrat genom direktiv 87/477/EEG(2),

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Enligt direktiv 79/117/EEG kan innehållet i direktivets bilaga ändras regelbundet, för att hänsyn skall kunna tas till vetenskapliga och tekniska framsteg.

Genom direktiv 86/355/EEG(3) om ändring av bilagan till direktiv 79/117/EEG förbjöds saluförande och användning av etylenoxid som växtskyddsprodukt, dock med vissa tillfälliga nationella undantag för vissa varor som är av mindre betydelse och för vilka det finns ett särskilt behov, till dess att andra behandlingsmetoder blir tillgängliga.

Dessa undantag upphör att gälla den 31 december 1989.

Kommissionen har sett över situationen när det gäller godtagbara alternativa behandlingsmetoder som ersättning för etylenoxid. Det har därvid framkommit att det för närvarande inte finns någon alternativ behandlingsmetod som är allmänt tillgänglig i fråga om två av dessa undantag.

Det framstår därför som nödvändigt att det datum då dessa båda undantag skall upphöra att gälla flyttas fram.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 79/117/EEG ändras på följande sätt:

I punkt C "Etylenoxid" skall sista meningen i högra kolumnen ersättas med följande:

"Undantagen a, d och e skall gälla längst till och med den 31 december 1989 och undantagen b och c längst till och med den 31 december 1990."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 31 december 1989 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 maj 1989.

På rådets vägnar

C. ROMERO HERRERA

Ordförande

(1) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 36.

(2) EGT nr L 273, 26.9.1987, s. 40.

(3) EGT nr L 212, 2.8.1986, s. 33.