Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 90/335/EEG av den 7 juni 1990 om ändring för fjärde gången i bilagan till rådets direktiv 79/117/EEG om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och användsEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 162 , 28/06/1990 s. 0037 - 0037

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 33 s. 0012

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 33 s. 0012KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 7 juni 1990 om ändring för fjärde gången i bilagan till rådets direktiv 79/117/EEG om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (90/335/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används(1), särskilt artikel 6 i detta, vilket senast ändrats genom direktiv 89/365/EEG(2), och

med beaktande av följande:

Vetenskapliga och tekniska framsteg medför att vissa ändringar bör göras i bilagan till direktiv 79/117/EEG.

Det finns skäl att upphäva vissa av de tillfälliga undantagen från förbuden i direktivet, eftersom mindre farliga behandlingsmetoder nu finns att tillgå.

Samtliga medlemsstater har meddelat kommissionen att de inte kommer att eller inte längre avser att utnyttja dessa undantag.

De åtgärder som föreskrivs genom detta direktiv överensstämmer med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 79/117/EEG ändras härmed på följande sätt:

1. I del A, "Kvicksilverföreningar":

a) under punkt 4, "Alkylkvicksilverföreningar", skall texten i andra spalten utgå,

b) under punkt 5, "Alkoxyalkyl- och arylkvicksilverföreningar", skall texten i andra spalten ersättas med: "Behandling av spannmål för utsäde".

2. I del B, "Beständiga organiska klorföreningar":

a) under punkt 1, "Aldrin", skall texten i andra spalten utgå,

b) under punkt 5, "Endrin", skall texten i andra spalten utgå.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 1 januari 1991 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 juni 1990.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 36.

(2) EGT nr L 159, 10.6.1989, s. 58.