Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 90/533/EEG av den 15 oktober 1990 om ändring av bilagan till direktiv 79/117/EEG om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och användsEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 296 , 27/10/1990 s. 0063 - 0063

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 34 s. 0206

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 34 s. 0206RÅDETS DIREKTIV av den 15 oktober 1990 om ändring av bilagan till direktiv 79/117/EEG om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (90/533/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används(1), senast ändrat genom direktiv 89/365/EEG(2), särskilt artikel 6.3 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Enligt direktiv 79/117/EEG kan direktivets bilaga ändras efter hand med hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg.

Det har påvisats att användningen av dinoseb samt dess acetat och salter i växtskyddsprodukter sannolikt medför hälsoskador hos människor och djur liksom oacceptabla negativa effekter på miljön.

Det har även slagits fast att användningen av binapakryl och kaptafol i växtskyddsprodukter sannolikt medför hälsoskador hos människor och djur.

Det har vidare påvisats att användningen av sådan dikofol, maleinhydrazid och kvintozen som inte uppfyller vissa krav på renhet sannolikt medför hälsoskador hos människor och djur liksom mycket ogynnsamma effekter på miljön.

Med de bestämmelser om harmonisering som nu gäller enligt direktiv 79/117/EEG får medlemsstaterna besluta om förbud mot att verksamma ämnen som inte är upptagna i bilagan till direktivet eller verksamma ämnen med högre renhetsgrad än den som anges i bilagan släpps ut på marknaden och används, förutsatt att fördragets bestämmelser liksom allmänna rättsliga principer noggrant efterlevs, främst principerna om icke-diskriminering och proportionalitet.

Bilagan till direktiv 79/117/EEG bör mot den angivna bakgrunden utökas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 79/117/EEG ändras genom att följande punkter läggs till "C. Övriga föreningar":

"5. Dinoseb, dess acetat och salter

6. Binapakryl

7. Kaptafol

8. Dikofol som innehåller mindre än 78 % pp'-dikofol eller mer än 1 g/kg DDT eller DDT-relaterade föreningar

9. a) Maleinhydrazid och dess salter förutom dess kolin-, kalium- och natriumsalter

b) Kolin-, kalium- och natriumsalter av maleinhydrazid som innehåller mer än 1 mg/kg fri hydrazin uttryckt som syraekvivalent

10. Kvintozen som innehåller mer än 1 g/kg HCB eller mer än 10 g/kg pentaklorbensen"

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 september 1991 i fråga om den förening som avses i punkt 8 under rubriken C i bilagan till direktiv 79/117/EEG, senast ändrat genom detta direktiv, och senast den 31 december 1990 i fråga om övriga föreningar. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 15 oktober 1990.

På rådets vägnar

V. SACCOMANDI

Ordförande

(1) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 36.

(2) EGT nr L 159, 10.6.1989, s. 58.