Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31994R0933.pdf

31994R0933

Kommissionens förordning (EG) nr 933/94 av den 27 april 1994 om fastställande av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och om val av rapporterande medlemsstater för genomförandet av kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 107 , 28/04/1994 s. 0008 - 0018

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 57 s. 0013

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 57 s. 0013KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 933/94 av den 27 april 1994 om fastställande av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och om val av rapporterande medlemsstater för genomförandet av kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrad genom kommissionens direktiv 93/71/EEG(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av första etappen av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(3), särskilt artikel 5.2 i denna, och

med beaktande av följande:

Medlemsstaternas deltagande som rapportörer i det arbetsprogram som föreskrivs i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG fastställs i förordning (EEG) nr 3600/92, särskilt artikel 5.2 och 5.4 i denna.

Kommissionen har tagit emot anmälningar om 89 av de 90 verksamma ämnen som nämns i bilaga 1 till förordning (EEG) nr 3600/92.

Efter genomgång av anmälningarna måste ett beslut fattas om de verksamma ämnen som skall bedömas enligt förordning (EEG) nr 3600/92 och om att utse en medlemsstat som rapportör för vart och ett av dessa verksamma ämnen.

Ett beslut måste också fattas om sista dag för inlämnande av dokumentation och annan teknisk eller vetenskaplig information till den medlemsstat som är rapportör.

Anmälningarna skulle inges i rätt tid och överensstämma med förebilden i bilaga 2 till förordning (EEG) nr 3600/92. De skulle vara kompletta och innehålla det åtagande som avses i del 5 av förebilden. Anmälningar som inte uppfyllde dessa krav beaktades inte och har följaktligen inte tagits med i förteckningen.

Namnet på och adressen till de producenter som har lämnat in en anmälan som uppfyller de ovan nämnda kraven bör offentliggöras för att säkerställa att kontakter kan tas om gemensam dokumentation.

Namnet på och adressen till den myndighet som utsetts av varje medlemsstat enligt artikel 3 i förordning (EEG) nr 3600/92 bör anges för att säkerställa att dokumentationen och annan information lämnas in till den myndighet som utsetts som mottagare och handläggare av sådan information.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Den förteckning över verksamma ämnen som kommer att bedömas enligt förordning (EEG) nr 3600/92 återges i kolumn A i bilaga 1 till denna förordning.

2. Den medlemsstat som utsetts till rapportör för vart och ett av de ämnen som avses i punkt 1 anges i kolumn B i bilaga 1 bredvid motsvarande aktiva ämne.

3. De producenter som i tid har lämnat in anmälan enligt artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 3600/92 anges med en kod på tre bokstäver i kolumn C i bilaga 1 till denna förordning bredvid motsvarande aktiva ämne. För varje identifieringskod anges producentens namn och adress i bilaga 2 till denna förordning.

4. Namnet på och adressen till den myndighet som utsetts av varje medlemsstat enligt artikel 3 i förordning (EEG) nr 3600/92 anges i bilaga 3 till denna förordning.

Artikel 2

Den dokumentation och den information som avses i artikel 5.4 tredje strecksatsen i förordning (EEG) nr 3600/92 skall senast den 30 april 1995 lämnas in till den medlemsstat som är rapportör.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 april 1994.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT nr L 221, 31.8.1993, s. 27.

(3) EGT nr L 366, 15.12.1992, s. 10.

BILAGA 1

Förteckning över verksamma ämnen (kolumn A), rapporterande medlemsstat (kolumn B)

och anmälande producenter (kolumn C)

>Plats för tabell>

BILAGA 2

Förteckning över anmälarnas identifieringskoder, namn och adress

>Plats för tabell>

BILAGA 3

Förteckning över den myndighet som utsetts av varje medlemsstat

BELGIEN

Ministère de l'Agriculture

Inspection des matières premières

Manhattan Center-Office Tower

Avenue du boulevard, 21-9e étage

B-1210 Bruxelles

DANMARK

Ministry of Environment

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

TYSKLAND

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA)

Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)

Messeweg 11-12

D-38104 Braunschweig

GREKLAND

Ministry of Agriculture

Plant Protection Service

3-5 Hippokratous Street

GR-10679 Athens

SPANIEN

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria

Juan Bravo, 3 B

E-28006 Madrid

FRANKRIKE

Ministère de l'Agriculture

Service de la protection des Végétaux

175, rue du Chevaleret

F-75646 Paris Cedex 13

IRLAND

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Fisheries

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

ITALIEN

Ministero della Sanità

DG Igiene Alimentare e Nutrizione

Divisione V (fitofarmaci e residui)

Piazza G. Marconi, 25

I-00144 Roma

LUXEMBURG

Administration des services techniques de l'Agriculture

Service de la protection des Végétaux

Boîte postale 1904

16, route d'Esch

L-1019 Luxembourg

NEDERLÄNDERNA

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

PORTUGAL

Instituto de Protecção da Produção Agrícola (IPPAA-CNPPA)

Quinta do Marquês

P-2780 Oeiras

FÖRENADE KUNGARIKET

Pesticides Safety Directorate

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Rothamstead

United Kingdom Harpenden, Herts AL5 2SS