Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31995R2230.pdf

31995R2230

Kommissionens förordning (EG) nr 2230/95 av den 21 september 1995 om ändring av förordning (EG) nr 933/94 om fastställande av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och om val av rapporterande medlemsstater för genomförandet av kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 225 , 22/09/1995 s. 0001 - 0003KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2230/95 av den 21 september 1995 om ändring av förordning (EG) nr 933/94 om fastställande av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och om val av rapporterande medlemsstater för genomförandet av kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 95/36/EG (2),

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden (3), ändrad genom förordning (EG) nr 491/95 (4), särskilt artiklarna 5.2 och 6.5 i denna, och

med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EG) nr 933/94 (5), ändrad genom förordning (EG) nr 491/95, fastställs de verksamma ämnena i växtskyddsmedel och utnämns de rapporterande medlemsstaterna för genomförandet av förordning (EEG) nr 3600/92.

Genom förordning (EG) nr 491/95 ändrades förordningarna (EEG) nr 3600/92 och (EG) nr 933/94 för att ta hänsyn till de möjliga effekterna av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning och för att integrera de utnämnda myndigheterna och producenterna (inbegripet importörer av verksamma ämnen som producerats utanför gemenskapen) i dessa tre medlemsstater i det första arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG. Det är därför nödvändigt att fastställa en ny tidsfrist för inlämnande av dokumentation från de producenter som gjort anmälan enligt bestämmelserna i artikel 4.1a i förordning (EEG) nr 3600/92.

Vid tillämpning av artikel 6.4 och 6.5 i förordning (EEG) nr 3600/92 bör en ny tidsfrist för inlämnande av dokumentation angående vissa verksamma ämnen fastställas på grundval av de skäl som de rapporterande medlemsstaterna redovisat till kommissionen om förseningen har visat sig bero på ansträngningar att lägga fram en gemensam akt, på utnämning av en ny rapporterande medlemsstat eller på force majeure.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 933/94 ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 skall följande punkt 3a införas:

"3a. De producenter som är etablerade i Österrike, Finland och Sverige och som i rätt tid lämnat in anmälan i enlighet med artikel 4.1a i förordning (EEG) nr 3600/92 är förtecknade i bilaga IA till den här förordningen med en trebokstavskod bredvid motsvarande verksamma ämne. Namnet på och adressen till varje producent är för varje kod angiven i bilaga IIA till den här förordningen."

2. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

1. Tidsfristen för att lämna in den dokumentation och den information som avses i artikel 5.4 tredje strecksatsen i förordning (EEG) nr 3600/92 till den rapporterande medlemsstaten skall vara den 30 april 1995.

2. Trots bestämmelserna i första punkten skall den tidsfrist som anges där förlängas till den 31 oktober 1995 för de anmälare som är förtecknade i bilaga I, utom för dem som informerat den rapporterande medlemsstaten och kommissionen om att de beslutat att upphöra med sitt deltagande i arbetsprogrammet i enlighet med artikel 5.6 första stycket i förordning (EEG) nr 3600/92, i fråga om följande verksamma ämnen:

Alaklor

Amitraz

Bromoxynil

Karbendazim

Klorotalonil

Klorpyrifos

Klortoluron

Cypermetrin

2,4-D

Deltametrin

Desmedifam

Endosulfan

Etofumesat

Fentinacetat

Fentinhydroxid

Fenvalerat

Glyfosat

Ioxynil

Isoproturon

Lindan

Linuron

Mankozeb

MCPA

Mekoprop

Mekoprop-P

Metalaxyl

Metamidofos

Metsulfuron

Parakvat

Paration-metyl

Pendimetalin

Permetrin

Fenmedifam

Propyzamid

Simazin

Thiofanat-metyl

Tiram

Zineb

Ziram

3. Den tidsfrist som anges i första punkten skall förlängas till den 30 april 1996 för de anmälare som är etablerade i Österrike, Finland och Sverige och som är förtecknade i bilaga IA."

3. Bilagorna IA och IIA skall föras in, såsom framgår av bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 september 1995.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT nr L 172, 22.7.1995, s. 8.

(3) EGT nr L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EGT nr L 49, 4.3.1995, s. 50.

(5) EGT nr L 107, 28.4.1994, s. 8.

BILAGA

"BILAGA IA

Förteckning över nytillkomna anmälare (identifieringskod)

>Plats för tabell>

"BILAGA IIA

Förteckning över de nytillkomna anmälarnas identifieringskoder, namn och adresser

>Plats för tabell>