Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31996L0032.pdf

31996L0032

Rådets direktiv 96/32/EG av den 21 maj 1996 om ändring av bilaga II till direktiv 76/895/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker och bilaga II till direktiv 90/642/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker, samt om fastställande av en förteckning över gränsvärdenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 144 , 18/06/1996 s. 0012 - 0034RÅDETS DIREKTIV 96/32/EG av den 21 maj 1996 om ändring av bilaga II till direktiv 76/895/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker och bilaga II till direktiv 90/642/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker, samt om fastställande av en förteckning över gränsvärden

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 76/895/EEG av den 23 november 1976 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 5 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

För att fastställa obligatoriska gränsvärden för bekämpningsmedelsrester på gemenskapsnivå är det nödvändigt att överföra bestämmelser från direktiv 76/895/EEG till direktiv 90/642/EEG såvitt avser sådana bekämpningsmedel som klormekvat, diazinon, dikofol, endosulfan, fentin och propoxur. Vissa av de bestämmelserna bör ändras mot bakgrund av tekniska och vetenskapliga framsteg.

Kommissionen har inom ramen för rådets direktiv 90/642/EEG bemyndigats att förbereda förteckningen över bekämpningsmedelsrester och deras gränsvärden för rådets godkännande.

I direktiv 90/642/EEG föreskrivs upprättandet av en förteckning över gränsvärden för vissa bekämpningsmedelsrester, inbegripet gränsvärden för rester från herbiciden glyfosat i och på sojabönor (3), och fungiciden fenarimol i och på bananer (4). För sojabönor och bananer bör gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester ändras så att de speglar den tillåtna användningen i vissa tredje länder. De nya värden som föreskrivs är godtagbara från hälsosynpunkt. Gränsvärdena bör underlätta den internationella handeln.

I direktiv 90/642/EEG föreskrivs att gränsvärden skall fastställas för bekämpningsmedelsrester av iprodion i och på rabarber samt av benomyl i och på rabarber och zucchini. Nya uppgifter om dessa kombinationer av bekämpningsmedelsrester/produkt har framkommit. Mot bakgrund av dessa uppgifter bör gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester i och på rabarber och zucchini ändras. De nya värden som föreskrivs är godtagbara från hälsosynpunkt.

Bekämpningsmedelsrester i produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker, kan vara ett resultat av metoder som används inom jordbruket. Det är nödvändigt att ta hänsyn till relevanta uppgifter om såväl tillåten användning av bekämpningsmedel som om övervakad försöksverksamhet.

För att bättre kunna bedöma omfattningen av de bekämpningsmedelsrester som intas med födan, bör gränsvärden i möjligaste mån fastställas samtidigt för enskilda bekämpningsmedel i de viktigaste beståndsdelarna i födan. Dessa gränsvärden motsvarar utnyttjandet av de minimikvantiteter bekämpningsmedel som krävs för att uppnå tillräcklig kontroll, tillämpad så ett restmängden är minsta möjliga och toxikologiskt godtagbar.

Gränsvärden bör nu fastställas för vissa bekämpningsmedelsrester i produkter av vegetabiliskt ursprung, nämligen disulfoton, fenbutatinoxid, mekarbam, forat, propyzamid, triazofos och triforin. På grund av otillräckliga uppgifter är det emellertid inte möjligt att fastställa gränsvärden för samtliga kombinationer av bekämpningsmedelsrester per produkt.

Enligt nuvarande regler är uppgifterna otillräckliga för att fastställa gränsvärden för vissa kombinationer av bekämpningsmedelsrester och produkter. I sådana fall förefaller en period på högst fyra år rimlig för insamling av de nödvändiga uppgifterna. Gränsvärden på grundval av sådana uppgifter bör därför fastställas senast den 30 april 2000. Om inte nöjaktiga uppgifter tillhandahålls, kommer detta i normala fall att resultera i att gränsvärden fastställs som motsvarar analytiska bestämningsgränser. Nöjaktiga åtgärder för att samla in nödvändiga uppgifter måste anges inom ett år från den dag då detta direktiv antas.

De gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som fastställs i detta direktiv kommer att ses över inom ramen för omvärderingen av de verksamma ämnen som föreskrivs i det arbetsprogram som fastställs i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till direktiv 76/895/EEG ändras på följande sätt:

1. De uppgifter som avser följande bekämpningsmedelsrester skall utgå:

klormekvat

diazinon

dikofol

endosulfan

fentin

propoxur.

2. Följande uppgifter skall införas:

>Plats för tabell>

3. Uppgifterna i punkt 2 skall utgå senast den 30 april 2000.

Artikel 2

1. Bilaga II till direktiv 90/642/EEG ändras på följande sätt:

GLYFOSAT

I kolumnen under "Glyfosat" skall siffran "20,0" läggas till för följande produkt:

- I grupp "4. Oljeväxtfrön", "Sojabönor".

FENARIMOL

I kolumnen under "Fenarimol" skall siffran "0,3" läggas till för följande produkt:

- I grupp "1. vi) Diverse frukter", "Bananer".

IPRODION

I kolumnen under "Iprodion" skall siffran "0,2" läggas till för följande produkt:

- I grupp "2. vii) Stjälkgrönsaker", "Rabarber".

BENOMYL

I kolumnen under "Benomyl" skall siffran "2,0" läggas till för följande produkt:

- I grupp "2. vii) Stjälkgrönsaker", "Rabarber".

I kolumnen under "Benomyl" skall siffran "0,3" läggas till för följande produkt:

- I grupp "2. iii) Fruktgrönsaker", "Zucchini".

2. Om gränsvärden för rester inte antas före den 30 april 2000 för de kombinationer bekämpningsmedel/produkt som räknas upp i artikel 1.2 skall gränsvärdet 0,05 (6*) antas för var och en av de kombinationer som räknas upp i den nämnda artikeln.

Artikel 3

Följande bekämpningsmedelsrester skall läggas till i bilaga II till direktiv 90/642/EEG:

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

Artikel 4

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 april 1997.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 maj 1996.

På rådets vägnar

M. PINTO

Ordförande

(1) EGT nr L 340, 9.12.1976, s. 26. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(2) EGT nr L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktivet senast ändrat genom direktiv 95/61/EG (EGT nr L 292, 7.12.1995, s. 27).

(3) EGT nr L 211, 23.8.1993, s. 6.

(4) EGT nr L 189, 23.7.1994, s. 70.

(5) EGT nr L 230, 19.8.1991, s. 1.

(6*) Anger att gränsvärde ligger vid analytiska bestämningsgränsen.

(7*) Anger att gränsvärde ligger vid analytiska bestämningsgränsen.

(8x) Jämför artikel 1 och artikel 2.2.

(9a) 0,05 (7*)

(10b) 0,02 (8*)

(11c) 0,1 (9*)

(12d) 0,01 (10*)