Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31996L0033.pdf

31996L0033

Rådets direktiv 96/33/EG av den 21 maj 1996 om ändring av bilagorna till direktiv 86/362/EEG och 86/363/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål respektive i och på livsmedel av animaliskt ursprungEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 144 , 18/06/1996 s. 0035 - 0038RÅDETS DIREKTIV 96/33/EG av den 21 maj 1996 om ändring av bilagorna till direktiv 86/362/EEG och 86/363/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål respektive i och på livsmedel av animaliskt ursprung

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål (1), särskilt artikel 11 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 86/363/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av animaliskt ursprung (2), särskilt artikel 11 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Kommissionen har inom ramen för direktiven 86/362/EEG och 86/363/EEG bemyndigats att utarbeta en förteckning över bekämpningsmedelsrester och deras gränsvärden för rådets godkännande.

Bekämpningsmedelsrester kan finnas i spannmål och livsmedel av animaliskt ursprung till följd av metoder som används inom jordbruket. Det är därför nödvändigt att beakta relevanta uppgifter både vad gäller tillåten bekämpningsmedelsanvändning och i förekommande fall kontrollera försök och studier över utfodring av djur.

För att bättre kunna bedöma omfattningen av de bekämpningsmedelsrester som intas med födan, bör såvitt möjligt gränsvärden samtidigt fastställas för varje enskilt bekämpningsmedel för de viktigaste beståndsdelarna i födan. Dessa värden motsvarar utnyttjandet av den minsta mängd bekämpningsmedel som är möjlig för att medlen skall fullgöra sitt syfte, använd så att restmängden blir så liten som möjligt och toxikologiskt godtagbar.

Mot bakgrund av de tekniska och vetenskapliga framstegen och de krav som ställs i fråga om folkhälsan och jordbruket är det lämpligt att ändra direktiven 86/362/EEG och 86/363/EEG genom att lägga till bestämmelser för ytterligare bekämpningsmedelsrester i och på spannmål och livsmedel av animaliskt ursprung, nämligen för klormekvat, diazinon, dikofol, disulfoton, endosulfan, fenbutatinoxid, fentin, mekarbam, forat, propoxur, propyzamid, triazofos och triforin.

Tillgängliga uppgifter är emellertid enligt nuvarande standard otillräckliga för att fastställa gränsvärden för vissa kombinationer av bekämpningsmedel och produkter. En period som inte överstiger fyra år bör vara rimlig för att inhämta de uppgifter som behövs. Gränsvärden bör följaktligen fastställas på grundval av sådana uppgifter senast den 30 april 2000. Om tillfredsställande uppgifter inte kan inhämtas, bör detta normalt leda till att gränsvärden motsvarande analytiska bestämningsgränsen fastställs. Tillräckliga ansträngningar för att inhämta de uppgifter som behövs måste ha gjorts inom ett år från det att detta direktiv antagits.

Det kommer att bli nödvändigt att ta upp de gränsvärden som fastställs i detta direktiv till förnyad granskning inom ramen för det arbetsprogram av verksamma ämnen som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga II till direktiv 86/362/EEG skall följande bekämpningsmedelsrester läggas till:

1. Följande bekämpningsmedelsrester skall läggas till i del A

>Plats för tabell>

Artikel 2

Bilaga II till direktiv 86/363/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande bekämpningsmedelsrester skall läggas till i del A

>Plats för tabell>

2. Följande bekämpningsmedelsrester skall läggas till i del B:

>Plats för tabell>

Artikel 3

Medlemsstaterna skall senast den 30 april 1997 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 maj 1996.

På rådets vägnar

M. PINTO

Ordförande

(1) EGT nr L 221, 7.8.1986, s. 37. Direktivet senast ändrat genom direktiv 95/39/EG (EGT nr L 197, 22.8.1995, s. 29).

(2) EGT nr L 221, 7.8.1986, s. 43. Direktivet senast ändrat genom direktiv 95/39/EG (EGT nr L 197, 22.8.1995, s. 29).

(3) EGT nr L 230, 19.8.1991, s. 1.