Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997D0137.pdf

31997D0137

97/137/EG: Kommissionens beslut av den 3 februari 1997 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som inlämnats för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av prosulfuron och cyclanilid i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 052 , 22/02/1997 s. 0020 - 0021KOMMISSIONENS BESLUT av den 3 februari 1997 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som inlämnats för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av prosulfuron och cyclanilid i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (Text av betydelse för EES) (97/137/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 96/68/EG (2), och särskilt artikel 6.3 i detta, och

med beaktande av följande:

I direktiv 91/414/EEG föreskrivs att en gemenskapsförteckning skall upprättas över verksamma ämnen som är godkända att blandas i växtskyddsmedel.

Ansökande har lämnat in dokumentation om två verksamma ämnen till medlemsstaternas myndigheter för att få de aktiva ämnena att ingå i bilaga I till direktivet.

Ciba-Geigy Limited lämnade den 14 april 1995 in en akt med dokumentation om det verksamma ämnet prosulfuron till de franska myndigheterna.

Rhône-Poulenc Agrochimie lämnade den 27 mars 96 in en akt med dokumentation om det verksamma ämnet cyclanilid till de grekiska myndigheterna.

Myndigheterna i fråga underrättade kommissionen om resultaten från en första granskning av huruvida dokumentationen var fullständig med avseende på de uppgifter som krävs enligt bilaga II och, vad beträffar åtminstone en av de växtskyddsprodukter som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till det direktivet. I enlighet med föreskrifterna i artikel 6.2 överlämnade företaget därefter akten till kommissionen och till de andra medlemsstaterna.

Akterna om cyclanilid och prosulfuron remitterades till Ständiga kommittén för växtskydd vid ett möte i kommitténs arbetsgrupp "lagstiftning" den 14 juni 1996.

Enligt artikel 6.3 i direktivet krävs en bekräftelse på gemenskapsnivå av huruvida varje akt med dokumentation skall anses vara principiellt tillfredsställande med avseende på de uppgifter som krävs enligt bilaga II och, vad beträffar åtminstone ett av de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till det direktivet.

En sådan bekräftelse är nödvändig såväl för att genomföra den detaljerade granskningen av dokumentationen som för att medge medlemsstaterna möjligheten att provisoriskt godkänna de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga i enlighet med de villkor som föreskrivs i artikel 8.1 i direktivet, och särskilt med hänsyn till villkoret att genomföra en detaljerad utvärdering av det verksamma ämnet och av växtskyddsmedlet i enlighet med de krav som ställs i det direktivet.

Ett sådant beslut hindrar inte att ytterligare uppgifter kan komma att avkrävas företaget, om det under den detaljerade granskningen skulle visa sig finnas behov av detta för att ett beslut skall kunna fattas.

Medlemsstaterna och kommissionen har kommit överens om att Frankrike skall fortsätta att noggrant undersöka akterna om prosulfuron och att Grekland skall fortsätta att noggrant undersöka akten om cyclanilid.

Frankrike och Grekland skall till kommissionen så snart som möjligt och senast inom ett år rapportera resultaten av sina detaljerade granskningar, vilka skall åtföljas av rekommendationer av huruvida införande skall beviljas eller inte samt eventuella villkor för detta. Vid mottagandet av dessa rapporter kommer den detaljerade granskningen att fortsättas av experter från medlemsstaterna inom Ständiga kommittén för växtskydd.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande dokumentation anses principiellt uppfylla de krav vad beträffar uppgifter som föreskrivs i bilaga II och, vad beträffar åtminstone ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, i bilaga III till direktivet:

1. Den dokumentation som inlämnades av Ciba-Geigy Limited till kommissionen och medlemsstaterna med avseende på införandet av prosulfuron som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och vilken överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 14 juni 1996.

2. Den dokumentation som inlämnades av Rhône Poulenc Agrochimie till kommissionen och medlemsstaterna med avseende på införandet av cyclanilid som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och vilken överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 14 juni 1996.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 februari 1997.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT nr L 277, 30.10.1996, s. 25.