Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997D0164.pdf

31997D0164

97/164/EG: Kommissionens beslut av den 17 februari 1997 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som inlämnats för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av flupyrsulfuron-metyl, azimsulfuron och Paecilomyces fumosoroseus i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 064 , 05/03/1997 s. 0017 - 0018KOMMISSIONENS BESLUT av den 17 februari 1997 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som inlämnats för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av flupyrsulfuron-metyl, azimsulfuron och Paecilomyces fumosoroseus i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (Text av betydelse för EES) (97/164/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 96/68/EG (2), särskilt artikel 6.3 i detta, och

med beaktande av följande:

I direktiv 91/414/EEG föreskrivs att en gemenskapsförteckning skall upprättas över verksamma ämnen som är godkända att blandas i växtskyddsmedel.

Ansökande har lämnat in dokumentation om tre verksamma ämnen till medlemsstaternas myndigheter för att få de aktiva ämnena att ingå i bilaga I till direktivet.

Du Pont de Nemours lämnade den 26 oktober 1995 in en akt med dokumentation om det verksamma ämnet flupyrsulfuron-metyl (DPX-KE495) till de franska myndigheterna.

Du Pont de Nemours Italiana SpA lämnade den 4 mars 1996 in en akt med dokumentation om det verksamma ämnet azimsulfuron till de italienska myndigheterna.

Thermo Trilogy Corporation lämnade den 18 maj 1994 in en akt med dokumentation om det verksamma ämnet Paecilomyces fumosoroseus till de belgiska myndigheterna.

Myndigheterna i fråga underrättade kommissionen om resultaten från en första granskning av huruvida dokumentationen var fullständig med avseende på de uppgifter som krävs enligt bilaga II och, vad beträffar åtminstone en av de växtskyddsprodukter som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till det direktivet. I enlighet med föreskrifterna i artikel 6.2, överlämnade företaget därefter akten till kommissionen och till de andra medlemsstaterna.

Akten om flupyrsulfuron-metyl remitterades den 16 augusti 1996 till Ständiga kommittén för växtskydd.

Akten om azimsulfuron remitterades den 11 oktober 1996 till Ständiga kommittén för växtskydd.

Akten om Paecilomyces fumosoroseus remitterades den 24 november 1995 till Ständiga kommittén för växtskydd.

Enligt artikel 6.3 i direktivet krävs en bekräftelse på gemenskapsnivå av huruvida varje akt med dokumentation skall anses vara principiellt tillfredställande med avseende på de uppgifter som krävs enligt bilaga II och, vad beträffar åtminstone ett av de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till det direktivet.

En sådan bekräftelse är nödvändigt såväl för att genomföra den detaljerade granskningen av dokumentationen som för att medge medlemsstaterna möjligheten att provisoriskt godkänna de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga i enlighet med de villkor som föreskrivs i artikel 8.1 i direktivet, och särskilt med hänsyn till villkoret att genomföra en detaljerad utvärdering av det verksamma ämnet och av växtskyddsmedlet i enlighet med de krav som ställs i det direktivet.

Ett sådant beslut hindrar inte att ytterligare uppgifter kan komma att avkrävas företaget, om det under den detaljerade granskningen skulle visa sig finnas behov av detta för att ett beslut skall kunna fattas.

Medlemsstaterna och kommissionen har kommit överens om att Frankrike skall fortsätta att noggrannt undersöka akten om flupyrsulfuron-metyl, att Italien skall fortsätta att noggrannt undersöka akten om azimsulfuron och att Belgien skall fortsätta att noggrannt undersöka akten om Paecilomyces fumosoroseus.

Frankrike, Italien och Belgien skall till kommissionen så snart som möjligt och senast inom ett år rapportera resultaten av sina detaljerade granskningar, vilka skall åtföljas av rekommendationer av huruvida införande skall beviljas eller inte samt eventuella villkor för detta. Vid mottagandet av dessa rapporter kommer den detaljerade granskningen att fortsättas av experter från medlemsstaterna inom Ständiga kommittén för växtskydd.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande dokumentation anses principiellt uppfylla de krav vad beträffar uppgifter som föreskrivs i bilaga II och, vad beträffar åtminstone ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, i bilaga III till direktivet:

1. Den dokumentation som inlämnades av Du Pont de Nemours till kommissionen och medlemsstaterna med avseende på införandet av flupyrsulfuron-metyl som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och vilken överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 16 augusti 1996.

2. Den dokumentation som inlämnades av Du Pont de Nemours Italiana SpA till kommissionen och medlemsstaterna med avseende på införandet av azimsulfuron som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och vilken överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 11 oktober 1996.

3. Den dokumentation som inlämnades av Thermo Trilogy Corporation till kommissionen och medlemsstaterna med avseende på införandet av Paecilomyces fumosoroseus som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och vilken överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 24 november 1995.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig i medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 februari 1997.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT nr L 277, 30.10.1996, s. 25.