Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997D0631.pdf

31997D0631

97/631/EG: Kommissionens beslut av den 12 september 1997 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som inlämnats för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av flumioxazine i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 262 , 24/09/1997 s. 0007 - 0008KOMMISSIONENS BESLUT av den 12 september 1997 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som inlämnats för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av flumioxazine i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (Text av betydelse för EES) (97/631/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 96/68/EG (2), särskilt artikel 6.3 i detta, och

med beaktande av följande:

I rådets direktiv 91/414/EEG föreskrivs att en gemenskapsförteckning skall upprättas över verksamma ämnen som är godkända att blandas i växtskyddsmedel.

Det ansökande företaget har lämnat in en akt med dokumentation om det verksamma ämnet till medlemsstaternas myndigheter för att få detta ämne infört i bilaga I till direktivet.

Cyanamid lämnade den 2 maj 1994 in en akt med dokumentation om det verksamma ämnet flumioxazine till de franska myndigheterna.

Myndigheterna i fråga underrättade kommissionen om resultaten från en första undersökning av huruvida dokumentationen var fullständig vad gäller kraven på faktauppgifter och upplysningar enligt bilaga II och, vad beträffar åtminstone ett av de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till det direktivet. I enlighet med föreskrifterna i artikel 6.2 överlämnades därefter akten av det ansökande företaget till kommissionen och de andra medlemsstaterna.

Akten om flumioxazine remitterades till Ständiga kommittén för växtskydd den 12 juli 1996.

Enligt artikel 6.3 i direktivet krävs en bekräftelse på gemenskapsnivå att varje akt med dokumentation uppfyller kraven på faktauppgifter och upplysningar enligt bilaga II och, vad beträffar åtminstone ett av de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till det direktivet.

En sådan bekräftelse är nödvändig för att en detaljerad granskning av dokumentationen skall kunna äga rum, och för att medlemsstaterna skall få möjlighet att provisoriskt godkänna de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, med beaktande av de villkor som anges i artikel 8.1 i direktivet, särskilt villkoret om att en detaljerad utvärdering av de verksamma ämnena och av växtskyddsmedlen skall göras, i enlighet med direktivets bestämmelser.

Ett sådant beslut hindrar inte att ytterligare faktauppgifter och upplysningar kan komma att avkrävas det ansökande företaget, om det under den detaljerade granskningen skulle visa sig att sådan information krävs för att ett beslut skall kunna fattas.

Medlemsstaterna och kommissionen har enats om att Frankrike skall fortsätta att noggrant granska dokumentationen om flumioxazine.

Frankrike skall så snart som möjligt, och senast inom ett år, rapportera resultaten av sin undersökning till kommissionen, och samtidigt ge rekommendationer om huruvida införande bör beviljas eller inte, samt ange eventuella villkor för införande. Då denna rapport inkommit skall den detaljerade granskningen övertas av experter från samtliga medlemsstater, inom ramen för den verksamhet som bedrivs inom Ständiga kommittén för växtskydd.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande akt med dokumentation anses principiellt uppfylla de krav beträffande faktauppgifter och upplysningar som föreskrivs i bilaga II och, vad beträffar det växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, i bilaga III till direktivet, med hänsyn till de föreslagna användningsområdena:

Den dokumentation som inlämnades av Cyanamid till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av flumioxazine som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och som överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 12 juli 1996.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 september 1997.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 277, 30.10.1996, s. 25.