Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997D0865.pdf

31997D0865

97/865/EG: Kommissionens beslut av den 5 december 1997 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som inlämnats för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av CGA 245 704, flazasulfuron, Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus, imazosulfuron, pymetrozin och sulfosulfuron i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 351 , 23/12/1997 s. 0067 - 0068KOMMISSIONENS BESLUT av den 5 december 1997 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som inlämnats för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av CGA 245 704, flazasulfuron, Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus, imazosulfuron, pymetrozin och sulfosulfuron i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (Text av betydelse för EES) (97/865/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG (1) av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, senast ändrat genom rådets direktiv 97/57/EG (2), särskilt artikel 6.3 i detta, och

med beaktande av följande:

I direktiv 91/414/EEG (nedan kallat direktivet) föreskrivs att en gemenskapsförteckning skall upprättas över verksamma ämnen som är godkända att blandas i växtskyddsmedel.

De ansökande företagen har lämnat in akter med dokumentation om 6 verksamma ämnen till medlemsstaternas myndigheter för att få dessa ämnen införda i bilaga I till direktivet.

Novartis Crop Protection AG lämnade den 15 oktober 1996 in en akt med dokumentation om det verksamma ämnet CGA 245 704 till de franska myndigheterna.

ISK Biosciences lämnade den 16 december 1996 in en akt med dokumentation om det verksamma ämnet flazasulfuron till de spanska myndigheterna.

Biosys lämnade den 12 juli 1996 in en akt med dokumentation om det verksamma ämnet Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus till de nederländska myndigheterna.

Urania Agrochem GmbH lämnade den 27 juni 1996 in en akt med dokumentation om det verksamma ämnet imazosulfuron till de tyska myndigheterna.

Novartis Crop Protection AG lämnade den 4 september 1996 in en akt med dokumentation om det verksamma ämnet pymetrozin till de tyska myndigheterna.

Monsanto lämnade den 24 april 1997 in en akt med dokumentation om det verksamma ämnet sulfosulfuron till de irländska myndigheterna.

Myndigheterna i fråga underrättade kommissionen om resultaten från en första undersökning av huruvida dokumentationen var fullständig vad gäller kraven på faktauppgifter och upplysningar enligt bilaga II och, vad beträffar åtminstone ett av de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till det direktivet. I enlighet med föreskrifterna i artikel 6.2 överlämnades därefter akterna till kommissionen och de andra medlemsstaterna.

Akterna om flazasulfuron, Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus och pymetrozin remitterades till Ständiga kommittén för växtskydd den 29 maj 1997.

Akten om CGA 245 704 remitterades till Ständiga kommittén för växtskydd den 19 juni 1997.

Akterna om imazosulfuron och sulfosulfuron remitterades till Ständiga kommittén för växtskydd den 11 juli 1997.

Enligt artikel 6.3 i direktivet krävs en bekräftelse på gemenskapsnivå att varje akt med dokumentation uppfyller kraven på faktauppgifter och upplysningar enligt bilaga II och, vad beträffar åtminstone ett av de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till det direktivet.

En sådan bekräftelse är nödvändig för att en detaljerad granskning av dokumentationen skall kunna äga rum, och för att medlemsstaterna skall få möjlighet att provisoriskt godkänna de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, i enlighet med de villkor som anges i artikel 8.1 i direktivet, särskilt villkoret om en detaljerad utvärdering av de verksamma ämnena och av växtskyddsmedlen, i enlighet med direktivets bestämmelser.

Ett sådant beslut hindrar inte att ytterligare faktauppgifter och upplysningar kan komma att avkrävas det ansökande företaget, om det under den detaljerade granskningen skulle visa sig att sådan information krävs för att ett beslut skall kunna fattas.

Medlemsstaterna och kommissionen har kommit överens om att Frankrike skall fortsätta att noggrant undersöka akterna om CGA 245 704, att Spanien skall fortsätta att noggrant undersöka akterna om flazasulfuron, att Nederländerna skall fortsätta att noggrant undersöka akterna om Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus, att Tyskland skall fortsätta att noggrant undersöka akterna om imazosulfuron och pymetrozin, och att Irland skall fortsätta att noggrant undersöka akterna om sulfosulfuron.

Frankrike, Spanien, Nederländerna, Tyskland och Irland skall så snart som möjligt, och senast inom ett år, rapportera resultaten av sina undersökningar till kommissionen, och samtidigt ge rekommendationer om huruvida införande bör beviljas eller inte, samt ange eventuella villkor för införande. Då dessa rapporter inkommit skall den detaljerade granskningen övertas av experter från samtliga medlemsstater, inom ramen för den verksamhet som bedrivs inom Ständiga kommittén för växtskydd.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande akter med dokumentation anses principiellt uppfylla de krav beträffande faktauppgifter och upplysningar som föreskrivs i bilaga II och, vad beträffar det växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, i bilaga III till direktivet med hänsyn till de föreslagna användningsområdena:

1. Den dokumentation som inlämnades av ISK Biosciences till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av flazasulfuron som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och vilken överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 29 maj 1997.

2. Den dokumentation som inlämnades av Biosys till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och vilken överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 29 maj 1997.

3. Den dokumentation som inlämnades av Novartis Crop Protection AG till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av CGA 245 704 som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och vilken överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 19 juni 1997.

4. Den dokumentation som inlämnades av Urania Agrochem GmbH till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av imazosulfuron som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och vilken överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 11 juli 1997.

5. Den dokumentation som inlämnades av Novartis Crop Protection AG till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av pymetrozin som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och vilken överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 29 maj 1997.

6. Den dokumentation som inlämnades av Monsanto till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av sulfosulfuron som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och vilken överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 11 juli 1997.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 1997.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 265, 27.9.1997, s. 87.