Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997L0041.pdf

31997L0041

Rådets direktiv 97/41/EG av den 25 juni 1997 om ändring av direktiven 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG, 90/642/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i respektive på frukt och grönsaker, spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung och produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsakerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 184 , 12/07/1997 s. 0033 - 0049RÅDETS DIREKTIV 97/41/EG av den 25 juni 1997 om ändring av direktiven 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG, 90/642/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i respektive på frukt och grönsaker, spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung och produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om uprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrandet (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Genom rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål (4), 86/363/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av animaliskt ursprung (5) och 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker (6), har det upprättats ett gemensamt regelverk där tvingande gränsvärden fastställs för bekämpningsmedelsrester som är tillämpliga i hela gemenskapen.

Detta regelverk innebär att de maximala resthalter som fastställs i rådets direktiv 76/895/EEG av den 23 november 1976 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker (7) gradvis överflyttas till direktiv 90/642/EEG, efter tekniska hänsynstaganden. Denna överflyttning har redan genomförts på vissa nivåer, och håller på att förberedas för andra.

Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (8) har skapat en mekanism som kopplar ihop godkännandet av ett växtskyddsmedel som innehåller ett verksamt ämne som ingår i bilaga I i det direktivet med den godkännande medlemsstatens förpliktelse att fastställa provisoriska maximala resthalter av det verksamma ämnet i de behandlade grödorna. Denna mekanism ger också kommissionen befogenhet att på grundval av den provisoriska maximala resthalter som fastställts av en medlemsstat fastställa provisoriska maximala resthalter som är tillämpliga i hela gemenskapen. Av tydlighetsskäl skall de provisoriska maximala resthalter som fastställs med hjälp av denna mekanism på lämpligt sätt integreras i bilagorna till direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG.

Regler måste fastställas för vilka gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som är acceptabla i torkade och/eller bearbetade enstaka jordbruksprodukter och i sammansatta livsmedel, för att säkerställa ett fullgott skydd för människors hälsa, liksom att den inre marknaden skall kunna fungera tillfredsställande med avseende på sådana produkter.

Medlemsstaterna bör skapa föruttsättningar för att fastställa gärnsvärden för bekämpningsmedelsrester för produkter från andra medlemsstater för att i möjligaste mån förebygga problem med handeln som beror på frånvaron av harmoniserade gränsvärden för bekämpningsmedelsrester för vissa kombinationer av rester/varor.

Ett förlikningsförfarande är nödvändigt när det i praktiken har uppstått hinder för gemenskapshandeln på grund av frånvaron av harmoniserade gränsvärden för bekämpningsmedelsrester för vissa kombinationer av rester/varor.

En effektiv övervakning av bekämpningsmedelsrester skall systematiskt organiseras på både nationell nivå och gemenskapsnivå för att säkerställa efterlevnaden av de tvingande gränsvärden som fastställts och bidra till att ge konsumenterna största tänkbara förtroende för det skydd för människors hälsa som uppnåtts.

För att kunna garantera en hög nivå av konsumentskydd är det nödvändigt att säkerställa att kontroller av att de gränsvärden för bekämpningsmedelsresthalter som har fastställts efterlevs. Sådana kontroller bör så långt som möjligt omfatta alla växtprodukter som omfattas av direktiven, om bekämpningsmedelsrester. Tillgängliga resurser bör emellertid utnyttjas optimalt, och därför kan det tyckas onödigt att genomföra kontroller av bearbetade, torkade eller sammansatta livsmedel, eller på mellanprodukter under bearbetning, om tillräckliga kontroller görs på råvarorna.

Det är nödvändigt att uppdatera vissa bestämmelser i direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG och 86/363/EEG för att anpassa dem till snarlika bestämmelser i direktiv 90/642/EEG, för att säkerställa enhetlighet i genomförandet av alla bestämmelser om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester.

Införandet av ändringarna i bilagorna, till följd av nya tekniska och vetenskapliga rön, fastställandet av provisoriska gränsvärden och införandet av utspädnings- eller koncentrationsfaktorer i samband med vissa torknings- eller bearbetningsmetoder, är tekniska åtgärder. Det förefaller lämpligt att använda ett förfarande med beslut av en föreskrivande kommitté för att anta sådana åtgärder, för att kunna säkerställa ett effektivt och rationellt genomförande av åtgärderna i direktiven 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG, 90/642/EEG, 91/414/EEG och andra aktuella direktiv.

För att uppnå ett fullgott skydd för människors hälsa och för att den inre marknaden skall kunna fungera väl, krävs det att de ändringar som återges i bilagorna snabbt genomförs i alla medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 76/895/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

1. Detta direktiv skall tillämpas på varor som är avsedda som livsmedel eller, i undantagsfall, som djurfoder och som är upptagna i den gemensamma tulltaxan under de rubriker som anges i bilaga I, och i eller på vilka sådana bekämpningsmedelsrester kan förekomma som anges i bilaga II.

2. Detta direktiv skall också tillämpas på samma varor efter torkning eller bearbetning, eller efter att de har tillsatts i sammansatta livsmedel, i den mån de får innehålla vissa bekämpningsmedelsrester.

3. Detta direktiv skall tillämpas utan att det påverkar kommissionens direktiv 91/321/EEG av den 14 maj 1991 om modersmjölkersättning och tillskottsnäring (*) och kommissionens direktiv 96/5/EG av den 16 februari 1996 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (**). Till dess att maximinivåer har fastställts i enlighet med artikel 6 i direktiv 91/321/EEG eller artikel 6 i direktiv 96/5/EG skall bestämmelserna i artikel 5a.1 och 5a.3-5a.6 i detta direktiv tillämpas för de berörda produkterna.

(*) EGT nr L 175, 4.7.1991, s. 35. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/4/EG (EGT nr L 49, 28.2.1996, s. 12).

(**) EGT nr L 49, 28.2.1996, s. 17."

2. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

I detta direktiv avses med

1. bekämpningsmedelsrester: de rester av bekämpningsmedel och deras metaboliter och nedbrytnings- eller reaktionsprodukter som avses i bilaga II, och som finns i eller på de varor som anges i artikel 1,

2. börja omsätta: att efter skörden överlämna de varor som avses i artikel 1, oavsett om det sker mot ersättning eller inte."

3. Artikel 4.1 skall ersättas med följande:

"1. Om en medlemsstat genom ny information eller omvärdering av tidigare information anser att ett gränsvärde som fastställs i bilaga II utgör en fara för människors eller djurs hälsa och därför kräver snabba åtgärder, får medlemsstaten tillfälligt sänka gränsvärdet på sitt eget territorium. Medlemsstaten skall genast underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om de vidtagna åtgärderna och anledningen till dessa."

4. Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

Ändringar i bilaga I och II till följd av nya vetenskapliga eller tekniska rön skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 7. När gränsvärden för bekämpningsmedelsrester fastställs skall särskild hänsyn tas till en tillförlitlig värdering av riskerna vid kostintag och till antalet tillgängliga uppgifter och deras kvalitet."

5. Följande artikel 5a skall införas:

"Artikel 5a

1. I denna artikel avses med ursprungsmedlemsstat den medlemsstat inom vars territorium en vara enligt artikel 1.1 och 1.2 antingen lagligen framställs och saluförs eller börjar omsättas fritt, och med destinationsmedlemsstat den medlemsstat till vars territorium en sådan vara förs och börjar omsättas i något annat syfte än transit till en annan medlemsstat eller tredje land.

2. Medlemsstaterna skall införa åtgärder för att fastställa permanenta eller provisoriska gränsvärden för bekämpningsmedelsrester när det gäller de varor som avses i artikel 1.1 och 1.2 och som har förts in på deras territorium från en ursprungsmedlemsstat, med beaktande av god jordbrukarsed i ursprungsmedlemsstaten och utan att detta påverkar de nödvändiga förutsättningarna för att skydda konsumenternas hälsa i de fall då inga gränsvärden för bekämpningsmedelsrester har fastställts för dessa varor i enlighet med artikel 5.

3. Om

- inga gränsvärden för bekämpningsmedelsrester har fastställts för en vara som avses i artikel 1.1 och 1.2 i enlighet med artikel 5, och

- denna vara, som uppfyller kraven när det gäller de gränsvärden som tillämpas av ursprungsmedlemsstaten, i destinationsmedlemsstaten har blivit föremål för åtgärder som har till syfte att förhindra eller begränsa dess omsättning, med motiveringen att varan innehåller bekämpningsmedelsrester som överskrider det gränsvärde som godtas i destinationsmedlemsstaten, och

- destinationsmedlemsstaten antingen har infört nya gränsvärden för bekämpningsmedelsrester eller har ändrat de värden som fastställts i dess lagstiftning, eller om den har infört ändringar i sina kontroller som är oproportionerliga och/eller diskriminerande jämfört med de som tillämpas för den inhemska produktionen, eller om de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som tillämpas av destinationsmedlemsstaten skiljer sig avsevärt från motsvarande värden som fastställts av andra medlemsstater, eller om de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som tillämpas av destinationsmedlemsstaten medför en oproportionerlig skyddsnivå jämfört med den skyddsnivå som tillämpas av medlemsstaten i fråga om bekämpningsmedel som medför en liknande risk eller i fråga om liknande jordbruksprodukter eller livsmedel,

skall följande undantagsbestämmelser tillämpas:

a) Destinationsmedlemsstaten skall meddela de antagna åtgärderna till övriga berörda medlemsstater och till kommissionen senast 20 dagar efter det att de tillämpas. I meddelandet skall relevanta fakta redovisas.

b) På grundval av det meddelande som avses i a skall de två berörda medlemsstaterna utan dröjsmål kontakta varandra för att, när så är möjligt och med hjälp av åtgärder som de sinsemellan enas om, undanröja de hindrande eller begränsande verkningarna av de åtgärder som har antagits av destinationsmedlemsstaten. Medlemsstaterna skall överlämna all nödvändig information till varandra.

Senast tre månader efter det meddelande som avses i a skall de berörda medlemsstaterna underrätta kommissionen om resultatet av sådana kontakter och särskilt om de åtgärder de eventuellt ämnar tillämpa, inbegripet de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester de har enats om. Ursprungsmedlemsstaten skall underrätta övriga medlemsstater om resultatet av sådana kontakter.

c) Kommissionen skall omedelbart överlämna frågan till Ständiga kommittén för växtskydd och, om möjligt, lägga fram ett förslag i syfte att i bilaga II fastställa ett provisoriskt gränsvärde för bekämpningsmedelsrester, som skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 7.

I sitt förslag skall kommissionen beakta aktuella tekniska och vetenskapliga rön i frågan och särskilt uppgifter som lämnats av berörda medlemsstater, speciellt den toxikologiska bedömningen och det uppskattade acceptabla dagliga intaget (ADI), god jordbrukarsed och de försöksuppgifter som ursprungsmedlemsstaten använde sig av för att fastställa gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester tillsammans med de skäl destinationsmedlemsstaten uppgett för att besluta om åtgärderna i fråga.

Giltighetsperioden för det provisoriska gränsvärdet skall fastställas i den antagna rättsakten och får inte överstiga fyra år. Denna period kan kopplas till en begäran att ursprungsmedlemsstaten och/eller andra berörda medlemsstater skall tillhandahålla de försöksuppgifter som kommissionen begär för att fastställa gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester i enlighet med artikel 5. Kommissionen och medlemsstaterna skall, om de begär det, hållas underrättade om det fastställda försöksprogrammet.

4. Alla åtgärder enligt punkterna 2 och 3 skall vidtas av en medlemsstat med beaktande av dess skyldigheter enligt fördraget, särskilt artiklarna 30 till 36 i detta.

5. Rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (*) skall inte tillämpas på åtgärder som antas och meddelas av medlemsstaterna i enlighet med punkt 3 i denna artikel.

6. Detaljerade bestämmelser för att genomföra det förfarande som anges i denna artikel får antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 8.

(*) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8. Senast ändrat genom beslut 96/139/EEG (EGT nr L 32, 10.2.1996, s. 31)."

6. Punkterna 2, 3 och 4 i artikel 7 skall ersättas med följande:

"2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

4. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

5. Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget."

7. Punkterna 2, 3 och 4 i artikel 8 skall ersättas med följande:

"2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

4. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

5. Om rådet inte har fattat något beslut inom 15 dagar från det att förslaget mottagits skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget."

8. Följande artikel 8a skall läggas till:

"Artikel 8a

Kommissionen skall biträdas av en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna med kommissionens företrädare som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag från kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas."

9. Artikel 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

1. Detta direktiv skall tillämpas på sådana varor som avses i artikel 1 och som är avsedda för export till tredje land. De gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som fastställs i enlighet med detta direktiv skall inte tillämpas på varor som behandlas före export, om det på betryggande sätt kan bevisas att

a) det mottagande tredje landet kräver denna särskilda behandling för att hindra att skadliga organismer kommer in på dess territorium, eller

b) behandlingen är nödvändig för att skydda varorna mot skadliga organismer under transporten till och förvaringen i det mottagande tredje landet.

2. Detta direktiv skall inte tillämpas på varor som avses i artikel 1 om det på ett betryggande sätt kan bevisas att de är avsedda för

a) tillverkning av andra varor än livsmedel och djurfoder, eller

b) användning som utsäde eller plantering."

10. Efter artikel 10 skall följande artikel läggas till:

"Artikel 10a

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att säkerställa att ändringarna i bilaga II till följd av besluten enligt artikel 5 kan genomföras inom deras territorium senast åtta månader efter det att de har antagits och inom kortare tid om detta är nödvändigt på grund av brådskande skäl till skydd för människors hälsa.

För att trygga befogade förväntningar kan det i gemenskapens rättsakter för genomförande föreskrivas övergångsperioder för genomförandet av vissa gränsvärden för bekämpningsmedelsrester för att möjliggöra normal marknadsföring av skördade varor."

Artikel 2

Direktiv 86/362/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

1. Detta direktiv skall tillämpas på de varor som räknas upp i bilaga I, de varor som erhållits av dem efter torkning eller bearbetning och de sammansatta livsmedel som de ingår i, i den mån de får innehålla bekämpningsmedelsrester.

2. Detta direktiv skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av

a) rådets direktiv 74/63/EEG av den 17 december 1973 om fastställande av gränsvärden för icke önskvärda ämnen och substanser i foder (*),

b) bestämmelserna i rådets direktiv 76/895/EEG av den 23 november 1976 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker (**),

c) bestämmelserna i rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker (***),

d) kommissionens direktiv 91/321/EEG av den 14 maj 1991 om modersmjölkersättning och tillskottsnäring (****) och kommissionens direktiv 96/5/EG av den 16 februari 1996 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (*****). Till dess att maximinivåer har fastställts i enlighet med artikel 6 i direktiv 91/321/EEG eller artikel 6 i direktiv 96/5/EG skall bestämmelserna i artikel 5a.1 och 5a.3-5a.6 i detta direktiv tillämpas på de berörda produkterna.

3. Detta direktiv skall även tillämpas på sådana varor som avses i punkt 1 och som är avsedda att exporteras till tredje land. De gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som fastställts i enlighet med detta direktiv skall dock inte gälla för sådana varor som behandlats före exporten, om det på betryggande sätt kan bevisas att

a) det mottagande tredje landet kräver denna särskilda behandling för att förhindra att skadliga organismer kommer in på dess territorium, eller

b) behandlingen är nödvändig för att skydda varorna mot skadliga organismer under transporten till och förvaringen i det mottagande tredje landet.

4. Detta direktiv skall inte tillämpas på de varor som avses i punkt 1 om det på ett betryggande sätt kan bevisas att de är avsedda för

a) tillverkning av andra varor än livsmedel och djurfoder, eller

b) användning som utsäde eller plantering.

(*) EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 31. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/25/EG (EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 35).

(**) EGT nr L 340, 9.12.1976, s. 26. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/32/EG (EGT nr L 144, 18.6.1996, s. 12).

(***) EGT nr L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/32/EG (EGT nr L 144, 18.6.1996, s. 12).

(****) EGT nr L 175, 4.7.1991, s. 35. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/4/EG (EGT nr L 49, 28.2.1996, s. 12).

(*****) EGT nr L 49, 28.2.1996, s. 17."

2. I artikel 2.1 skall orden "anges i bilaga II" strykas.

3. Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Trots artikel 6 skall de varor som avses i artikel 1 från och med att de börjar omsättas inte innehålla större mängd bekämpningsmedelsrester än som anges i den förteckning som avses i bilaga II.

Förteckningen över bekämpningsmedelsrester och gränsvärdena för dem skall fastställas i bilaga II i enlighet med förfarandet i artikel 12, med beaktande av aktuella vetenskapliga och tekniska rön.

2. När det gäller torkade och bearbetade produkter, för vilka inga gränsvärden uttryckligen fastställts i bilaga II, skall det tillämpliga gränsvärdet för bekämpningsmedelsrester vara lika med det som fastställs i bilaga II med beaktande av den koncentration som orsakas av torkningen respektive den koncentration eller utspädning som orsakas av bearbetningen. En koncentrations- eller utspädningsfaktor som omfattar den koncentration och/eller utspädning som orsakas av vissa metoder för torkning eller bearbetning kan fastställas för vissa torkade eller bearbetade produkter i enlighet med förfarandet i artikel 12.

3. När det gäller sammansatta livsmedel som innehåller en blandning av ingredienser och för vilka inga gränsvärden fastställts, får de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som tillämpas inte överskrida gränsvärdena i bilaga II, med beaktande av den relativa koncentrationen av ingredienserna i sammansättningen och bestämmelserna i punkt 2.

4. Medlemsstaterna skall, åtminstone genom kontrollprovtagning, säkerställa att gränsvärdena enligt punkt 1 följs. De nödvändiga inspektionerna och övervakningen skall utföras i enlighet med rådets direktiv 89/397/EEG av den 14 juni 1989 om offentlig kontroll av livsmedel (*), med undantag av artikel 14 i detta, och direktiv 93/99/EEG av den 29 oktober 1993 om ytterligare åtgärder för offentlig kontroll av livsmedel (**), med undantag av artiklarna 5, 6 och 8 i det.

(*) EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 23.

(**) EGT nr L 290, 24.11.1993, s. 14."

4. Artikel 5 skall ersättas med följande två artiklar:

"Artikel 5

Om kommissionen, i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.1 f i rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (*), har beslutat om provisorisk tillämpning i hela gemenskapen av maximala resthalter när det gäller en vara som ingår i en grupp som avses i bilaga I, skall dessa halter anges i bilaga II med en hänvisning till det förfarandet.

Artikel 5a

1. I denna artikel avses med ursprungsmedlemsstat den medlemsstat inom vars territorium en vara enligt artikel 1.1 antingen lagligen framställs och saluförs eller börjar omsättas fritt, och med destinationsmedlemsstat den medlemsstat till vars territorium en sådan vara förs och börjar omsättas i något annat syfte än vidarebefordran till en annan medlemsstat eller tredje land.

2. Medlemsstaterna skall införa åtgärder för att fastställa permanenta eller provisoriska gränsvärden för bekämpningsmedelsrester när det gäller de varor som avses i artikel 1.1 och som har förts in på deras territorium från en ursprungsmedlemsstat, med beaktande av god jordbrukarsed i ursprungsmedlemsstaten och utan att detta påverkar de nödvändiga förutsättningarna för att skydda konsumenternas hälsa i de fall då inga gränsvärden för bekämpningsmedelsrester har fastställts för dessa varor i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.1 eller artikel 5.

3. Om

- inga gränsvärden för bekämpningsmedelsrester har fastställts för en vara som avses i artikel 1.1 i enlighet med artikel 4.1 eller artikel 5, och

- denna vara som uppfyller kraven när det gäller de gränsvärden som tillämpas av ursprungsmedlemsstaten, i destinationsmedlemsstaten har blivit föremål för åtgärder som har till syfte att förhindra eller begränsa dess omsättning, med motiveringen att varan innehåller bekämpningsmedelsrester som överskrider det gränsvärde som godtas i destinationsmedlemsstaten, och

- destinationsmedlemsstaten antingen har infört nya gränsvärden för bekämpningsmedelsrester eller har ändrat de värden som fastställts i dess lagstiftning, eller om den har infört ändringar i sina kontroller som är oproportionerliga och/eller diskriminerande jämfört med de som tillämpas för den inhemska produktionen, eller om de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som tillämpas av destinationsmedlemsstaten skiljer sig avsevärt från motsvarande värden som fastställts av andra medlemsstater, eller om de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som tillämpas av destinationsmedlemsstaten medför en oproportionerlig skyddsnivå jämfört med den skyddsnivå som tillämpas av medlemsstaten i fråga om bekämpningsmedel som medför en liknande risk eller i fråga om liknande jordbruksprodukter eller livsmedel,

skall följande undantagsbestämmelser tillämpas:

a) Destinationsmedlemsstaten skall meddela de antagna åtgärderna till övriga berörda medlemsstater och till kommissionen senast 20 dagar efter det att de tillämpas. I meddelandet skall relevanta fakta redovisas.

b) På grundval av det meddelande som avses i a skall de två berörda medlemsstaterna utan dröjsmål kontakta varandra för att, när så är möjligt och med hjälp av åtgärder som de sinsemellan enas om, undanröja verkningarna av de åtgärder som har antagits av destinationsmedlemsstaten och som förhindrar eller begränsar omsättningen. Medlemsstaterna skall överlämna all nödvändig information till varandra.

Senast tre månader efter det meddelande som avses i a skall de berörda medlemsstaterna underrätta kommissionen om resultatet av sådana kontakter och särskilt om de åtgärder de eventuellt ämnar tillämpa, inbegripet de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester de har enats om. Ursprungsmedlemsstaten skall underrätta övriga medlemsstater om resultatet av sådana kontakter.

c) Kommissionen skall omedelbart överlämna frågan till Ständiga kommittén för växtskydd och, om möjligt, lägga fram ett förslag i syfte att i bilaga II fastställa ett provisoriskt gränsvärde för bekämpningsmedelsrester, som skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 12.

I sitt förslag skall kommissionen beakta aktuella tekniska och vetenskapliga rön i frågan och särskilt uppgifter som lämnats av berörda medlemsstater, speciellt den toxikologiska bedömningen och det uppskattade acceptabla dagliga intaget (ADI), god jordbrukarsed och de försöksuppgifter som ursprungsmedlemsstaten använde sig av för att fastställa gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester tillsammans med de skäl destinationsmedlemsstaten uppgett för att besluta om åtgärderna i fråga.

Giltighetsperioden för det provisoriska gränsvärdet skall fastställas i den antagna rättsakten och får inte överstiga fyra år. Denna period kan kopplas till en begäran att ursprungsmedlemsstaten och/eller andra berörda medlemsstater skall tillhandahålla de försöksuppgifter som kommissionen begär för att fastställa gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester i enlighet med artikel 4.1. Kommissionen och medlemsstaterna skall, om de begär det, hållas underrättade om det fastställda försöksprogrammet.

4. Alla åtgärder enligt punkterna 2 och 3 skall vidtas av en medlemsstat med beaktande av dess skyldigheter enligt fördraget, särskilt artiklarna 30 till 36 i detta.

5. Rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (**) skall inte tillämpas på åtgärder som antas och meddelas av medlemsstaterna i enlighet med punkt 3 i denna artikel.

6. Detaljerade bestämmelser för att genomföra det förfarande som anges i denna artikel får antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 11a.

(*) EGT nr 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/32/EG (EGT nr L 144, 18.6.1996, s. 12).

(**) EGT nr 109, 26.4.1983, s. 8. Direktivet senast ändrat genom beslut 96/139/EG (EGT nr L 32, 10.2.1996, s. 31)."

5. Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall utse en myndighet som skall säkerställa att den övervakning som avses i artikel 4.4 utförs.

2. a) Före den 30 juni varje år skall medlemsstaterna till kommissionen översända sina framåtsyftande nationella övervakningsprogram för kommande kalenderår. I dessa framåtsyftande program skall åtminstone anges

- vilka varor som skall inspekteras och antalet inspektioner som skall utföras,

- vilka bekämpningsmedelsrester som skall inspekteras,

- vilka kriterier som ligger till grund för utarbetandet av programmen.

b) Före den 30 september varje år skall kommissionen förelägga Ständiga kommittén för växtskydd ett utkast till rekommendation om upprättande av ett samordnat övervakningsprogram på gemenskapsnivå med särskilda provtagningar som skall ingå i de nationella övervakningsprogrammen. Rekommendationen skall antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 11b. Huvudsyftet med övervakningsprogrammet på gemenskapsnivå skall vara att, när problem har konstaterats, på gemenskapsnivå göra optimalt bruk av prover från spannmål som ingår i de grupper som räknas upp i bilaga I och tillverkas i eller importeras till gemenskapen, för att säkerställa att de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som fastställs i bilaga II följs.

3. Före den 31 augusti varje år skall medlemsstaterna till kommissionen och övriga medlemsstater sända analysresultaten från de prover som tagits under föregående år enligt deras nationella övervakningsprogram och enligt det samordnade övervakningsprogrammet på gemenskapsnivå. Kommissionen skall kollationera och sammanställa dessa uppgifter tillsammans med resultaten av de kontroller som utförts i enlighet med direktiv 86/383/EEG (*) och 90/642/EEG samt analysera

- överträdelser av gränsvärde av bekämpningsmedelsrester, och

- de genomsnittliga faktiska restnivåerna och deras relativa värden i förhållande till de fastställda gränsvärden av bekämpningsmedelsrester.

I sitt arbete med att förbereda det samordnade övervakningsprogrammet bör kommissionen efter hand sträva efter ett system som gör det möjligt att beräkna den faktiska utsattheten för bekämpningsmedel i kosten.

Kommissionen skall överlämna dessa uppgifter till medlemsstaterna inom ramen för Ständiga kommittén för växtskydd före den 30 september varje år för översyn och antagande av alla nödvändiga åtgärder, som t.ex.

- varje åtgärd som skall vidtas på gemenskapsnivå vid rapporterade överträdelser av gränsvärden av bekämpningsmedelsrester,

- om det är önskvärt att offentliggöra kollationerade och sammanställda uppgifter.

4. Följande kan beslutas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 11a:

a) Ändringar i punkterna 2 och 3 i denna artikel i den mån dessa ändringar gäller datum för meddelanden.

b) Detaljerade tillämpningsföreskrifter som behövs för att bestämmelserna i punkterna 2 och 3 skall kunna fungera väl.

5. Senast den 31 december 1999 skall kommissionen till rådet överlämna en rapport om hur denna artikel har tillämpats, om så behövs åtföljd av lämpliga förslag.

(*) EGT nr L 221, 7.8.1986, s. 43. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/33/EG (EGT nr L 144, 18.6.1996, s. 35)."

6. I artikel 8.1 skall orden "artikel 12" ersättas med "artikel 11a".

7. Artikel 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

1. Om en medlemsstat genom nya uppgifter eller en ny bedömning av befintliga uppgifter anser att ett gränsvärde i bilaga II utgör en fara för människors eller djurs hälsa och därför kräver ett snabbt ingripande, får denna medlemsstat tillfälligt sänka gränsvärdet inom sitt eget territorium. Medlemsstaten skall i så fall genast underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om dessa åtgärder och bifoga en redogörelse om anledningen till dessa.

2. Kommissionen skall skyndsamt undersöka de skäl som anförts av medlemsstaten enligt punkt 1 och rådgöra med medlemsstaterna inom Ständiga kommittén för växtskydd, i det följande kallad "kommittén", och därefter omedelbart avge sitt yttrande och vidta lämpliga åtgärder som vidtas. Vilken som helst av medlemsstaterna får hänskjuta kommissionens åtgärder till rådet inom 15 dagar från en sådan underrättelse. Rådet får med kvalificerad majoritet fatta ett avvikande beslut inom 15 dagar från den dag frågan hänskjutits till det.

3. Om kommissionen anser att gränsvärdena enligt bilaga II bör ändras för att komma till rätta med de svårigheter som anges i punkt 1 och för att skydda folkhälsan, skall den inleda det förfarande som fastställs i artikel 13 för att besluta om dessa ändringar. I ett sådant fall får den medlemsstat som har vidtagit åtgärder enligt punkt 1 behålla dem tills rådet eller kommissionen har fattat beslut i enlighet med nämnda förfarande."

8. Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

Utan att det påverkar de ändringar som införts i bilagorna i enlighet med artikel 5, artikel 5a.3 och artikel 9 skall ändringar i bilagorna antas i enlighet med förfarandet i artikel 12, med beaktande av aktuella vetenskapliga och tekniska rön. När gränsvärden för bekämpningsmedelsrester fastställs skall särskild hänsyn tas till en tillförlitlig värdering av riskerna vid kostintag och till antalet tillgängliga uppgifter och deras kvalitet."

9. Artikel 11 skall utgå.

10. Följande artiklar skall läggas till:

"Artikel 11a

Kommissionen skall biträdas av en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna med kommissionens företrädare som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag från kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 11b

Kommissionen skall biträdas av en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna med kommissionens företrädare som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag från kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom 15 dagar från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas."

11. Artikel 12.2, 12.3 och 12.4 skall ersättas med följande:

"2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag från kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

4. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande anges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

5. Om rådet inte fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget."

12. Artikel 14 skall ersättas med följande:

"Artikel 14

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att säkerställa att de ändringar i bilaga II som blir en följd av de beslut som avses i artiklarna 4.1 och 4.2, 5, 5a.3, 9.3 och 10 kan genomföras inom deras territorium senast åtta månader efter det att de har antagits och inom kortare tid om detta är nödvändigt på grund av brådskande skäl till skydd för människors hälsa.

För att trygga befogade förväntninger kan gemenskapens rättsakter för genomförande föreskrivas övergångsperioder för genomförandet av vissa gränsvärden för bekämpningsmedelsrester för att göra normalsaluföring av skördade varor möjlig."

Artikel 3

Direktiv 86/363/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

1. Detta direktiv skall tillämpas på de livsmedel av animaliskt ursprung enligt bilaga I, de produkter som erhållits av dessa efter torkning eller bearbetning samt de sammansatta livsmedel där de ingår, i den mån de får innehålla bekämpningsmedelsrester.

2. Detta direktiv skall gälla utan att påverka tillämpningen av

a) rådets direktiv 74/63/EEG av den 17 december 1973 om fastställande av gränsvärden för icke önskvärda ämnen och substanser i foder (*),

b) kommissionens direktiv 91/321/EEG av den 14 maj 1991 om modersmjölkersättning och tillskottsnäring (**) och kommissionens direktiv 96/5/EG av den 16 februari 1996 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (***). Till dess att gränsvärden har fastställts i enlighet med artikel 6 i direktiv 91/321/EEG eller artikel 6 i direktiv 96/5/EG skall bestämmelserna i artikel 5a.1 och 5a.2-5a.6 i detta direktiv tillämpas på de berörda produkterna.

3. Detta direktiv skall också tillämpas på sådana produkter som avses i punkt 1 och som är avsedda för export till tredje land.

4. Detta direktiv skall inte tillämpas på de produkter som avses i punkt 1 om det på ett betryggande sätt kan bevisas att de är avsedda för tillverkning av andra produkter än livsmedel eller djurfoder.

(*) EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 31. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/25/EG (EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 35).

(**) EGT nr L 175, 4.7.1991, s. 35. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/4/EG (EGT nr L 49, 28.2.1996, s. 12).

(***) EGT nr L 49, 28.2.1996, s. 17."

2. I artikel 2.1 skall orden "räknas upp i bilaga II" utgå.

3. Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Trots artikel 6 får de produkter som avses i artikel 1 från den tidpunkt då de börjar omsättas inte innehålla halter av bekämpningsmedelsrester som är större än de som anges i den förteckning som avses i bilaga II.

Förteckningen över berörda bekämpningsmedelsrester och deras gränsvärden skall fastställas i bilaga II i enlighet med förfarandet i artikel 12 med beaktande av aktuella vetenskapliga och tekniska rön.

2. I fråga om torkade och bearbetade produkter, för vilka inga klara gränsvärden har fastställts i bilaga II, skall det tillämpliga gränsvärdet för bekämpningsmedelsrester vara lika med det som fastställts i bilaga II med beaktande av den koncentration som orsakas av torkningen respektive den koncentration eller utspädning som orsakas av bearbetning. En koncentrations- eller utspädningsfaktor som omfattar den koncentration och/eller utspädning som orsakas av vissa torknings- eller bearbetningsmetoder kan fastställas för vissa torkade eller bearbetade produkter i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 12.

3. När det gäller sammansatta livsmedel som innehåller en blandning av ingredienser och för vilka inga gränsvärden för bekämpningsmedelsrester har fastställts får de gränsvärden som tillämpas inte överskrida de värden som fastställs i bilaga II med beaktande av ingrediensernas relativa koncentration i blandningen och även till bestämmelserna i punkt 2.

4. Medlemsstaterna skall, åtminstone genom att ta prov, säkerställa att gränsvärdena enligt punkt 1 följs. De nödvändiga inspektionerna och övervakningen skall utföras i enlighet med rådets direktiv 89/397/EEG av den 14 juni 1989 om offentlig kontroll av livsmedel (*), med undantag av artikel 14 i detta, och rådets direktiv 93/99/EEG av den 29 oktober 1993 om ytterligare åtgärder för offentlig kontroll av livsmedel (**), med undantag för artiklarna 5, 6 och 8 i detta samt andra relevanta rättsliga bestämmelser för övervakning av rester i livsmedel av animaliskt ursprung.

(*) EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 23.

(**) EGT nr L 290, 24.11.1993, s. 14."

4. Artikel 5 skall ersättas med följande två artiklar:

"Artikel 5

Om kommissionen, i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.1 f i rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (*), har beslutat om en provisorisk tillämpning i hela gemenskapen av ett gränsvärde för bekämpningsmedelsrester när det gäller en vara som ingår i en grupp som avses i bilaga I, skall detta värde anges i bilaga II med en hänvisning till det förfarandet.

Artikel 5a

1. I denna artikel avses med ursprungsmedlemsstat den medlemsstat inom vars territorium en produkt som avses i artikel 1.1 antingen lagligen tillverkas och saluförs eller omsätts fritt, och med destinationsmedlemsstat den medlemsstat till vars territorium en sådan vara förs och börjar omsättas i något annat syfte än transit till en annan medlemsstat eller tredje land.

2. Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att fastställa permanenta eller provisoriska gränsvärden för bekämpningsmedelsrester när det gäller de produkter som avses i artikel 1.1 och som har förts in till deras territorium från en ursprungsmedlemsstat, med beaktande av god jordbrukarsed i ursprungsmedlemsstaten och utan att detta påverkar de nödvändiga förutsättningarna för att skydda konsumenternas hälsa i de fall då inga gränsvärden för bekämpningsmedelsrester har fastställts för dessa varor i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 4.1 eller 5.

3. Om

- inga gränsvärden för bekämpningsmedelsrester har fastställts för en produkt som avses i artikel 1.1 i enlighet med artiklarna 4.1 eller 5, och

- denna produkt, som uppfyller kraven när det gäller de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som tillämpas av ursprungsmedlemsstaten, i destinationsmedlemsstaten har blivit föremål för åtgärder som har till syfte att förhindra eller begränsa dess omsättning, med motiveringen att produkten innehåller bekämpningsmedelsrester som överskrider det gränsvärde för bekämpningsmedelsrester som godtas i destinationsmedlemsstaten, och

- om destinationsmedlemsstaten antingen har infört nya gränsvärden för bekämpningsmedelsrester eller har ändrat de värden som fastställts i dess lagstiftning, eller om den har infört ändringar i sina kontrollmetoder som är oproportionerliga och/eller diskriminerande jämfört med de som tillämpas för den inhemska tillverkningen, eller om de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som tillämpas av destinationsmedlemsstaten skiljer sig avsevärt från motsvarande värden som fastställts av andra medlemsstater, eller de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som tillämpas av destinationsmedlemsstaten medför en oproportionerlig skyddsnivå jämfört med den skyddsnivå som tillämpas av medlemsstaten i fråga om bekämpningsmedel som medför en liknande risk eller i fråga om liknande jordbruksprodukter eller livsmedel,

skall följande bestämmelser tillämpas:

a) Destinationsmedlemsstaten skall meddela de antagna åtgärderna till övriga berörda medlemsstater och till kommissionen senast 20 dagar efter det att de tillämpas. I meddelandet skall relevanta fakta redovisas.

b) På grundval av det meddelande som avses i a skall de två berörda medlemsstaterna utan dröjsmål kontakta varandra för att, när så är möjligt och med hjälp av åtgärder som de sinsemellan enas om, undanröja verkningarna av de åtgärder som vidtagits av destinationsmedlemsstaten och som förhindrar eller begränsar omsättningen. Medlemsstaterna skall överlämna alla nödvändiga uppgifter till varandra.

Senast tre månader efter det meddelande som avses i a skall de berörda medlemsstaterna underrätta kommissionen om resultatet av sådana kontakter och särskilt om de åtgärder de eventuellt ämnar vidta, inbegripet de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester de har enats om. Ursprungsmedlemsstaten skall underrätta övriga medlemsstater om resultatet av sådana kontakter.

c) Kommissionen skall omedelbart överlämna frågan till Ständiga kommittén för växtskydd och, om möjligt, lägga fram ett förslag i syfte att i bilaga II fastställa ett provisoriskt gränsvärde, som skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 12.

I sitt förslag skall kommissionen ta hänsyn till aktuella tekniska och vetenskapliga rön i frågan och särskilt uppgifter som inlämnats av berörda medlemsstater, speciellt den toxikologiska bedömningen och det uppskattade acceptabla dagliga intaget (ADI), god jordbrukarsed och de uppgifter som ursprungsmedlemsstaten använde sig av för att fastställa gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester tillsammans med de skäl destinationsmedlemsstaten uppgett för att besluta om åtgärderna i fråga.

Giltigheten för det provisoriska gränsvärdet skall fastställas i den antagna rättsakten och får inte överstiga fyra år. Denna period kan kopplas till en begäran att ursprungsmedlemsstaten och/eller andra berörda medlemsstater skall tillhandahålla de försöksuppgifter som kommissionen begär för att fastställa gränsvärdena i enlighet med artikel 4.1. Kommissionen och medlemsstaterna skall, om de begär det, hållas underrättade om det fastställda försöksprogrammet.

4. Alla åtgärder enligt punkterna 2 och 3 skall vidtas av en medlemsstat med beaktande av dess skyldigheter enligt fördraget, särskilt artiklarna 30 till 36 i detta.

5. Rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (**) skall inte tillämpas på åtgärder som antagits och meddelats av medlemsstaterna i enlighet med punkt 3 i denna artikel.

6. Detaljerade bestämmelser för att genomföra det förfarande som anges i denna artikel får antas i enlighet med förfarandet i artikel 11a.

(*) EGT nr L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/32/EG (EGT nr L 144, 18.6.1996, s. 12).

(**) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8. Direktivet senast ändrat genom beslut 96/139/EG (EGT nr L 32, 10.2.1996, s. 31)."

5. Följande punkt skall läggas till i slutet av artikel 7:

"Kommissionen skall kollationera och kombinera dessa uppgifter och behandla dem tillsammans med resultaten av de kontroller som utförs i enlighet med direktiv 86/362/EEG (*) och 90/642/EEG (**).

(*) EGT nr L 221, 7.8.1986, s. 37. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/33/EG (EGT nr L 144, 18.6.1996, s. 35).

(**) EGT nr L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/32/EG (EGT nr L 144, 18.6.1996, s. 12)."

6. I artikel 8.1 skall orden "artikel 12" ersättas med "artikel 11a".

7. Artikel 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

1. Om en medlemsstat genom nya uppgifter eller en ny bedömning av befintliga uppgifter anser att ett gränsvärde i bilaga II utgör en fara för människor eller djurs hälsa och därför kräver ett snabbt ingripande, får denna medlemsstat tillfälligt sänka gränsvärdet inom sitt eget territorium. Medlemsstaten skall i så fall genast underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om dessa åtgärder och bifoga en redogörelse om anledningen till dessa.

2. Kommissionen skall skyndsamt undersöka de skäl som anförts av medlemsstaten enligt punkt 1 och rådgöra med medlemsstaterna inom Ständiga kommittén för växtskydd, i det följande kallad "kommittén", och därefter omedelbart avge sitt yttrande och vidta lämpliga åtgärder. Kommissionen skall omedelbart underrätta rådet och medlemsstaterna om alla åtgärder som vidtas. Vilken som helst av medlemsstaterna får hänskjuta kommissionens åtgärder till rådet inom 15 dagar från en sådan underrättelse. Rådet får med kvalificerad majoritet fatta ett avvikande beslut inom 15 dagar från den dag då frågan hänsköts till det.

3. Om kommissionen anser att gränsvärdena enligt bilaga II bör ändras för att komma till rätta med de svårigheter som nämns i punkt 1 och för att skydda folkhälsan, skall den inleda det förfarande som fastställs i artikel 13 för att besluta om dessa ändringar. I ett sådant fall får den medlemsstat som har vidtagit åtgärder enligt punkt 1 behålla dem tills rådet eller kommissionen har fattat beslut i enlighet med nämnda förfarande."

8. Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

Utan att det påverkar de ändringar som införts i bilagorna i enlighet med artikel 5, artikel 5a.3 och artikel 9 skall ändringar i bilagorna beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 12, med beaktande av aktuella vetenskapliga och tekniska rön. När gränsvärden för bekämpningsmedelsrester fastställs skall särskild hänsyn tas till en tillförlitlig värdering av riskerna vid kostintag och till antalet tillgängliga uppgifter och deras kvalitet."

9. Artikel 11 utgår.

10. Följande artiklar skall läggas till:

"Artikel 11a

Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag från kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 11b

Kommissionen skall biträdas av en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna med kommissionens företrädare som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag från kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom 15 dagar från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas."

11. Artikel 12.2, 12.3 och 12.4 skall ersättas med följande:

"2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag från kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

4. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

5. Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget."

12. Artikel 14 skall ersättas med följande:

"Artikel 14

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att säkerställa att de ändringar i bilaga II, som blir en följd av de beslut som avses i artiklarna 4.1 och 4.2, 5, 5a.3, 9.3 och 10 kan genomföras inom deras territorium senast åtta månader efter det att de har antagits och inom kortare tid om detta är nödvändigt på grund av brådskande skäl till skydd för människors hälsa.

För att trygga befogade förväntningar kan i gemenskapens rättsakter för genomförande föreskrivas övergångsperioder för genomförandet av vissa gränsvärden för bekämpningsmedelsrester för att möjliggöra normal marknadsföring av skördade varor."

Artikel 4

Direktiv 90/642/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

"1. Detta direktiv skall tillämpas på varor inom de grupper som anges i kolumn 1 i bilaga I och som exemplifieras i kolumn 2, i den mån varorna i dessa grupper, eller de delar av varorna som anges i kolumn 3, kan innehålla vissa rester av bekämpningsmedel.

Detta direktiv skall också tillämpas på samma varor efter torkning eller bearbetning eller efter att de har tillsatts i sammansatta livsmedel i den mån de kan innehålla vissa rester av bekämpningsmedel."

2. Följande skall läggas till i artikel 1.2:

"e) bestämmelserna i kommissionens direktiv 91/321/EEG av den 14 maj 1991 om modersmjölkersättning och tillskottsnäring (*) och kommissionens direktiv 96/5/EG av den 16 februari 1996 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (**). Till dess att maximinivåer har fastställts i enlighet med artikel 6 direktiv 91/321/EEG eller artikel 6 i direktiv 96/5/EG skall bestämmelserna i artikel 5b.1 och 5b.3 till 5b.6 i detta direktiv tillämpas på de berörda varorna.

(*) EGT nr L 175, 4.7.1991, s. 35. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/4/EG (EGT nr L 49, 28.2.1996, s. 12).

(**) EGT nr L 49, 28.2.1996, s. 17."

3. Artikel 2 a skall ersättas med följande:

"a) bekämpningsmedelsrester: rester av de bekämpningsmedel jämte omvandlings- eller nedbrytningsprodukter som förekommer i eller på de varor som avses i artikel 1."

4. Artikel 3 skall ersättas med följande:

"Artikel 3

1. De varor i de grupper, eller där så är tillämpligt, de delar av varor som avses i artikel 1, får från det tillfälle då de börjar omsättas, inte innehålla några rester av bekämpningsmedel som överskrider gränsvärdena i den lista som avses i bilaga II.

Listan över de berörda bekämpningsmedelsresterna och deras gränsvärden skall fastställas i bilaga II i enlighet med förfarandet i artikel 10a, med beaktande av aktuella vetenskapliga och tekniska rön. En bekämpningsmedelsrest kommer att tas med på listan så länge som det i direktiv 76/895/EEG fastställs ett högsta gränsvärde för den.

2. När det gäller torkade och bearbetade varor för vilka inga gränsvärden uttryckligen fastställts i bilaga II, skall det tillämpliga gränsvärdet för bekämpningsmedelsrester vara lika med det som fastställs i bilaga II med beaktande av den koncentration som orsakas av torkningen respektive den koncentration eller utspädning som orsakas av bearbetningen. En koncentrations- eller förtunningsfaktor som omfattar den koncentration och/eller utspädning som orsakas av vissa metoder för torkning eller bearbetning kan fastställas för vissa torkade eller bearbetade produkter i enlighet med förfarandet i artikel 10a.

3. När det gäller sammansatta livsmedel som innehåller en blandning av ingredienser och för vilka inga gränsvärden för bekämpningsmedelsrester har fastställts, får de gränsvärden som tillämpas inte överskrida gränsvärdena i bilaga II, med beaktande av den relativa koncentrationen av ingredienserna i sammansättningen och bestämmelserna i punkt 2.

4. Medlemsstaterna skall säkerställa, åtminstone genom kontrollprov, att gränsvärdena enligt punkt 1 följs. De nödvändiga inspektionerna och den nödvändiga övervakningen skall utföras i enlighet med rådets direktiv 89/397/EEG av den 14 juni 1989 om offentlig kontroll av livsmedel (*), med undantag av artikel 14 i detta, och direktiv 93/99/EEG om ytterligare åtgärder för offentlig kontroll av livsmedel (**), med undantag av artiklarna 5, 6 och 8 i detta.

(*) EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 23.

(**) EGT nr L 290, 24.11.1993, s. 14."

5. Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall utse en myndighet som skall säkerställa att den övervakning som avses i artikel 3.4 genomförs.

2. a) Före den 30 juni varje år skall medlemsstaterna till kommissionen översända sina framåtsyftande nationella övervakningsprogram för kommande kalenderår. I dessa framåtsyftande program skall åtminstone anges

- vilka varor som skall inspekteras och antalet inspektioner som skall genomföras,

- vilka bekämpningsmedelsrester som skall inspekteras,

- vilka kriterier som ligger till grund för utarbetandet av programmen.

b) Före den 30 september varje år skall kommissionen förelägga Ständiga kommittén för växtskydd ett utkast till rekommendation om upprättande av ett samordnat övervakningsprogram på gemenskapsnivå med särskilda provtagningar som skall ingå i de nationella övervakningsprogrammen. Rekommendationen skall antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 10. Huvudsyftet med övervakningsprogrammet på gemenskapsnivå skall vara att, när problem har konstaterats, på gemenskapsnivå göra optimalt bruk av prover från spannmål som ingår i de grupper som förtecknats i bilaga I och som odlats i eller importerats till gemenskapen, för att säkerställa att de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som fastställs i bilaga II efterlevs.

3. Före den 31 augusti varje år skall medlemsstaterna till kommissionen och övriga medlemsstater sända analysresultaten från de prover som tagits under föregående år enligt deras nationella övervakningsprogram och enligt det samordnade övervakningsprogrammet på gemenskapsnivå. Kommissionen skall kollationera och sammanställa dessa uppgifter tillsammans med resultaten av de kontroller som utförts i enlighet med direktiven 86/362/EEG och 86/363/EEG samt analysera

- överträdelser av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester, och

- de genomsnittliga faktiska restnivåerna och deras relativa värde i förhållande till de fastställda gränsvärden för bekämpningsmedelsrester.

I sitt arbete med att förbereda det samordnade övervakningsprogrammet bör kommissionen efter hand sträva efter ett system som gör det möjligt att beräkna den faktiska utsattheten för bekämpningsmedel i kosten.

Kommissionen skall överlämna dessa uppgifter till medlemsstaterna inom ramen för Ständiga kommittén för växtskydd före den 30 september varje år för översyn och antagande av alla nödvändiga åtgärder, som t.ex.

- varje åtgärd som skall vidtas på gemenskapsnivå vid rapporterade överträdelser av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester,

- om det är önskvärt att offentliggöra kollationerade och sammanställda uppgifter.

4. Följande kan beslutas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 9:

a) Ändringar i punkterna 2 och 3 i denna artikel i den mån dessa ändringar gäller datum för meddelanden.

b) Detaljerade tillämpningsföreskrifter som behövs för att bestämmelserna i punkterna 2 och 3 skall kunna fungera väl.

5. Senast den 31 december 1999 skall kommissionen överlämna en rapport till rådet om hur denna artikel har tillämpats, om så behövs åtföljd av lämpliga förslag."

6. Efter artikel 5 skall följande artiklar läggas till:

"Artikel 5a

Om kommissionen, i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.1 f i rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (*), har beslutat om provisorisk tillämpning i hela gemenskapen av maximala resthalter när det gäller en vara som ingår i en grupp som avses i bilaga I, skall dessa halter anges i bilaga II med en hänvisning till det förfarandet.

Artikel 5b

1. I denna artikel avses med ursprungsmedlemsstat den medlemsstat inom vars territorium en vara enligt artikel 1.1 antingen lagligen framställs och saluförs eller börjar omsättas fritt, och med destinationsmedlemsstat den medlemsstat till vars territorium en sådan vara förs och börjar omsättas i något annat syfte än transit till en annan medlemsstat eller tredje land.

2. Medlemsstaterna skall införa åtgärder för att fastställa permanenta eller provisoriska gränsvärden för bekämpningsmedelsrester när det gäller de varor som avses i artikel 1.1 och som har förts in på deras territorium från en ursprungsmedlemsstat, med beaktande av god jordbrukarsed i ursprungsmedlemsstaten och utan att detta påverkar de nödvändiga förutsättningarna för att skydda konsumenternas hälsa i de fall då inga gränsvärden för bekämpningsmedelsrester har fastställts för dessa varor i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.1 eller artikel 5a.

3. Om

- inga gränsvärden för bekämpningsmedelsrester har fastställts för en vara som avses i artikel 1.1 i enlighet med artikel 3.1 eller artikel 5a, och

- denna vara, som uppfyller kraven när det gäller de gränsvärden som tillämpas av ursprungsmedlemsstaten, i destinationsmedlemsstaten har blivit föremål för åtgärder som har till syfte att förhindra eller begränsa dess omsättning, med motiveringen att varan innehåller bekämpningsmedelsrester som överskrider det gränsvärde som godtas i destinationsmedlemsstaten, och

- destinationsmedlemsstaten antingen har infört nya gränsvärden för bekämpningsmedelsrester eller har ändrat de värden som fastställts i dess lagstiftning, eller om den har infört ändringar i sina kontroller som är oproportionerliga och/eller diskriminerande jämfört med de som tillämpas för den inhemska produktionen, eller om de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som tillämpas av destinationsmedlemsstaten skiljer sig avsevärt från motsvarande värden som fastställts av andra medlemsstater, eller om de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som tillämpas av destinationsmedlemsstaten medför en oproportionerlig skyddsnivå jämfört med den skyddsnivå som tillämpas av medlemsstaten i fråga om bekämpningsmedel som medför en liknande risk eller i fråga om liknande jordbruksprodukter eller livsmedel,

skall följande undantagsbestämmelser tillämpas:

a) Destinationsmedlemsstaten skall meddela de antagna åtgärderna till övriga berörda medlemsstater och till kommissionen senast 20 dagar efter det att de tillämpas. I meddelandet skall relevanta fakta redovisas.

b) På grundval av det meddelande som avses i a skall de två berörda medlemsstaterna utan dröjsmål kontakta varandra för att, när så är möjligt och med hjälp av åtgärder som de sinsemellan enas om, undanröja de hindrande eller begränsande verkningarna av de åtgärder som har beslutats av destinationsmedlemsstaten. Medlemsstaterna skall överlämna all nödvändig information till varandra.

Senast tre månader efter det meddelande som avses i a skall de berörda medlemsstaterna underrätta kommissionen om resultatet av sådana kontakter och särskilt om de åtgärder de eventuellt ämnar tillämpa, inbegripet de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester de har enats om. Ursprungsmedlemsstaten skall underrätta övriga medlemsstater om resultatet av sådana kontakter.

c) Kommissionen skall omedelbart överlämna frågan till Ständiga kommittén för växtskydd och, om möjligt, lägga fram ett förslag i syfte att i bilaga II fastställa ett provisoriskt gränsvärde för bekämpningsmedelsrester, som skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 10a.

I sitt förslag skall kommissionen beakta aktuella tekniska och vetenskapliga rön i frågan och särskilt uppgifter som lämnats av berörda medlemsstater, speciellt den toxikologiska bedömningen och det uppskattade acceptabla dagliga intaget (ADI), god jordbrukarsed och de försöksuppgifter som ursprungsmedlemsstaten använde sig av för att fastställa gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester tillsammans med de skäl destinationsmedlemsstaten uppgett för att besluta om åtgärderna i fråga.

Giltighetsperioden för det provisoriska gränsvärdet skall fastställas i den antagna rättsakten och får inte överstiga fyra år. Denna period kan kopplas till en begäran att ursprungsmedlemsstaten och/eller andra berörda medlemsstater skall tillhandahålla de försöksuppgifter som kommissionen begär för att fastställa gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester i enlighet med artikel 3.1. Kommissionen och medlemsstaterna skall, om de begär det, hållas underrättade om det fastställda försöksprogrammet.

4. Alla åtgärder enligt punkterna 2 och 3 skall vidtas av en medlemsstat med beaktande av dess skyldigheter enligt fördraget, särskilt artiklarna 30 till 36 i detta.

5. Rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (**) skall inte tillämpas på åtgärder som beslutas och meddelas av medlemsstaterna i enlighet med punkt 3 i denna artikel.

6. Detaljerade bestämmelser för att genomföra det förfarande som anges i denna artikel får antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 9.

(*) EGT nr L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/32/EG (EGT nr L 144, 18.6.1996, s. 12).

(**) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8. Direktivet senast ändrat genom beslut 96/139/EG (EGT nr L 32, 10.2.1996, s. 31)."

7. Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

Utan att det påverkar de ändringar som införts i bilagorna i enlighet med artikel 5a, artikel 5b.3 och artikel 8, skall ändringar i bilagorna I och II antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 10a, med beaktande av aktuella vetenskapliga och tekniska rön. När gränsvärden för bekämpningsmedelsrester fastställs skall särskild hänsyn tas till en tillförlitlig värdering av riskerna vid kostintag och till antalet tillgängliga uppgifter och deras kvalitet."

8. Följande artiklar skall läggas till efter artikel 10:

"Artikel 10a

Kommissionen skall biträdas av en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna med kommissionens företrädare som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag från kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas utom i de fall när rådet har beslutat mot nämnda åtgärder med enkel majoritet.

Artikel 10b

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att säkerställa att ändringarna i bilaga II till följd av beslut enligt artiklarna 3.1 och 3.2, 5a, 5b.3, 7 och 8.3 kan genomföras inom deras territorium senast åtta månader efter det att de har antagits och inom kortare tid om detta är nödvändigt på grund av överhängande risk för folkhälsan.

För att trygga befogade förväntningar kan det i gemenskapens rättsakter för genomförande föreskrivas övergångsperioder för genomförandet av vissa gränsvärden för bekämpningsmedelsrester för att möjliggöra normal marknadsföring av skördade produkter."

Artikel 5

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1998.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 1997.

På rådets vägnar

J. VAN AARTSEN

Ordförande

(1) EGT nr C 201, 5.8.1995, s. 8, och

EGT nr C 103, 2.4.1997, s. 20.

(2) EGT nr C 320, 28.10.1996, s. 96.

(3) EGT nr C 82, 19.3.1996, s. 1.

(4) EGT nr L 221, 7.8.1986, s. 37. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/33/EG (EGT nr L 144, 18.6.1996, s. 35).

(5) EGT nr L 221, 7.8.1986, s. 43. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/33/EG (EGT nr L 144, 18.6.1996, s. 35).

(6) EGT nr L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/32/EG (EGT nr L 144, 18.6.1996, s. 12).

(7) EGT nr L 340, 9.12.1976, s. 26. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/32/EG (EGT nr L 144, 18.6.1996, s. 12).

(8) EGT nr L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/32/EG (EGT nr L 144, 18.6.1996, s. 12).