Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 97/73/EG av den 15 december 1997 om införande av ett verksamt ämne (imazalil) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 353 , 24/12/1997 s. 0026 - 0028KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/73/EG av den 15 december 1997 om införande av ett verksamt ämne (imazalil) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), senast ändrat genom direktiv 97/57/EG (2), särskilt artiklarna 6.1 och 8.2 fjärde stycket i detta, och

med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1199/97 (4), fastställs genomförandebestämmelser för den första delen av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG (nedan kallat "direktivet"). I enlighet med nämnda förordning fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 933/94 (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2230/95 (6), den förteckning över i växtskyddsmedel ingående verksamma ämnen som skall utvärderas för att möjliggöra ett införande i bilaga I till det direktivet.

Dessa verksamma ämnen bör införas i den bilagan när det kan antas att de inte har några skadliga effekter på människors eller djurs hälsa eller på grundvattnet och att de inte har en oacceptabel inverkan på miljön.

Ett sådant införande bör göras för en tidsperiod som inte överstiger tio år.

I artikel 8.2 i direktivet föreskrivs, att efter införande av ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet skall medlemsstaterna, beroende på vad som är lämpligt, inom en föreskriven tidsperiod, bevilja, ändra eller återkalla godkännandena av de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga. I artiklarna 4.1 och 13.1 i direktivet föreskrivs vidare att växtskyddsmedel endast skall godkännas om de villkor är uppfyllda som ett införande av det verksamma ämnet i bilaga I är förenat med, och med beaktande av de enhetliga principer som fastställs i bilaga VI till direktivet samt på grundval av den dokumentation som innehåller de uppgifter som föreskrivs i artikel 13.

Vad beträffar imazalil har effekterna på människors hälsa och på miljön bedömts i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3600/92 för ett antal användningsområden som föreslagits av de ansökande företagen. Belgien, som i detta sammanhang utsetts att vara rapporterande medlemsstat på Luxemburgs vägnar i enlighet med förordning (EG) nr 933/94, inlämnade den 15 juli 1996 utvärderingsrapporten i fråga till kommissionen.

Den inlämnade rapporten har granskats av medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för arbetet i Ständiga kommittén för växtskydd. Denna granskning slutfördes den 11 juli 1997 och resultatet därav presenterades i form av en kommissionsrapport om imazalil i enlighet med bestämmelserna i artikel 7.6 i förordning (EEG) nr 3600/92. Denna rapport kan behöva uppdateras med jämna mellanrum som en följd av tekniska och vetenskapliga framsteg. Då detta sker måste också villkoren för införande av imazalil i bilaga I till direktiv 91/414/EEG ändras, i enlighet med artikel 6.1 i det direktivet.

Det har framgått av de utvärderingar som gjorts, att växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga i allmänhet kan antas uppfylla de krav som anges i artikel 5.1 a och 5.1 b i direktivet, särskilt vad gäller de undersökta användningsområdena. Det är därför nödvändigt att införa det verksamma ämnet i fråga i bilaga I, för att säkerställa att beviljandet, ändrandet eller återkallandet, alltefter vad som är lämpligt, av godkännandena av de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, i samtliga medlemsstater kan ske i enlighet med bestämmelserna i direktivet, och för att säkerställa att denna process inte försenas ytterligare.

Före införandet i bilagan måste en rimlig tidsfrist sättas ut, så att medlemsstaterna och de berörda parterna kan anpassa sig till de nya krav som införandet ger upphov till. Efter det att införandet skett måste dessutom en rimlig tidsfrist ges för att medlemsstaterna skall kunna genomföra direktivet, och särskilt för att de skall kunna ändra eller återkalla, alltefter vad som är lämpligt, befintliga godkännanden eller bevilja nya godkännanden i enlighet med bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. I enlighet med de enhetliga principer som fastställs i bilaga VI till direktivet bör en längre tidsfrist fastställas för inlämnande och bedömning av den fullständiga akten avseende bilaga III för varje växtskyddsmedel. Vad gäller växtskyddsmedel som innehåller flera verksamma ämnen kan dock en fullständig utvärdering på grundval av de enhetliga principerna endast göras då alla verksamma ämnen i fråga har förts in i bilaga I till direktivet.

De tidsfrister som fastställts för genomförandet av detta direktiv påverkar inte de tidsfrister som kommer att fastställas för införande av andra verksamma ämnen i bilaga I till direktivet.

Granskningsrapporten är en nödvändig förutsättning för att medlemsstaterna på ett korrekt sätt skall kunna genomföra vissa delar av de enhetliga principer som fastställs i bilaga VI till direktivet, i de fall då dessa principer hänför sig till den utvärdering av uppgifter avseende bilaga II vilka inlämnades i syfte att införa det verksamma ämnet i bilaga I till direktivet.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Imazalil införs härmed som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, såsom framgår av bilagan nedan.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 1999 (7). De skall särskilt, i enlighet med bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG och där så är nödvändigt, ändra eller återkalla befintliga godkännanden av de växtskyddsmedel som innehåller imazalil som verksamt ämne inom denna tidsperiod.

Beträffande utvärdering och beslutsfattande i enlighet med de enhetliga principer som fastställs i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG och på grundval av en akt med dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till nämnda direktiv, förlängs den tidsperiod som fastställs i det första stycket:

- För växtskyddsmedel som endast innehåller imazalil och som inte är avsedda att användas på vegetation utomhus: till fyra år från detta direktivs ikraftträdande.

- För växtskyddsmedel som innehåller imazalil och andra verksamma ämnen som ännu inte införts i bilaga I och som inte är avsedda att användas på vegetation utomhus: till fyra år från ikraftträdandet av det direktiv genom vilket det sista av dessa ämnen förs in i bilaga I.

2. När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i stycke 1 skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den 1 januari 1999 (8).

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 1997.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 265, 27.9.1997, s. 87.

(3) EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EGT L 170, 28.6.1997, s. 19.

(5) EGT L 107, 28.4.1994, s. 8.

(6) EGT L 225, 22.9.1995, s. 1.

(7) I princip sex månader från detta direktivs ikraftträdande.

(8) I princip tolv månader från detta direktivs antagande.

BILAGA

IMAZALIL

1. Beteckning

(enligt IUPAC) (±)-1-(beta-allyloxi-2,4-diklorfenyletyl)imidazol

eller

(±)-allyl 1 -(2,4-diklorofenyl)-2-imidazol-1-yletyleter

2. Särskilda villkor som skall vara uppfyllda:

2.1 Renhetsgraden hos det tillverkade, verksamma ämnet skall uppfylla FAO: krav för detta verksamma ämne.

2.2 Får endast godkännas för användning som fungicid.

2.3 Beträffande följande användningsområden gäller de särskilda villkor som anges:

- Behandling av frukt, grönsaker och potatis efter skörd får endast godkännas om ett lämpligt saneringssystem finns tillgängligt eller en riskbedömning har övertygat den ansvariga medlemsstaten om att utsläpp av det preparat som används vid behandlingen inte medför oacceptabla risker för miljön i allmänhet eller vattenlevande organismer i synnerhet.

- Behandling av potatis efter skörd får endast godkännas om en riskbedömning har övertygat den ansvariga medlemsstaten om att utsläpp av processavfall från behandlad potatis inte innebär en oacceptabel risk för vattenlevande organismer.

- Användning på vegetation utomhus får endast godkännas om en riskbedömning har övertygat den ansvariga medlemsstaten om att användningen inte har några oacceptabla effekter på människors eller djurs hälsa eller på miljön.

2.4 Då de enhetliga principerna i bilaga VI genomförs skall hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om imazalil, särskilt tillägg I och II till denna, i den form den godkänts av Ständiga kommittén för växtskydd den 11 juli 1997.

3. Införande i förteckningen till och med den 31 december 2008.