Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998D0242.pdf

31998D0242

98/242/EG: Kommissionens beslut av den 20 mars 1998 om ett principiellt erkännande av fullständigheten i den dokumentation som inlämnats för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av cyhalofopbutyl, pyraflufenetyl och azafenidin i bilaga I till rådets direktiv 94/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 096 , 28/03/1998 s. 0045 - 0046KOMMISSIONENS BESLUT av den 20 mars 1998 om ett principiellt erkännande av fullständigheten i den dokumentation som inlämnats för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av cyhalofopbutyl, pyraflufenetyl och azafenidin i bilaga I till rådets direktiv 94/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (Text av betydelse för EES) (98/242/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/73/EG (2), särskilt artikel 6.3 i detta, och

med beaktande av följande:

I direktiv 91/414/EEG (nedan kallat "direktivet") föreskrivs att en gemenskapsförteckning skall upprättas över verksamma ämnen som är godkända att blandas i växtskyddsmedel.

De ansökande företagen har lämnat in akter med dokumentation om tre verksamma ämnen till medlemsstaternas myndigheter för att få dessa ämnen införda i bilaga I till direktivet.

Dow Elanco Italia Srl lämnade den 30 april 1997 in en akt med dokumentation om det verksamma ämnet cyhalofopbutyl till de italienska myndigheterna.

Nihon Nohyaku Co Ltd lämnade den 16 juni 1997 in en akt med dokumentation om det verksamma ämnet pyraflufenetyl till de belgiska myndigheterna.

Du Pont de Nemours (France) SA lämnade den 25 juni 1997 in en akt med dokumentation om det verksamma ämnet azafenidin till de spanska myndigheterna.

Myndigheterna i fråga underrättade kommissionen om resultaten från en första undersökning av huruvida dokumentationen var fullständig vad gäller kraven på faktauppgifter och upplysningar enligt bilaga II och, vad beträffar åtminstone ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till direktivet. I enlighet med föreskrifterna i artikel 6.2 överlämnades därefter akterna till kommissionen och de andra medlemsstaterna.

Akterna om cyhalofopbutyl, pyraflufenetyl och azafenidin remitterades till Ständiga kommittén för växtskydd den 16 december 1997.

Enligt artikel 6.3 i direktivet krävs en bekräftelse på gemenskapsnivå att varje akt med dokumentation i princip uppfyller kraven på faktauppgifter och upplysningar enligt bilaga II och, vad beträffar åtminstone ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till direktivet.

En sådan bekräftelse är nödvändig för att en detaljerad granskning av dokumentationen skall kunna äga rum, och för att medlemsstaterna skall få möjlighet att provisoriskt godkänna de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, i enlighet med de villkor som anges i artikel 8.1 i direktivet, särskilt villkoret om en detaljerad utvärdering av de verksamma ämnena och av växtskyddsmedlen, i enlighet med direktivets bestämmelser.

Ett sådant beslut hindrar inte att ytterligare faktauppgifter och upplysningar kan komma att avkrävas den ansökande företaget, om det under den detaljerade granskningen skulle visa sig att sådan information krävs för att ett beslut skall kunna fattas.

Medlemsstaterna och kommissionen har kommit överens om att Italien skall fortsätta att noggrant undersöka akten om cyhalofopbutyl, att Belgien skall fortsätta att noggrant undersöka akten om pyraflufenetyl och att Spanien skall fortsätta att noggrant undersöka akten om azafenidin.

Italien, Belgien och Spanien skall så snart som möjligt, och senast inom ett år, rapportera resultaten av sina undersökningar till kommissionen, och samtidigt ge rekommendationer om huruvida ett införande bör beviljas eller inte, samt ange eventuella villkor för införande. Då dessa rapporter inkommit skall den detaljerade granskningen övertas av experter från samtliga medlemsstater, inom ramen för den verksamhet som bedrivs inom Ständiga kommittén för växtskydd.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande akter med dokumentation anses principiellt uppfylla de krav beträffande faktauppgifter och upplysningar som föreskrivs i bilaga II och, vad beträffar åtminstone ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, i bilaga III till direktivet med hänsyn till de föreslagna användningsområdena:

1. Den dokumentation som inlämnades av Dow Elanco Italia Srl till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av cyhalofopbutyl som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och vilken överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 16 december 1997.

2. Den dokumentation som inlämnades av Nihon Nohyaku Cl Ltd till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av pyraflufenetyl som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och vilken överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 16 december 1997.

3. Den dokumentation som inlämnades av Du Pont de Nemours (France) SA till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av azafenidin som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och vilken överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 16 december 1997.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 mars 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 353, 24.12.1997, s. 26.