Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998D0398.pdf

31998D0398

98/398/EG: Kommissionens beslut av den 2 juni 1998 om ett principiellt erkännande av fullständigheten av den dokumentation som inlämnats för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av BAS 615H, KBR 2738 (fenhexamid), oxadiargyl och DPX-KN128 (indoxacarb) i bilaga i till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden [delgivet med nr K(1998) 1447] (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 176 , 20/06/1998 s. 0034 - 0035KOMMISSIONENS BESLUT av den 2 juni 1998 om ett principiellt erkännande av fullständigheten av den dokumentation som inlämnats för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av BAS 615H, KBR 2738 (fenhexamid), oxadiargyl och DPX-KN128 (indoxacarb) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden [delgivet med nr K(1998) 1447] (Text av betydelse för EES) (98/398/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/73/EG (2), särskilt artikel 6.3 i detta, och

med beaktande av följande:

I direktiv 91/414/EEG (i det följande kallat "direktivet") föreskrivs att en gemenskapsförteckning skall upprättas över verksamma ämnen som är godkända att blandas i växtskyddsmedel.

De ansökande företagen har lämnat in akter med dokumentation om fem verksamma ämnen till medlemsstaternas myndigheter för att få dessa ämnen införda i bilaga I till direktivet.

En akt för det verksamma ämnet BAS 615H har av BASF plc lämnats till myndigheterna i Förenade kungariket den 28 april 1997.

En akt för det verksamma ämnet KBR 2738 (fenhexamid) har av Bayer plc lämnats till myndigheterna i Förenade kungariket den 8 maj 1997.

En akt för det verksamma ämnet oxadiargyl har av Rhône Poulenc Agro SpA plc lämnats till myndigheterna i Italien den 16 juni 1997.

En akt för det verksamma ämnet DPX-KN128 (indoxacarb) har av Du Pont de Nemours France SA lämnats till myndigheterna i Nederländerna den 6 oktober 1997.

Myndigheterna i fråga underrättade kommissionen om resultaten av en första undersökning av huruvida dokumentationen var fullständig vad gäller kraven på uppgifter och upplysningar enligt bilaga II och, vad beträffar åtminstone ett av de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till direktivet. I enlighet med föreskrifterna i artikel 6.2 överlämnades därefter akterna av de ansökande företagen till kommissionen och de andra medlemsstaterna.

Akterna för BAS 615H, KBR 2738 (fenhexamid), oxadiargyl och DPX-KN128 (indoxacarb) remitterades till Ständiga kommittén för växtskydd den 18 februari 1998.

Enligt artikel 6.3 i direktivet krävs en bekräftelse på gemenskapsnivå av att varje akt med dokumentation uppfyller kraven på faktauppgifter och upplysningar enligt bilaga II och, vad beträffar åtminstone ett av de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till direktivet.

En sådan bekräftelse är nödvändig för att en detaljerad granskning av dokumentationen skall kunna äga rum, och för att medlemsstaterna skall få möjlighet att provisoriskt godkänna de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, med beaktande av de villkor som anges i artikel 8.1 i direktivet, särskilt villkoret om att en detaljerad utvärdering av de verksamma ämnena och av växtskyddsmedlen skall göras i enlighet med direktivets bestämmelser.

Ett sådant beslut hindrar inte att ytterligare faktauppgifter och upplysningar kan komma att avkrävas det ansökande företaget, om det under den detaljerade granskningen skulle visa sig att sådan information krävs för att ett beslut skall kunna fattas.

Medlemsstaterna och kommissionen har enats om att Förenade kungariket skall fortsätta att noggrant granska dokumentationen om BAS 615H och KBR 2738 (fenhexamid), att Italien skall fortsätta att noggrant granska dokumentationen om oxadiargyl och att Nederländerna skall fortsätta att noggrant granska dokumentationen om DPX-KN128 (indoxacarb).

Förenade kungariket, Italien och Nederländerna skall så snart som möjligt, och senast inom ett år, rapportera resultaten av sin undersökning till kommissionen, och samtidigt ge rekommendationer om huruvida införande bör beviljas eller inte, samt ange eventuella villkor för införande. Då denna rapport inkommit skall den detaljerade granskningen övertas av experter från samtliga medlemsstater, inom ramen för den verksamhet som bedrivs inom Ständiga kommittén för växtskydd.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande akter med dokumentation uppfyller principiellt de krav beträffande uppgifter och upplysningar som föreskrivs i bilaga II och, vad beträffar minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, i bilaga III till direktivet, med hänsyn till de föreslagna användningsområdena:

1. Den dokumentation som inlämnades av BASF plc till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av BAS 615H som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och som överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 18 februari 1998.

2. Den dokumentation som inlämnades av Bayer plc till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av KBR 2738 (fenhexamid) som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och som överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 18 februari 1998.

3. Den dokumentation som inlämnades av Rhône Poulenc Agro SpA till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av oxadiargyl som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och som överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 18 februari 1998.

4. Den dokumentation som inlämnades av Du Pont Nemours France SA till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av DPX-KN128 (indoxacarb) som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och som överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 18 februari 1998.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 juni 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 353, 24.12.1997, s. 26.