Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998D0676.pdf

31998D0676

98/676/EG: Kommissionens beslut av den 17 november 1998 om ett principiellt erkännande av fullständigheten i den dokumentation som inlämnats för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av KIF 3535 (mepanipyrim), imazamox (AC 299263), de 570 (florasulam), fluazolat (JV 485), Coniothyrium minitans och bensoesyra i bilaga i till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden [delgivet med nr K(1998) 3514] (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 317 , 26/11/1998 s. 0047 - 0048KOMMISSIONENS BESLUT av den 17 november 1998 om ett principiellt erkännande av fullständigheten i den dokumentation som inlämnats för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av KIF 3535 (mepanipyrim), imazamox (AC 299263), DE 570 (florasulam), fluazolat (JV 485), Coniothyrium minitans och bensoesyra i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden [delgivet med nr K(1998) 3514] (Text av betydelse för EES) (98/676/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/47/EG (2), särskilt artikel 6.3 i detta, och

med beaktande av följande:

I direktiv 91/414/EEG (i det följande kallat direktivet) föreskrivs att en gemenskapsförteckning skall upprättas över verksamma ämnen som är godkända att blandas i växtskyddsmedel.

De ansökande företagen har lämnat in akter med dokumentation om sex verksamma ämnen till medlemsstaternas myndigheter för att få dessa ämnen införda i bilaga I till direktivet.

En akt för det verksamma ämnet KIF 3535 (mepanipyrim) har av Kumiai Chemical Industry Co. Ltd lämnats in till myndigheterna i Italien den 24 oktober 1997.

En akt för det verksamma ämnet imazamox (AC 299263) har av Cyanamid Agro SA/NV lämnats in till myndigheterna i Frankrike den 2 december 1997.

En akt för det verksamma ämnet DE 570 (florasulam) har av Dow Agro Sciences lämnats in till myndigheterna i Belgien den 2 februari 1998.

En akt för det verksamma ämnet fluazolat (JV 485) har av Twinagro Ltd lämnats in till myndigheterna i Förenade kungariket den 29 september 1997.

En akt för det verksamma ämnet Coniothyrium minitans har av Prophyta GmbH lämnats in till myndigheterna i Tyskland den 10 september 1997.

En akt för det verksamma ämnet bensoesyra har av Menno Chemie Vertriebsgesellschaft mbH lämnats in till myndigheterna i Tyskland den 25 maj 1998.

Myndigheterna i fråga underrättade kommissionen om resultaten av en första undersökning av huruvida dokumentationen var fullständig vad gäller kraven på uppgifter och upplysningar enligt bilaga II och, vad beträffar åtminstone ett av de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till direktivet. I enlighet med föreskrifterna i artikel 6.2 överlämnades därefter akterna av de ansökande företagen till kommissionen och de andra medlemsstaterna.

Akterna för KIF 3535 (mepanipyrim), imazamox (AC 299263), DE 570 (florasulam), fluazolat (JV 485), Coniothyrium minitans och bensoesyra remitterades till Ständiga kommittén för växtskydd den 7 juli 1998.

Enligt artikel 6.3 i direktivet krävs en bekräftelse på gemenskapsnivå av att varje akt med dokumentation uppfyller kraven på faktauppgifter och upplysningar enligt bilaga II och, vad beträffar åtminstone ett av de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till direktivet.

En sådan bekräftelse är nödvändig för att en detaljerad granskning av dokumentationen skall kunna äga rum, och för att medlemsstaterna skall få möjlighet att provisoriskt godkänna de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, med beaktande av de villkor som anges i artikel 8.1 i direktivet, särskilt villkoret om att en detaljerad utvärdering av de verksamma ämnena och av växtskyddsmedlen skall göras i enlighet med direktivets bestämmelser.

Ett sådant beslut hindrar inte att ytterligare faktauppgifter och upplysningar kan komma att avkrävas det ansökande företaget, om det under den detaljerade granskningen skulle visa sig att sådan information krävs för att ett beslut skall kunna fattas.

Medlemsstaterna och kommissionen har enats om att Italien skall fortsätta att noggrant granska dokumentationen om KIF 3535 (mepanipyrim), att Frankrike skall fortsätta att noggrant granska dokumentationen om imazamox (AC 299263), att Belgien skall fortsätta att noggrant granska dokumentationen om DE 570 (florasulam), att Förenade kungariket skall fortsätta att noggrant granska dokumentationen om fluazolat (JV 485) och att Tyskland skall fortsätta att noggrant granska dokumentationen om Coniothyrium minitans och bensoesyra.

Italien, Frankrike, Belgien, Förenade kungariket och Tyskland skall så snart som möjligt, och senast inom ett år, rapportera resultaten av sin undersökning till kommissionen, och samtidigt ge rekommendationer om huruvida införande bör beviljas eller inte, samt ange eventuella villkor för införande. Då denna rapport inkommit skall den detaljerade granskningen övertas av experter från samtliga medlemsstater, inom ramen för den verksamhet som bedrivs inom Ständiga kommittén för växtskydd.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande akter med dokumentation uppfyller principiellt de krav beträffande uppgifter och upplysningar som föreskrivs i bilaga II och, vad beträffar minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, i bilaga III till direktivet, med hänsyn till de föreslagna användningsområdena:

1) Den dokumentation som inlämnades av Kumiai Chemical Industry Co. Ltd till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av KIF 3535 (mepanipyrim) som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och som överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 7 juli 1998.

2) Den dokumentation som inlämnades av Cyanamid Agro SA/NV till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av imazamox (AC 299263) som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och som överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 7 juli 1998.

3) Den dokumentation som inlämnades av Dow Agro Sciences till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av DE 570 (florasulam) som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och som överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 7 juli 1998.

4) Den dokumentation som inlämnades av Twinagro Ltd till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av fluazolat (JV 485) som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och som överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 7 juli 1998.

5) Den dokumentation som inlämnades av Prophyta GmbH till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av Coniothyrium minitans som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och som överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 7 juli 1998.

6) Den dokumentation som inlämnades av Menno Chemie Vertriebsgesellschaft mbH till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av bensoesyra som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och som överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 7 juli 1998.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 november 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 191, 7.7.1998, s. 50.