Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999D0043.pdf

31999D0043

1999/43/EG: Kommissionens beslut av den 22 december 1998 om ett principiellt erkännande av fullständigheten i den dokumentation som inlämnats för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av CGA 279 202 (trifloxystrobin), klefoxydim (BAS 625H), etoxazol och ferrifosfat i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden [delgivet med nr K(1998) 4355] (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 014 , 19/01/1999 s. 0030 - 0031KOMMISSIONENS BESLUT av den 22 december 1998 om ett principiellt erkännande av fullständigheten i den dokumentation som inlämnats för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av CGA 279 202 (trifloxystrobin), klefoxydim (BAS 625H), etoxazol och ferrifosfat i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden [delgivet med nr K(1998) 4355] (Text av betydelse för EES) (1999/43/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/47/EG (2), särskilt artikel 6.3 i detta, och

av följande skäl:

I direktiv 91/414/EEG (i det följande kallat direktivet) föreskrivs att en gemenskapsförteckning skall upprättas över verksamma ämnen som är godkända att blandas i växtskyddsmedel.

De ansökande företagen har lämnat in akter med dokumentation om fyra verksamma ämnen till medlemsstaternas myndigheter för att få dessa ämnen införda i bilaga I till direktivet.

En akt för det verksamma ämnet CGA 279 202 (trifloxystrobin) har av Novaritis Crop Protection UK Ltd lämnats in till myndigheterna i Förenade kungariket den 28 januari 1998.

En akt för det verksamma ämnet klefoxydim (BAS 625H) har av BASF AG lämnats in till myndigheterna i Spanien den 2 april 1998.

En akt för det verksamma ämnet etoxazol har av Sumitomo Chemical Agro Europe SA lämnats in till myndigheterna i Frankrike den 21 april 1998.

En akt för det verksamma ämnet ferrifosfat har av W Neudorff GmbH KG lämnats in till myndigheterna i Tyskland den 27 augusti 1998.

Myndigheterna i fråga underrättade kommissionen om resultaten av en första undersökning av huruvida dokumentationen var fullständig vad gäller kraven på uppgifter och upplysningar enligt bilaga II och, vad beträffar åtminstone ett av de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till direktivet. I enlighet med föreskrifterna i artikel 6.2 överlämnades därefter akterna av de ansökande företagen till kommissionen och de andra medlemsstaterna.

Akterna för CGA 279 202 (trifloxystrobin), klefoxydim (BAS 625H), etoxazol och ferrifosfat remitterades till Ständiga kommittén för växtskydd den 15 oktober 1998.

Enligt artikel 6.3 i direktivet krävs en bekräftelse på gemenskapsnivå av att varje akt med dokumentation uppfyller kraven på faktauppgifter och upplysningar enligt bilaga II och, vad beträffar åtminstone ett av de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till direktivet.

En sådan bekräftelse är nödvändig för att en detaljerad granskning av dokumentationen skall kunna äga rum, och för att medlemsstaterna skall få möjlighet att provisoriskt godkänna de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, med beaktande av de villkor som anges i artikel 8.1 i direktivet, särskilt villkoret om att en detaljerad utvärdering av de verksamma ämnena och av växtskyddsmedlen skall göras i enlighet med direktivets bestämmelser.

Ett sådant beslut hindrar inte att ytterligare faktauppgifter och upplysningar kan komma att avkrävas det ansökande företaget, om det under den detaljerade granskningen skulle visa sig att sådan information krävs för att ett beslut skall kunna fattas.

Medlemsstaterna och kommissionen har enats om att Förenade kungariket skall fortsätta att noggrant granska dokumentationen om CGA 279 202 (trifloxystrobin), att Spanien skall fortsätta att noggrant granska dokumentationen om klefoxydim (BAS 625H) att Frankrike skall fortsätta att noggrant granska dokumentationen om etoxazol, och att Tyskland skall fortsätta att noggrant granska dokumentationen om ferrifosfat.

Förenade kungariket, Spanien, Frankrike och Tyskland skall så snart som möjligt, och senast inom ett år, rapportera resultaten av sin undersökning till kommissionen, och samtidigt ge rekommendationer om huruvida införande bör beviljas eller inte, samt ange eventuella villkor för införande. Då denna rapport inkommit skall den detaljerade granskningen övertas av experter från samtliga medlemsstater, inom ramen för den verksamhet som bedrivs inom Ständiga kommittén för växtskydd.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande akter med dokumentation uppfyller principiellt de krav beträffande uppgifter och upplysningar som föreskrivs i bilaga II och, vad beträffar minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, i bilaga III till direktivet, med hänsyn till de föreslagna användningsområdena:

1. Den dokumentation som inlämnades av Novaritis Crop Protection UK Ltd till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av CGA 279 202 (trifloxystrobin) som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och som överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 15 oktober 1998.

2. Den dokumentation som inlämnades av BASF AG till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av klefoxydim (BAS 625H) som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och som överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 15 oktober 1998.

3. Den dokumentation som inlämnades av Sumitomo Chemical Agro Europe SA till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av etoxazol som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och som överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 15 oktober 1998.

4. Den dokumentation som inlämnades av W Neudorff GmbH KG till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av ferrifosfat som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och som överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 15 oktober 1998.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 191, 7.7.1998, s. 50.