Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999D0555.pdf

31999D0555

1999/555/EG: Kommissionens beslut av den 22 juli 1999 om ett principiellt erkännande av fullständigheten i den dokumentation som inlämnats för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av BAS 656H (dimetenamid-p), AC 900001 (pikolinafen), ZA 1963 (pikoxystrobin) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden [delgivet med nr K(1999) 2276] (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 210 , 10/08/1999 s. 0022 - 0023KOMMISSIONENS BESLUT

av den 22 juli 1999

om ett principiellt erkännande av fullständigheten i den dokumentation som inlämnats för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av BAS 656H (dimetenamid-p), AC 900001 (pikolinafen), ZA 1963 (pikoxystrobin) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

[delgivet med nr K(1999) 2276]

(Text av betydelse för EES)

(1999/555/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens beslut 1999/1/EG(2), särskilt artikel 6.3 i detta, och

av följande skäl:

1. I direktiv 91/414/EEG (nedan kallat direktivet) föreskrivs att en gemenskapsförteckning skall upprättas över verksamma ämnen som är godkända att blandas i växtskyddsmedel.

2. Det ansökande företaget har lämnat in en akt med dokumentation om tre verksamma ämnen till medlemsstaternas myndigheter för att få dessa införda i bilaga I till direktivet.

3. En akt för det verksamma ämnet BAS 656H (dimetenamid-p) lämnades in av BASF AG till de tyska myndigheterna den 16 april 1999.

4. En akt för det verksamma ämnet AC 900001 (pikolinafen) lämnades in av Cyanamid Agro NV/SA till de tyska myndigheterna den 10 maj 1999.

5. En akt för det verksamma ämnet ZA 1963 (pikoxystrobin) lämnades in av Zeneca Agrochemicals till de irländska myndigheterna den 26 maj 1999.

6. Myndigheterna i fråga underrättade kommissionen om resultaten av en första undersökning av huruvida dokumentationen var fullständig vad gäller kraven på uppgifter och upplysningar enligt bilaga II och, vad beträffar åtminstone ett av de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till direktivet. I enlighet med föreskrifterna i artikel 6.2 i direktivet överlämnade de ansökande företagen därefter akterna till kommissionen och de andra medlemsstaterna.

7. Akterna för BAS 656H (dimetenamid-p), AC 900001 (pikolinafen), och ZA 1963 (pikoxystrobin) remitterades till Ständiga kommittén för växtskydd den 10 juni 1999.

8. Enligt artikel 6.3 i direktivet krävs en bekräftelse på gemenskapsnivå av att varje akt med dokumentation uppfyller kraven på faktauppgifter och upplysningar enligt bilaga II och, vad beträffar åtminstone ett av de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till direktivet.

9. En sådan bekräftelse är nödvändig för att en detaljerad granskning av dokumentationen skall kunna äga rum, och för att medlemsstaterna skall få möjlighet att provisoriskt godkänna de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, med beaktande av de villkor som anges i artikel 8.1 i direktivet, särskilt villkoret om att en detaljerad utvärdering av de verksamma ämnena och av växtskyddsmedlen skall göras i enlighet med direktivets bestämmelser.

10. Ett sådant beslut hindrar inte att ytterligare faktauppgifter och upplysningar kan komma att avkrävas det ansökande företaget, om det under den detaljerade granskningen skulle visa sig att sådan information krävs för att ett beslut skall kunna fattas.

11. Medlemsstaterna och kommissionen har enats om att Tyskland skall fortsätta att noggrant granska dokumentationen om BAS 656H (dimetenamid-p) och AC 900001 (pikolinafen) och att Irland skall fortsätta att noggrant granska dokumentationen om ZA 1963 (pikoxystrobin).

12. Tyskland och Irland skall så snart som möjligt, och senast inom ett år, rapportera resultaten av sina undersökningar till kommissionen, och samtidigt ge rekommendationer om huruvida införande bör beviljas eller inte, samt ange eventuella villkor för införande. Då denna utvärderingsrapport inkommit skall den detaljerade granskningen övertas av experter från samtliga medlemsstater, inom ramen för den verksamhet som bedrivs inom Ständiga kommittén för växtskydd.

13. De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande akter med dokumentation uppfyller principiellt de krav beträffande uppgifter och upplysningar som föreskrivs i bilaga II och, vad beträffar minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, i bilaga III till direktivet, med hänsyn till de föreslagna användningsområdena:

1. Den dokumentation som inlämnades av BASF AG till kommissionen och medlemsstaterna beträffande anförandet i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av BAS 656H (dimetenamid-p) som ett verksamt ämne, och som överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 10 juni 1999.

2. Den dokumentation som inlämnades av Cyanamid Agro NV/SA till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av AC 900001 (pikolinafen) som ett verksamt ämne, och som överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 10 juni 1999.

3. Den dokumentation som inlämnades av Zeneca Agrochemicals till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av ZA1963 (pikoxystrobin) som ett verksamt ämne, och som överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 10 juni 1999.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 21, 28.1.1999, s. 21.