Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999L0080.pdf

31999L0080

Kommissionens direktiv 1999/80/EG av den 28 juli 1999 om införande av ett verksamt ämne (azimsulfuron) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 210 , 10/08/1999 s. 0013 - 0015KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/80/EG

av den 28 juli 1999

om införande av ett verksamt ämne (azimsulfuron) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/1/EG(2), nedan kallat direktivet, särskilt artikel 6.1 i detta, och

av följande skäl:

1. I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG erhöll Italien den 4 mars 1996 en ansökan från DuPont de Nemours Italiana SpA, nedan kallat det ansökande företaget, om införande av det verksamma ämnet azimsulfuron i bilaga I till direktivet.

2. I enlighet med bestämmelserna i artikel 6.3 i direktivet bekräftade kommissionen genom beslut 97/164/EG(3) av den 17 februari 1997 att den akt med dokumentation som lämnats in för azimsulfuron i princip kunde anses uppfylla de krav på uppgifter och information som anges i bilaga II till direktivet samt motsvarande krav i bilaga III vad gäller växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne.

3. I enlighet med artikel 5.1 i direktivet skall ett verksamt ämne föras in i bilaga I för en period på högst tio år om det kan antas att ämnet inte har några skadliga effekter på människors eller djurs hälsa eller på grundvattnet och att det inte har någon oacceptabel inverkan på miljön.

4. Vad gäller azimsulfuron har effekterna på människors hälsa och på miljön bedömts i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.2 och 6.4 i direktivet för de användningsområden som det ansökande företaget uppgivit. I egenskap av rapporterande medlemsstat lämnade Italien den 22 maj 1997 in en utvärderingsrapport till kommissionen i detta ärende.

5. Den inkomna rapporten har granskats av medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för arbetet i Ständiga kommittén för växtskydd. Resultatet av denna granskning presenterades den 2 juli 1999 i form av en kommissionsrapport om azimsulfuron. Det kan bli nödvändigt att uppdatera denna rapport till följd av tekniska och vetenskapliga framsteg. Då detta sker måste också villkoren för införande av azimsulfuron i bilaga I till direktiv 91/414/EEG ändras, i enlighet med artikel 6.1 i det direktivet.

6. Akten och granskningen har också lämnats till Vetenskapliga kommittén för växter. Kommittén avgav sitt yttrande 4 februari 1999. Kommittén fann att det föreligger en potentiell risk för vattenlevande organismer och landväxter som inte är målarter, och således måste riskminskande åtgärder vidtas(4).

7. Det har framgått av de olika undersökningar som har gjorts, att växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a, 5.1 b och 5.3 i direktivet, särskilt vad gäller de undersökta användningsområdena. Det är därför nödvändigt att införa det verksamma ämnet i bilaga I, för att säkerställa att de växtskyddsmedel som innehåller detta ämne kan godkännas i samtliga medlemsstater i enlighet med direktivets bestämmelser.

8. Efter det att införandet skett är det nödvändigt att medlemsstaterna beviljas en rimlig tidsfrist för att genomföra bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG vad gäller växtskyddsmedel som innehåller azimsulfuron och, i synnerhet, för att inom denna tidsperiod granska de tillfälliga godkännanden som redan utfärdats, eller för att senast i slutet av denna tidsperiod utfärda nya godkännanden i enlighet med direktivets bestämmelser. En längre tidsfrist kan också krävas beträffande de växtskyddsmedel som innehåller azimsulfuron och andra verksamma ämnen som finns upptagna i bilaga I.

9. Det är lämpligt att innehållet i den slutliga granskningsrapporten (utom sådan konfidentiell information som avses i artikel 14 i direktivet) genom medlemsstaternas försorg hålls tillgänglig eller görs tillgänglig för konsultation av alla berörda parter.

10. Granskningsrapporten är en nödvändig förutsättning för att medlemsstaterna på ett korrekt sätt skall kunna tilllämpa flera avsnitt av de enhetliga principer som fastställs i bilaga VI till direktivet, i de fall dessa principer hänför sig till utvärderingen av de uppgifter i bilaga II som inlämnats i syfte att Iigga till grund för ett införande av ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet.

11. De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med det yttrande som Ständiga kommittén för växtskydd inkom med den 2 juli 1999.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Azimsulfuron skall föras in som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG i enlighet med vad som framgår av bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 april 2000.

2. Med hänsyn till utvärdering och beslutsfattande enligt de enhetliga principer som anges i bilaga 6 till rådets direktiv 91/414/EEG på grundval av en dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet, skall den period som föreskrivs i punkt 1 förlängas till 1 april 2001 befintliga tillfälliga godkännanden av växtskyddsprodukter med azimsulfuron.

3. Vad gäller växtskyddsmedel som förutom azimsulfuron också innehåller något annat verksamt ämne som finns upptaget i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, skall dock den tidsfrist som avses i punkt 1 förlängas om en längre införandeperiod föreskrivs i det direktiv som avser införande av detta andra verksamma ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

4. Medlemsstaterna skall hålla granskningsrapporten tillgänglig, utom vad gäller sådan konfidentiell information som avses i artikel 14 i direktivet, så att samtliga berörda parter kan konsultera den, eller skall på begäran göra rapporten tillgänglig för dessa parter.

5. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den 1 oktober 1999.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 21, 28.1.1999, s. 21.

(3) EGT L 64, 5.3.1997, s. 17.

(4) Yttrande från Vetenskapliga kommittén för växter om införande av azimsulfuron i bilaga I till direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (SCP/AZIM/002-slutlig 24.2.1999).

BILAGA

AZIMSULFURON

1. Beteckning

(enligt IUPAC) 1-(4,6-dimetoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-metyl-4-(2-metyl-2H-tetrazol-5-yl)-pyrazol-5-ylsulfonyl]-urea

2. Särskilda villkor:

2.1 Det verksamma ämnet skall ha en lägsta renhetsgrad på 980 gram per kilo teknisk produkt.

2.2 Det får endast godkännas för användning som herbicid.

2.3 Besprutning i luften får inte tillåtas.

2.4 Medlemsstaterna måste fästa särskild uppmärksamhet vid inverkan på vattenlevande organismer och landväxter som inte är målarter och se till att villkoren för godkännande, vid behov, omfattar riskminskande åtgärder (t.ex. vid risodling minimiperioder för kvarhållande av vatten före avledning).

2.5 Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om azimsulfuron, särskilt tillägg I och II i denna, i den form den godkänts av Ständiga kommittén för växtskydd den 2 juli 1999.

3. Införandet gäller till och med den 1 oktober 2009.