Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999R1972.pdf

31999R1972

Kommissionens förordning (EG) nr 1972/1999 av den 15 september 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 3600/92 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknadenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 244 , 16/09/1999 s. 0041 - 0041KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1972/1999

av den 15 september 1999

om ändring av förordning (EEG) nr 3600/92 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/1/EG(2), särskilt artikel 8.2 i detta, och

av följande skäl:

1. Den förnyade utvärderingen av de verksamma ämnen som fanns på marknaden två år efter delgivningen av direktiv 91/414/EEG, enligt bestämmelserna i artikel 8.2 i nämnda direktiv, organiseras av kommissionen inom ramen för det koordinerade samarbetsprogram som upprättats genom kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1199/97(4), och som innebär att medlemmsstaterna åläggs vissa uppgifter i syfte att möjliggöra den vetenskapliga och tekniska utvärdering som ligger till grund för den rättsliga regleringen på gemenskapsnivå.

2. Det är nödvändigt att alla berörda parter så tidigt som möjligt får tillgång till uppdaterade uppgifter om de tester och undersökningar för vilka en begäran om dataskydd har gjorts, liksom om sådana tester och undersökningar som kan komma att krävas i ett senare skede för att utvärderingen skall kunna avslutas och ett beslut fattas om det verksamma ämnet i fråga. Dessa uppgifter skall tillhandahållas av den rapporterande medlemsstaten.

3. Kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 bör därför ändras så att alla berörda parter garanteras tillgång till nämnda uppgifter.

4. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 7.3 andra stycket andra meningen i Förordning (EEG) nr 3600/92 skall ändras på följande sätt: "Den rapporterande medlemsstaten skall hålla följande uppgifter tillgängliga, eller på särskild förfrågan göra dem tillgängliga, så att berörda parter kan ta del av dem:

- De uppgifter som avses i punkt 1 d, utom de delar som skall behandlas konfidentiellt i enlighet med artikel 14 i direktivet.

- Namnet på det verksamma ämnet.

- Halten av det rena verksamma ämnet i det framställda materialet.

- En förteckning över de uppgifter som krävs vid bedömningen av ett eventuellt införande av det verksamma ämnet i bilaga I till direktivet, först i den form som återfinns i rapportörens redogörelse och sedan i dess slutliga form efter det att kommissionen rådgjort med de experter som avses i nästa stycke."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 september 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 9.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 21, 28.1.1999, s. 21.

(3) EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EGT L 170, 28.6.1997, s. 19.