Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32000D0540.pdf

32000D0540

2000/540/EG: Kommissionens beslut av den 6 september 2000 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som inlämnats för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av RH-7281 (zoxamid) och B-41; E-187 (milbemectin), BAS500F (pyraclostrobin) och AEF130360 (foramsulfuron) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden [delgivet med nr K(2000) 2285]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 230 , 12/09/2000 s. 0014 - 0015Kommissionens beslut

av den 6 september 2000

om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som inlämnats för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av RH-7281 (zoxamid) och B-41; E-187 (milbemectin), BAS500F (pyraclostrobin) och AEF130360 (foramsulfuron) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

[delgivet med nr K(2000) 2285]

(2000/540/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/10/EG(2), särskilt artikel 6.3 i detta, och

av följande skäl:

(1) I direktiv 91/414/EEG (nedan kallat direktivet) föreskrivs att en gemenskapsförteckning skall upprättas över verksamma ämnen som får användas i växtskyddsmedel.

(2) Företaget Rohm & Haas France SA lämnade den 2 juni 1999 in en akt med dokumentation för det verksamma ämnet RH-7281 (zoxamid) till myndigheterna i Förenade kungariket för införande av detta verksamma ämne i bilaga I till direktivet.

(3) Företaget Sankyo Company Limited lämnade den 6 mars 2000 in en akt med dokumentation för det verksamma ämnet B-41; E-187 (milbemectin) till de nederländska myndigheterna.

(4) Företaget BASF AG lämnade den 28 februari 2000 in en akt med dokumentation för det verksamma ämnet BAS500F (pyraclostrobin) till de tyska myndigheterna.

(5) Företaget Aventis GmbH lämnade den 30 mars 2000 in en akt med dokumentation för det verksamma ämnet AEF130360 (foramsulfuron) till de tyska myndigheterna.

(6) Myndigheterna i fråga underrättade kommissionen om resultaten av en första undersökning av huruvida dokumentationen var fullständig vad gäller kraven på uppgifter och upplysningar enligt bilaga II och, vad beträffar åtminstone ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till direktivet. I enlighet med artikel 6.2 överlämnade de ansökande företagen därefter akterna till kommissionen och övriga medlemsstater.

(7) Akterna för RH-7281 (zoxamid), B-41; E-187 (milbemectin), BAS500F (pyraclostrobin) och AEF130360 (foramsulfuron) remitterades till Ständiga kommittén för växtskydd den 31 maj 2000.

(8) Enligt artikel 6.3 i direktivet krävs en bekräftelse på gemenskapsnivå av att varje akt med dokumentation uppfyller kraven på faktauppgifter och upplysningar enligt bilaga II och, vad beträffar åtminstone ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till direktivet.

(9) En sådan bekräftelse är nödvändig för att en detaljerad granskning av dokumentationen skall kunna äga rum. Den skall också göra det möjligt för medlemsstaterna att tills vidare godkänna växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, med beaktande av de villkor som anges i artikel 8.1 i direktivet, särskilt villkoret om att en detaljerad utvärdering av de verksamma ämnena och av växtskyddsmedlen skall göras i enlighet med direktivets bestämmelser.

(10) Ett sådant beslut hindrar inte att ytterligare faktauppgifter och upplysningar kan komma att begäras in från de ansökande företagen för att klargöra vissa punkter i den dokumentation som lagts fram. Då den rapporterande medlemsstaten begär in sådana upplysningar som är nödvändiga för att klargöra innehållet i dokumentationen skall detta inte påverka tidsfristen för inlämnande av den rapport som avses i skäl 12.

(11) Medlemsstaterna och kommissionen har enats om att Förenade kungariket skall fortsätta att noggrant granska dokumentationen om RH-7281 (zoxamid), att Nederländerna skall fortsätta att noggrant granska dokumentationen om B-41; E-187 (milbemectin) och att Tyskland skall fortsätta att noggrant granska dokumentationen om BAS500F (pyraclostrobin) och AEF130360 (foramsulfuron).

(12) Förenade kungariket, Nederländerna och Tyskland skall rapportera resultaten av sina undersökningar till kommissionen, och samtidigt ge rekommendationer om huruvida införande bör beviljas eller inte, samt även ange eventuella villkor för införande senast inom ett år efter det att detta beslut har offentliggjorts.

(13) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med hänsyn till de föreslagna användningsområdena uppfyller följande akter med dokumentation i princip de krav beträffande uppgifter och upplysningar som anges i bilaga II och, vad beträffar minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, i bilaga III till direktivet:

1. Den dokumentation som lämnats in av Rohm & Haas France SA till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av RH-7281 (zoxamid) som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och som överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 31 maj 2000.

2. Den dokumentation som lämnats in av Sankyo Company Limited till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av B-41; E-187 (milbemectin) som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och som överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 31 maj 2000.

3. Den dokumentation som lämnats in av BASF AG till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av BAS500F (pyraclostrobin) som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och som överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 31 maj 2000.

4. Den dokumentation som lämnats in av Aventis GmbH till kommissionen och medlemsstaterna beträffande införandet av AEF130360 (foramsulfuron) som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och som överlämnades till Ständiga kommittén för växtskydd den 31 maj 2000.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 september 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 57, 2.3.2000, s. 28.