Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32000L0010.pdf

32000L0010

Kommissionens direktiv 2000/10/EG av den 1 mars 2000 om införande av ett verksamt ämne (fluroxipyr) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 057 , 02/03/2000 s. 0028 - 0030KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/10/EG

av den 1 mars 2000

om införande av ett verksamt ämne (fluroxipyr) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/80/EG(2), särskilt artikel 6.1 och artikel 8.2 fjärde stycket i detta, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1972/1999(4), fastställs närmare föreskrifter för genomförandet av den första fasen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG (nedan kallat direktivet). I enlighet med den förordningen fastställdes genom kommissionens förordning (EG) nr 933/94(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2230/95(6), en förteckning över verksamma ämnen i växtskyddsmedel som skall bedömas, för att eventuellt införas i bilaga I till direktivet.

(2) De verksamma ämnena kan införas i bilagan om det kan antas att ämnet inte har några skadliga effekter på människors eller djurs hälsa eller på grundvattnet och att det inte har någon oacceptabel inverkan på miljön.

(3) Införandet i bilagan får gälla i högst tio år.

(4) I artikel 8.2 i direktivet föreskrivs att efter det att ett verksamt ämne har förts in i bilaga I till direktivet skall medlemsstaterna inom en bestämd tid se till att godkännanden för växtskyddsprodukter som innehåller det verksamma ämnet beviljas, återkallas eller ändras på lämpligt sätt. I artikel 4.1 och artikel 13.1 i direktivet krävs att växtskyddsprodukter endast godkänns efter uppfyllande av de villkor som gäller för införande av det verksamma ämnet i bilaga I och de enhetliga principer som fastställs i bilaga VI på grundval av en akt som innehåller de uppgifter som krävs enligt artikel 13.

(5) Effekterna av fluroxipyr på människa och miljö har bedömts i enlighet med de bestämmelser som fastställs i förordning (EEG) nr 3600/92 för ett antal av de användningsområden som har föreslagits av de anmälande företagen. I egenskap av rapporterande medlemsstat i enlighet med förordning (EG) nr 933/94 lämnade Tyskland den 27 september 1996 in en utvärderingsrapport till kommissionen.

(6) Den inkomna rapporten har granskats av medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för arbetet i Ständiga kommittén för växtskydd. Resultatet av denna granskning presenterades den 30 november 1999 i form av en kommissionsrapport om fluroxipyr. Det kan bli nödvändigt att uppdatera denna rapport till följd av tekniska och vetenskapliga framsteg. Då detta sker måste också villkoren för införande av fluroxipyr i bilaga I till direktiv 91/414/EEG ändras, i enlighet med artikel 6.1 i det direktivet. Akten och granskningen har också lämnats för utlåtande till Vetenskapliga kommittén för växter.

(7) Det har framgått av de olika bedömningar som har gjorts, att växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a och 5.1 b i direktivet, särskilt vad gäller de undersökta användningsområdena. Det är därför nödvändigt att införa det verksamma ämnet i bilaga I, för att se till att godkännandena av de växtskyddsmedel som innehåller fluroxipyr i alla medlemsstater kan beviljas, återkallas eller ändras på lämpligt sätt i enlighet med bestämmelserna i direktivet, och detta utan dröjsmål.

(8) Vetenskapliga kommittén för växter framhöll i sitt yttrande behovet av att genom ytterligare uppgifter fastställa att miljön inte tar skada av vissa restprodukter av fluroxipyr i jord och vatten.

(9) Enligt artikel 5.5 i direktiv 91/414/EEG kan ett beslut om att införa ett verksamt ämne i bilaga I när som helst omprövas om det finns tecken som tyder på att kriterierna för att införa det i bilagan inte längre uppfylls. Därför kommer kommissionen att överväga beslutet att införa ämnet i bilaga I på nytt om de begärda ytterligare undersökningsresultaten som beskrivs i punkt 7 i granskningsrapporten tyder på möjliga skadliga effekter eller om de begärda ytterligare resultaten och uppgifterna inte lämnats in.

(10) Före anförandet är det nödvändigt att medlemsstaterna och berörda parter ges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att bli resultatet av införandet. Efter det att anförandet skett är det nödvändigt att medlemsstaterna beviljas en rimlig tidsfrist för att genomföra bestämmelserna i direktivet och särskilt för att vid behov ändra eller återkalla befintliga godkännanden eller bevilja nya godkännanden i enlighet med bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. En längre period bör föreskrivas för inlämnande och bedömning av den fullständiga akten för bilaga III för varje växtskyddsprodukt i enlighet med de enhetliga principer som fastställs i bilaga VI till direktivet. För växtskyddsprodukter som innehåller flera verksamma ämnen kan den fullständiga utvärderingen på grundval av de enhetliga principerna emellertid genomföras först när alla de verksamma ämnena i fråga har förts in i bilaga I till direktivet.

(11) De perioder som fastställts för genomförande av detta direktiv påverkar inte de perioder som kommer att fastställas för införande av andra verksamma ämnen i bilaga I i direktivet.

(12) Granskningsrapporten är en nödvändig förutsättning för att medlemsstaterna på ett korrekt sätt skall kunna tillämpa flera avsnitt av de enhetliga principer som fastställs i bilaga VI till direktivet, i de fall dessa principer hänför sig till utvärderingen av de uppgifter i bilaga II som inlämnats i syfte att ligga till grund för ett införande av ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet.

(13) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fluroxipyr skall föras in som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG i enlighet med vad som framgår av bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juni 2001. Medlemsstaterna skall särskilt, när så krävs, i enlighet med direktiv 91/414/EEG, ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsprodukter som innehåller fluroxipyr som verksamt ämne inom denna period.

2. Med hänsyn till utvärdering och beslutsfattande enligt de enhetliga principerna i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG och på grundval av en akt som uppfyller kraven i bilaga III till samma direktiv, gäller följande för den period som fastställs i första stycket:

- För växtskyddsprodukter som endast innehåller fluroxipyr skall perioden förlängas med fyra år från det att detta direktiv träder i kraft.

- För växtskyddsprodukter som innehåller fluroxipyr och ett eller flera verksamma ämnen som är införda i bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall perioden förlängas med fyra år från det att ett direktiv om införande av det sista av dessa övriga verksamma ämnen i bilaga I har trätt i kraft.

3. När en medlemsstat antar de bestämmelser som anges i punkt 1 skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall informera kommissionen om de begärda ytterligare undersökningsresultat och uppgifter som beskrivs i punkt 7 i granskningsrapporten inte lämnats in före den 1 december 2000.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den 1 december 2000.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 mars 2000.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 210, 10.8.1999, s. 13.

(3) EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EGT L 244, 16.9.1999, s. 41.

(5) EGT L 107, 28.4.1994, s. 8.

(6) EGT L 225, 22.9.1995, s. 1.

BILAGA

FLUROXIPYR

1. Beteckning:

Trivialnamn: Fluroxipyr

Namn enligt IUPAC: 4-amino-3,5-diklor-6-fluor-2-pyridyloxyättiksyra

2. Särskilda villkor:

2.1 Det verksamma ämnet skall ha en lägsta renhetsgrad på 950 g/kg.

2.2 Det får endast godkännas för användning som herbicid.

2.3 För genomförande av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fluroxipyr från Ständiga växtskyddskommittén av den 30 november 1999, särskilt tilläggen I och II i denna. I denna samlade utvärdering skall medlemsstaterna

- ta hänsyn till de ytterligare uppgifter som krävs enligt punkt 7 i granskningsrapporten,

- ta särskild hänsyn till grundvattenskyddet,

- ta särskild hänsyn till effekterna på vattenlevande organismer och se till att det vid behov ingår riskminskande åtgärder i villkoren för godkännande.

3. Införandet gäller till och med den 30 november 2010.