Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32000L0050.pdf

32000L0050

Kommissionens direktiv 2000/50/EG av den 26 juli 2000 om införande av ett verksamt ämne (prohexadionkalcium) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknadenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 198 , 04/08/2000 s. 0039 - 0040Kommissionens direktiv 2000/50/EG

av den 26 juli 2000

om införande av ett verksamt ämne (prohexadionkalcium) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/10/EG(2), nedan kallat direktivet, särskilt artikel 6.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 6.2 i direktivet mottog Frankrike den 10 februari 1994 en ansökan från BASF AG, nedan kallat det ansökande företaget, om införande av det verksamma ämnet prohexadionkalcium i bilaga I till direktivet.

(2) I enlighet med artikel 6.3 i direktivet bekräftade kommissionen genom sitt beslut 96/520/EG(3) att akten för prohexadionkalcium i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilaga II samt, för en växtskyddsprodukt innehållande detta verksamma ämne, i bilaga III till direktivet.

(3) I enlighet med artikel 5.1 i direktivet kan ett verksamt ämne införas i bilaga I för en period på högst 10 år om det kan antas att varken användningen av eller restsubstanser från växtskyddsprodukter som innehåller det verksamma ämnet har några skadliga effekter på människors eller djurs hälsa eller på grundvattnet och att det inte har någon oacceptabel inverkan på miljön.

(4) Effekterna av prohexadionkalcium på människa och miljö har bedömts i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i direktivet för de användningsområden som har föreslagits av det ansökande företaget. I egenskap av rapporterande medlemsstat överlämnade Frankrike utkastet till utvärderande rapport till kommissionen den 9 juni 1998.

(5) Den inkomna rapporten har granskats av medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för arbetet i Ständiga kommittén för växtskydd. Resultatet av denna granskning presenterades den 16 juni 2000 i form av en kommissionsrapport om prohexadionkalcium. Det kan bli nödvändigt att uppdatera denna rapport som en följd av tekniska och vetenskapliga framsteg. Då detta sker måste också villkoren för införande av prohexadionkalcium i bilaga I till direktivet ändras, i enlighet med artikel 6.1 i det direktivet.

(6) Akten och granskningen lämnades den 26 november 1999 också till Vetenskapliga kommittén för växter för yttrande. Denna kommitté lämnade sitt yttrande den 6 juni 2000.

(7) Det har framgått av de olika undersökningar som har gjorts att växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artiklarna 5.1 a, 5.1 b och 5.3 i direktivet, särskilt vad gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Därför bör det verksamma ämnet i fråga införas i bilaga I, för säkerställande av att tillstånd för växtskyddsprodukter med det verksamma ämnet i fråga kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med det nämnda direktivet.

(8) Efter införande bör medlemsstaterna ges rimlig med tid för att genomföra direktivet om växtskyddsprodukter med prohexadionkalcium, och särskilt för att se över befintliga provisoriska tillstånd eller för att, senast i slutet av perioden, bevilja nya tillstånd i enlighet med direktivet. Det kan också komma att behövas en längre period för växtskyddsprodukter med prohexadionkalcium och andra verksamma ämnen i bilaga I.

(9) Det bör föreskrivas att medlemsstaterna skall hålla den slutliga granskningsrapporten tillgänglig (med undantag av konfidentiella uppgifter enligt artikel 14 i direktivet) för eventuella berörda parter.

(10) Granskningsrapporten är en nödvändig förutsättning för att medlemsstaterna på ett korrekt sätt skall kunna tillämpa flera avsnitt av de enhetliga principer som fastställs i bilaga VI till direktivet, i de fall dessa principer hänför sig till utvärderingen av de uppgifter i bilaga II som inlämnats i syfte att ligga till grund för ett införande av ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet.

(11) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet av den 16 juni 2000 från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Prohexadionkalcium skall föras in som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG i enlighet med vad som framgår av bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 2001.

2. Med hänsyn till utvärdering och beslutsfattande enligt de enhetliga principerna i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG och på grundval av en akt som uppfyller kraven i bilaga III till samma direktiv, skall den period som fastställs i första stycket förlängas till den 1 januari 2002 för befintliga provisoriska tillstånd för växtskyddsprodukter med prohexadionkalcium.

3. För växtskyddsprodukter med prohexadionkalcium och ett annat verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall den period som avses i punkt 1 förlängas så att genomförandeperioden enligt direktivet om införande av det andra verksamma ämnet i bilaga I till direktiv 91/414/EEG också förlängs.

4. Medlemsstaterna skall hålla granskningsrapporten tillgänglig (med undantag av konfidentiella uppgifter enligt artikel 14 i direktivet ) för eventuella berörda parter eller låta dem ta del av den på begäran.

5. När en medlemsstat antar bestämmelserna skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur denna hänvisning skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den 1 oktober 2000.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 57, 2.3.2000, s. 28.

(3) EGT L 220, 30.8.1996, s. 19.

BILAGA

1. Prohexadionkalcium

1. Identitet: (IUPAC) kalcium 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanekarboxylat

2. Särskilda villkor

2.1 Det verksamma ämnet skall ha en lägsta renhetsgrad på 890 g/kg.

2.2 Det får endast godkännas för att användas som tillväxthämmande ämne.

2.3 Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om prohexadionkalcium, särskilt tillägg I och II i denna, i den form den godkänts av Ständiga kommittén för växtskydd den 16 juni 2000.

3. Införandet gäller till och med den 1 oktober 2010.