Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 2000/80/EG av den 4 december 2000 om ändring av bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, i syfte att konsolidera den bilagan och föra in ytterligare ett verksamt ämne (lambda-cyhalotrin)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 309 , 09/12/2000 s. 0014 - 0023Kommissionens direktiv 2000/80/EG

av den 4 december 2000

om ändring av bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, i syfte att konsolidera den bilagan och föra in ytterligare ett verksamt ämne (lambda-cyhalotrin)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/68/EG(2), särskilt artikel 6.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2266/2000(4), fastställs närmare föreskrifter för genomförandet av den första fasen av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG (nedan kallat direktivet). I enlighet med den förordningen fastställdes i kommissionens förordning (EG) nr 933/94 av den 27 april 1994 om fastställande av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och om val av rapporterande medlemsstater för genomförandet av kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2230/95(6), en förteckning över verksamma ämnen i växtskyddsmedel som skall bedömas, för att eventuellt föras in i bilaga I till direktivet.

(2) I enlighet med artikel 5.1 i direktivet bör ett verksamt ämne tas upp i bilaga I för en period av högst tio år, om det kan antas att varken användning eller resthalter av växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet medför skadliga effekter på människors eller djurs hälsa eller på grundvattnet eller har en oacceptabel inverkan på miljön.

(3) Effekterna av lambda-cyhalotrin på människors hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3600/92 för en rad användningsområden som har föreslagits av de anmälande företagen. Sverige utnämndes till rapporterande medlemsstat enligt kommissionens förordning (EG) nr 491/95(7) om ändring av förordning (EEG) nr 3600/92 och förordning (EG) nr 933/94, särskilt med hänsyn till integreringen av de utnämnda offentliga myndigheterna och producenterna i Österrike, Finland och Sverige för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktivet. I enlighet med artikel 7.1 c i förordning (EEG) nr 3600/92 lämnade Sverige den 12 juni 1996 in en utvärderingsrapport och rekommendationer till kommissionen.

(4) Den utvärderingsrapporten har granskats av medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för arbetet i Ständiga kommittén för växtskydd. Resultatet av den granskningen presenterades den 19 oktober 2000 i form av en kommissionsrapport om lambda-cyhalotrin. Om det blir nödvändigt att uppdatera denna granskningsrapport som en följd av tekniska och vetenskapliga framsteg, måste även villkoren för införande av lambda-cyhalotrin i bilaga I till direktivet ändras, i enlighet med direktivet.

(5) Dokumentationen och resultatet av granskningen har också remitterats till Vetenskapliga kommittén för växter. Denna kommitté konstaterade i sitt yttrande av den 28 januari 2000(8) att en bedömning av de akuta riskerna i samband med intag via födan bör genomföras och en akut referensdos fastställas. När det gäller skyddet av miljön betonade kommittén att lämpliga riskreducerande åtgärder måste vidtas för att förhindra oacceptabla effekter på vattenlevande organismer och leddjur som inte är målarter, inklusive bin. De rekommendationerna har beaktats i de åtgärder som föreskrivs i detta direktiv och i den aktuella granskningsrapporten.

(6) Det har framgått av de olika undersökningar som har gjorts, att växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a och 5.1 b i direktivet, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i granskningsrapporten. Det verksamma ämnet bör därför föras in i bilaga I för att säkerställa att de växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne kan godkännas i samtliga medlemsstater i enlighet med direktivets bestämmelser.

(7) Enligt direktivet måste medlemsstaterna, efter det att ett verksamt ämne har förts in i bilaga I, inom en bestämd tid se till att godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet beviljas, ändras eller återkallas, beroende på omständigheterna. I synnerhet bör växtskyddsmedel endast godkännas efter uppfyllande av de villkor som gäller för införande av det verksamma ämnet i bilaga I och med tillämpning av de enhetliga principer som fastställs i direktivet på grundval av en dokumentation som innehåller de uppgifter som krävs.

(8) Innan ett verksamt ämne förs in i bilaga I måste medlemsstaterna och berörda parter ges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att bli resultatet av införandet. Efter det att införandet skett är det dessutom nödvändigt att medlemsstaterna beviljas en rimlig tidsfrist för att genomföra bestämmelserna i direktivet när det gäller växtskyddsmedel som innehåller lambda-cyhalotrin. Medlemsstaterna måste inom denna tidsperiod i synnerhet granska de godkännanden som redan utfärdats, eller, vid behov, utfärda nya godkännanden i enlighet med direktivets bestämmelser. En längre period bör föreskrivas för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen för varje växtskyddsmedel i enlighet med de enhetliga principer som fastställs i direktivet. För växtskyddsmedel som innehåller flera verksamma ämnen kan den fullständiga utvärderingen på grundval av de enhetliga principerna emellertid genomföras först när alla de verksamma ämnena i fråga har förts in i bilaga I till direktivet.

(9) Innehållet i den slutgiltiga granskningsrapporten (med undantag av sekretessbelagd information) bör genom medlemsstaternas försorg hållas tillgänglig eller göras tillgänglig för konsultation av alla berörda parter.

(10) Granskningsrapporten är en nödvändig förutsättning för att medlemsstaterna på ett korrekt sätt skall kunna tillämpa flera avsnitt av de enhetliga principer som fastställs i direktivet, i de fall de principerna hänför sig till utvärderingen av de uppgifter som inlämnats i syfte att ligga till grund för ett införande av ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet.

(11) Genom en rad kommissionsdirektiv har ett antal ämnen förts in i bilaga I till direktivet, nämligen genom direktiven 97/73/EG(9), 98/47/EG(10), 1999/1/EG(11), 1999/73/EG(12), 1999/80/EG(13), 2000/10/EG(14), 2000/49/EG(15) och 2000/50/EG(16). Av tydlighetsskäl och på rationella grunder bör uppgifterna om ämnena ifråga återges i form av en tabell och direktiven bör upphävas utan att det påverkar medlemsstaternas förpliktelser när det gäller de tidsfrister för införlivande och tillämpning som fastställs i bilaga II.

(12) För att säkerställa konsekvens och en enhetlig tillämpning bör det föreskrivas att den slutgiltiga granskningsrapporten om varje ämne skall beaktas vid tillämpningen av de enhetliga principerna för utvärdering och godkännande av växtskyddsmedel enligt bilaga VI till direktivet. Likaså bör medlemsstaterna göra det möjligt för alla berörda parter att konsultera granskningsrapporterna (med undantag av sekretessbelagd information) eller tillhandahålla dem på begäran.

(13) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med det yttrande som Ständiga kommittén för växtskydd avgav den 19 oktober 2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ersättas med bilaga I till det här direktivet.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juli 2002. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna skall särskilt, när så krävs, och i enlighet med direktiv 91/414/EEG, före det datumet ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller lambda-cyhalotrin som verksamt ämne.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. När det gäller utvärdering och slutligt avgörande enligt de enhetliga principer som anges i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, och på grundval av en dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet, skall tidsfristen för att ändra eller återkalla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller lambda-cyhalotrin som enda verksamt ämne löpa ut den 1 januari 2006.

3. För växtskyddsmedel som förutom lambda-cyhalotrin innehåller ett annat verksamt ämne som är upptaget i bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall tidsfristen för att ändra eller återkalla godkännanden löpa ut fyra år efter det att det direktiv som gäller införandet av det sista av dessa ämnen i bilaga I trädde i kraft.

Artikel 3

De direktiv som förtecknas i den tredje kolumnen i bilaga II upphör härmed att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas förpliktelser med avseende på den tidsfrist för införlivande och de särskilda bestämmelser som fastställs i bilaga II.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Bestämmelserna i artikel 2 om det verksamma ämnet lambda-cyhalotrin skall tillämpas från och med den 1 januari 2002 och införandet av detta verksamma ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall gälla från och med samma datum.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 december 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 276, 28.10.2000, s. 41.

(3) EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EGT L 259, 13.10.2000, s. 27.

(5) EGT L 107, 28.4.1994, s. 8.

(6) EGT L 225, 22.9.1995, s. 1.

(7) EGT L 49, 4.3.1995, s. 50.

(8) Vetenskapliga kommittén för växter, 28.1.2000.

(9) EGT L 353, 24.12.1997, s. 26.

(10) EGT L 191, 7.7.1998, s. 50.

(11) EGT L 21, 28.1.1999, s. 21.

(12) EGT L 206, 5.8.1999, s. 16.

(13) EGT L 210, 10.8.1999, s. 13.

(14) EGT L 57, 2.3.2000, s. 28.

(15) EGT L 197, 3.8.2000, s. 32.

(16) EGT L 198, 4.8.2000, s. 39.

BILAGA I

"BILAGA I

VERKSAMMA ÄMNEN SOM FÅR INGÅ I VÄXTSKYDDSMEDEL

>Plats för tabell>"

BILAGA II

TIDSFRISTER FÖR GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER I MEDLEMSSTATERNA FÖR VERKSAMMA ÄMNEN SOM FÅR INGÅ I VÄXTSKYDDSMEDEL

>Plats för tabell>