Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32000R0451.pdf

32000R0451

Kommissionens förordning (EG) nr 451/2000 av den 28 februari 2000 om genomförandebestämmelser för den andra och tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 055 , 29/02/2000 s. 0025 - 0052KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 451/2000

av den 28 februari 2000

om genomförandebestämmelser för den andra och tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/80/EG(2), särskilt artikel 8.2 andra stycket i detta, och

av följande skäl:

(1) Kommissionen skall genomföra ett tolvårigt arbetsprogram i syfte att successivt undersöka de verksamma ämnen som fanns på marknaden två år efter det att direktiv 91/414/EEG delgavs. Den första etappen i programmet inrättades genom kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1972/1999(4). Denna första etapp pågår för närvarande. Det är nödvändigt att fortsätta med och påskynda undersökningen av de återstående verksamma ämnena och då beakta de erfarenheter som gjorts under den första etappen.

(2) Med tanke på att det finns ett mycket stort antal verksamma ämnen på marknaden som ännu inte utvärderats är det nödvändigt att inrätta ett program i flera etapper. Erfarenheten har dock visat att det tar lång tid att utvärdera och fatta beslut om verksamma ämnen. Det är därför ännu inte möjligt att föreskriva att alla befintliga verksamma ämnen skall genomgå en detaljerad utvärdering.

(3) Under den andra etappen bör därför en noggrann utvärdering av ett antal verksamma ämnen göras, och antalet ämnen under denna etapp bör motsvara antalet under den första etappen. Under den tredje etappen bör sedan efterföljande utvärderingar av verksamma ämnen göras. För vissa typer av verksamma ämnen måste harmoniseringen drivas längre när det gäller den dokumentation som skall tas fram och den utvärdering som skall göras. Dessa typer av ämnen bör därför inte tas med i den innevarande delen av det föreslagna arbetsprogrammet utan bör i stället omfattas av senare etapper. De verksamma ämnena skall då utvärderas för att senare eventuellt föras in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(4) Under den andra etappen bör ett urval göras med beaktande av bland annat hälso- och miljöaspekter, risken för att behandlade produkter innehåller restsubstanser, jordbrukets behov av de medel som de verksamma ämnena ingår i, uppenbara fall av otillräcklig dokumentation samt alla likheter beträffande kemiska och biologiska egenskaper.

(5) Det bör fastställas vilket förhållande som skall råda mellan producenterna, medlemsstaterna och kommissionen samt vilka skyldigheter som var och en av dessa parter har när det gäller genomförandet av programmet. Hänsyn skall då tas till de erfarenheter som gjorts under den första etappen av programmet. För att programmet skall bli effektivare krävs ett nära samarbete mellan alla berörda parter.

(6) Vid utvärderingarna skall hänsyn också tas till sådana tekniska och vetenskapliga rön om ett verksamt ämne som någon annan av de berörda parterna lagt fram inom den fastställda tidsfristen, och då särskilt sådana rön som gäller potentiella skadeverkningar och resthalter.

(7) Det bör finnas ett förfarande som de berörda producenterna kan använda sig av för att meddela kommissionen att de vill föra in ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG och att de i samband med detta åtar sig att lämna all information som krävs för en grundlig utvärdering av och ett senare beslut om det verksamma ämnet i fråga, i enlighet med de villkor för införande som anges i artikel 5 i direktiv 91/414/EEG. Den information som lämnas in bör därför innehålla upplysningar om ett begränsat antal typiska användningsområden för det verksamma ämnet, och den sökande måste, på grundval av de upplysningar som lämnas in, kunna visa att en eller flera beredningar uppfyller kraven i artikel 5 i direktiv 91/414/EEG för dessa användningsområden.

(8) Det är nödvändigt att fastställa vilken form och vilka tidsfrister som skall gälla för den information som de sökande lämnar in samt vilka myndigheter som informationen skall skickas till.

(9) Utvärderingsarbetet bör fördelas mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter. För varje verksamt ämne bör därför en rapporterande medlemsstat utses som skall undersöka och bedöma den information som lämnats in och som för kommissionen skall lägga fram resultatet av denna bedömning samt en rekommendation till beslut om det verksamma ämnet i fråga.

(10) De rapporterande medlemsstaterna bör först granska den inlämnade dokumentationen och bedöma den kontroll av dokumentationens fullständighet som de sökande gjort och därefter underrätta kommissionen. Medlemsstaterna bör i normala fall skicka utkast till utvärderingsrapporter till kommissionen inom tolv månader från den tidpunkt då den dokumentation som de sökande lämnat in kan betraktas som fullständig.

(11) De utkast till rapporter som de rapporterande medlemsstaterna sammanställer bör, innan de överlämnas till Ständiga kommittén för växtskydd och där så är nödvändigt, bli föremål för en preliminär bedömning av experter från andra medlemsstater inom ramen för ett program som samordnas av kommissionen.

(12) För att undvika dubbelarbete, framför allt i form av experiment på ryggradsdjur, bör producenterna uppmuntras att lämna in gemensamma akter med dokumentation.

(13) Efter det att ett verksamt ämne har förts in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG bör anmälan och inlämnande av dokumentation inte vara ett krav för att få släppa ut motsvarande växtskyddsmedel på marknaden i enlighet med bestämmelserna i artikel 13 i direktiv 91/414/EEG. Aktörer som inte har lämnat in någon anmälan bör därför ha möjlighet att under samtliga etapper erhålla information om eventuella tilläggskrav för fortsatt saluföring av ett växtskyddsmedel som innehåller ett verksamt ämne under utvärdering.

(14) De förfaranden som fastställs i denna förordning bör inte påverka andra förfaranden och åtgärder som vidtas inom ramen för gemenskapens övriga lagstiftning. Detta gäller särskilt förfaranden och åtgärder enligt rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används(5), senast ändrat genom kommissionens direktiv 91/188/EEG(6), i de fall kommissionen får belägg för att kraven i detta direktiv kommer att uppfyllas.

(15) I artikel 8.2 andra stycket i direktiv 91/414/EEG föreskrivs att arbetsprogrammet för utvärdering av befintliga verksamma ämnen skall omfatta en period på 12 år. Kommissionen kan emellertid förlänga denna period på grundval av slutsatserna i den lägesrapport som avses i artikel 8.2 tredje stycket i samma direktiv och som skall läggas fram för Europaparlamentet och rådet. När den normala eller förlängda tidsfristen har löpt ut måste medlemsstaterna dra in tillstånden för växtskyddsmedel som innehåller de verksamma ämnen som inte förts in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

Kommissionen skall, med beaktande av slutsatserna i rapporten, anta närmare bestämmelser som gör det möjligt att så snart som möjligt slutföra utvärderingen och godkännandeförfarandet beträffande de verksamma ämnen för vilka kraven i denna förordning om anmälan och inlämnande av en komplett dokumentation är uppfyllda.

I artikel 8.2 fjärde stycket i direktiv 91/414/EEG föreskrivs att kommissionen skall besluta att inte föra in ett verksamt ämne i bilaga I om kraven i artikel 5 i direktiv 91/414/EEG inte är uppfyllda eller om den information och de uppgifter som krävs inte har överlämnats inom den föreskrivna tidsperioden samt att medlemsstaterna skall dra tillbaka godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller sådana verksamma ämnen. Det kan dock vara lämpligt att, mot bakgrund av slutsatserna i nämnda rapport och om det är nödvändigt, på nytt se över dessa bestämmelser när det gäller sådana viktiga användningsområden där det inte finns några alternativa sätt att effektivt skydda växter eller växtprodukter, så att det blir möjligt att utveckla alternativ som kan ersätta de växtskyddsmedel som förbjudits. Det måste i varje enskilt fall kunna visas att en sådan översyn av bestämmelserna är nödvändig.

(16) Om kraven i den här förordningen i fråga om anmälan och inlämnande av fullständig dokumentation inte är uppfyllda för ett visst verksamt ämne, har de berörda parterna möjlighet att vid en senare tidpunkt försöka få ämnet infört i bilaga I till direktiv 91/414/EEG i enlighet med förfarandet i artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG.

(17) En tredje etapp i arbetsprogrammet planeras avse samtliga verksamma ämnen som inte omfattas av den första och andra etappen. Producenter som vill försäkra sig om att ett sådant verksamt ämne förs in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG bör lämna in detaljerade uppgifter om hur fullständig deras dokumentation är vid tidpunkten i fråga och om ändpunkterna; denna information kan sedan användas för att göra ytterligare prioriteringar inom arbetsprogrammet. Producenterna bör i detta sammanhang åta sig att lämna in kompletta uppgifter. Tidsfristen för inlämning av dessa uppgifter bör samtidigt anges.

(18) För att underlätta inlämnandet av gemensamma akter med dokumentation och utförandet av de undersökningar och den faktainsamling som krävs är det nödvändigt att informera producenterna så tidigt som möjligt om kommande etapper i programmet för förnyad utvärdering. Detta bör ske genom att namnen på de verksamma ämnen som skall tas med i den tredje etappen i arbetsprogrammet offentliggörs.

(19) För att säkerställa att arbetsprogrammet genomförs på ett korrekt sätt bör en avgift erläggas till de rapporterande medlemsstaterna som ersättning för detaljutvärderingen av anmälningarna och dokumentationen. Alla medlemsstater har dock inte samma kostnadsstruktur och det är därför inte möjligt att föreskriva att denna avgift skall vara lika stor i alla medlemsstater. En avgift bör också erläggas till den myndighet som fått i uppdrag av kommissionen att undersöka anmälningar av sådana verksamma ämnen som omfattas av den tredje etappen i arbetsprogrammet.

(20) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Räckvidd

1. I denna förordning fastställs tillämpningsbestämmelser för den andra och tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG, nedan kallat direktivet.

2. Den andra etappen omfattar en utvärdering av de verksamma ämnen som förtecknas i bilaga I till den här förordningen för att de eventuellt vid en senare tidpunkt skall kunna föras in i bilaga I till direktivet.

3. Den tredje etappen gäller rapportering av de verksamma ämnen som avses i bilaga II till den här förordningen i syfte att dessa eventuellt vid en senare tidpunkt skall kunna föras in i en prioriteringsförteckning över verksamma ämnen. Från dessa förteckningar kan de senare eventuellt föras in i bilaga I till direktivet.

4. Artikel 6.2 och 6.3 samt artikel 6.4 andra stycket i direktivet skall inte tillämpas på de ämnen som förtecknas i bilagorna I och II till denna förordning så länge som de förfaranden som fastställs i denna förordning beträffande ämnena i fråga ännu inte har slutförts.

5. Tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning skall inte påverka

a) medlemsstaternas granskningar, vilket särskilt gäller den granskning som görs då godkännanden förnyas enligt artikel 4.4 i direktivet,

b) kommissionens omprövning i enlighet med artikel 5.5 i direktivet, eller

c) utvärderingar i enlighet med direktiv 79/117/EEG.

Artikel 2

Definitioner

1. I denna förordning definieras begreppen växtskyddsmedel, ämne, verksamt ämne, beredning och godkännande av växtskyddsmedel på det sätt som anges i artikel 2 i direktivet.

2. I denna förordning används också följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) producent:

- när det gäller verksamma ämnen som tillverkas inom gemenskapen: tillverkaren eller en person som är etablerad i gemenskapen och som av tillverkaren utsetts att vara dennes exklusiva företrädare när det gäller efterlevnaden av bestämmelserna i denna förordning.

- när det gäller verksamma ämnen som tillverkas utanför gemenskapen: en person som är etablerad i gemenskapen och som av tillverkaren utsetts att vara dennes exklusiva företrädare i gemenskapen när det gäller efterlevnaden av bestämmelserna i denna förordning.

- när det gäller verksamma ämnen för vilka en gemensam anmälan eller en gemensam akt med dokumentation har lämnats in: en producentsammanslutning som är etablerad i gemenskapen och som utsetts av de producenter som avses i första eller andra strecksatsen att svara för efterlevnaden av bestämmelserna i denna förordning.

b) tillverkare: den person som själv tillverkar det verksamma ämnet eller som genom ett avtal låter någon annan tillverka det verksamma ämnet.

c) kommitté: Ständiga kommittén för växtskydd, enligt artikel 19 i direktivet.

Artikel 3

Medlemsstatens behöriga myndighet

1. Medlemsstaterna skall delegera ansvaret för fullgörandet av de egna i skyldigheterna enligt det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktivet till en eller flera nationella myndigheter.

2. Den myndighet i var och en av medlemsstaterna som avses i bilaga III skall svara för samordning och alla nödvändiga kontakter med producenter, övriga medlemsstater och kommissionen, i enlighet med vad som föreskrivs i denna förordning. Medlemsstaterna skall informera kommissionen och den behöriga samordnande myndigheten i övriga medlemsstater om alla ändringar av de uppgifter som meddelats beträffande den behöriga samordnande myndigheten.

KAPITEL 2

DEN ANDRA FASEN I ARBETSPROGRAMMET

Artikel 4

Ansökan

1. En producent som vill försäkra sig om anförandet i bilaga I till direktivet av ett verksamt ämne som anges i bilaga I till denna förordning, eller av varianter av detta i form av t.ex. salter, estrar eller aminer, skall separat för varje verksamt ämne ansöka om detta till den rapporterande medlemsstat som anges i bilaga I till denna förordning inom sex månader från det att denna förordning har trätt i kraft.

2. Ansökan måste göras i pappersform enligt den mall för ansökningar som anges i del 1 i bilaga IV till denna förordning. Den skall skickas i rekommenderat brev till den samordnande myndighet i den rapporterande medlemsstaten som anges i bilaga III till denna förordning. En kopia av ansökan skall skickas till Europeiska kommissionen, GD Hälsa och konsumentskydd, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bryssel.

3. En producent som inte har lämnat in någon ansökan beträffande ett sådant verksamt ämne som avses i punkt 1 inom den tidsfrist som avses i samma punkt, eller vars ansökan inte kunnat godkännas i enlighet med bestämmelserna i artikel 5.2, får delta i programmet bara om detta sker tillsammans med en eller flera parter som lämnat in en ansökan för det verksamma ämnet och vars ansökningar har godkänts i enlighet med artikel 5.2. Deltagandet skall i sådana fall ske genom att en gemensam akt med dokumentation lämnas in.

Artikel 5

Granskning av ansökan och krav på inlämnande av dokumentation till den rapporterande medlemsstaten

1. En medlemsstat som har utsetts till rapporterande medlemsstat skall för vart och ett av de verksamma ämnen som den ansvarar för granska de ansökningar som avses i artikel 4.2 och, senast tre månader efter det att tidsfristen i artikel 4.1 har löpt ut, meddela kommissionen huruvida de inkomna ansökningarna kan godtas, med beaktande av de kriterier som avses i del 1 i bilaga V.

2. Kommissionen skall inom tre månader efter mottagandet hänskjuta de rapporter som avses i punkt 1 till kommittén, så att denna kan göra en ytterligare granskning av om dessa rapporter kan godtas, med beaktande av de kriterier som avses i del 1 i bilaga V.

Efter det att denna granskning har slutförts skall, i enlighet med förfarandet i artikel 19 i direktivet, en förordning antas med en förteckning över de verksamma ämnen som godkänts för utvärdering i syfte att eventuellt föras in i bilaga I till direktivet. Endast sådana verksamma ämnen för vilka minst en ansökan har kunnat godtas i enlighet med bestämmelserna i första stycket skall föras in i den förordningen.

3. I den förteckning som avses i punkt 2 är det tillåtet att föra samman vissa verksamma ämnen med likartad struktur eller likartade kemiska egenskaper. Om flera ansökningar har lämnats in för ett och samma verksamma ämne, fast i olika sammansättningar som kan ha skilda toxikologiska egenskaper eller miljöeffekter, får dessa sammansättningar förtecknas var för sig.

4. För varje verksamt ämne som godkänts för utvärdering skall följande uppgifter anges i den förordning som avses i punkt 2:

a) Namn och adress för alla sökande som i enlighet med artikel 4.1 och 4.2 har lämnat in ansökningar vilka efter en granskning i enlighet med punkt 2 första stycket har ansetts vara godtagbara.

b) Namnet på den medlemsstat som utsetts till rapporterande medlemsstat. Detta skall vara samma medlemsstat som anges i bilaga I, såvida det inte har visat sig att fördelningen av verksamma ämnen mellan de olika medlemsstaterna är uppenbart ojämn.

c) Sista datum för inlämnande av den dokumentation som avses i artikel 6 till den rapporterande medlemsstaten. Tidsfristen skall vara 12 månader.

d) Motsvarande sista datum för samtliga berörda parters inlämnande till de rapporterande medlemsstaterna av sådan information som kan bidra till utvärderingen, särskilt beträffande de skadliga effekter som det verksamma ämnet eller resthalter av detta kan ha på människors och djurs hälsa eller på miljön.

5. Om en medlemsstat, med stöd av den dokumentation som avses i artikel 6 eller den rapport som avses i artikel 8, tänker vidta åtgärder för att återta från marknaden eller kraftigt begränsa användningen av ett växtskyddsmedel som innehåller ett verksamt ämne som finns upptaget i den förordning som avses i punkt 2, och om detta sker efter det att den förordningen har antagits, skall medlemsstaten i fråga så snart som möjligt informera kommissionen och övriga medlemsstater om dessa åtgärder och samtidigt ange skälen för dessa.

6. Om det, under den bedömning och utvärdering som avses i artiklarna 6 och 7, framkommer att skyldigheten att vara rapporterande medlemsstat är ojämnt fördelad bland medlemsstaterna kan ett beslut fattas, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 19 i direktivet, om att ersätta den medlemsstat som ursprungligen fått i uppdrag att vara rapportör för ett visst verksamt ämne med en annan medlemsstat.

I sådana fall skall den ursprungliga rapporterande medlemsstaten informera de berörda sökande om detta, och den skall till den nya rapporterande medlemsstaten översända all skriftväxling och all information som den har erhållit i egenskap av rapporterande medlemsstat och som gäller det verksamma ämnet i fråga. Den ursprungliga rapporterande medlemsstaten skall till de berörda sökande betala tillbaka den avgift som avses i artikel 12, med undantag av den del som avses i artikel 12.2 d. Den nya rapporterande medlemsstaten skall därefter begära att de sökande betalar den avgift som avses i artikel 12, med undantag av den del som avses i artikel 12.2 d.

7. Då en sökande inte längre vill delta i arbetsprogrammen för ett visst verksamt ämne skall den rapporterande medlemsstaten, kommissionen och övriga sökande för ämnet i fråga samtidigt underrättas om detta, varvid även skälen skall anges. Om en sökande inte längre deltar eller inte fullgör de skyldigheter som föreskrivs i den här förordningen, skall förfarandena i artiklarna 7 och 8 avbrytas beträffande dokumentationen i fråga.

Om en sökande kommer överens med en annan producent om att den senare i den sökandes ställe skall delta i det arbetsprogram som avses i denna förordning, skall den sökande och producenten meddela detta till den rapporterande medlemsstaten och kommissionen. Detta meddelande skall utgöras av en gemensam förklaring där det framgår att den nya producenten övertar den ursprungliga sökandes skyldigheter enligt artiklarna 6,7 och 8. Den sökande och producenten skall vidare se till att övriga sökande för ämnet i fråga samtidigt erhåller denna information. Producenten kan i så fall bli skyldig att betala eventuellt obetalda avgifter enligt det system som den rapporterande medlemsstaten har fastställt i enlighet med artikel 12.

Artikel 6

Den sökandes inlämning av dokumentation

1. Inom den tidsfrist som avses i artikel 5.4 c skall de sökande som anges i den förordning som avses i den artikeln, enskilt eller gemensamt, för varje verksamt ämne lämna in den fullständiga dokumentation som avses i punkt 3, samt även den sammanfattande dokumentation som avses i punkt 2, till den ansvariga myndigheten i den medlemsstat som utsetts till rapportör:

Om det enligt den förordning som avses i artikel 5 finns flera ansökningar för ett visst ämne skall de berörda sökande vidta alla rimliga åtgärder för att gemensamt lägga fram den dokumentation som avses i första stycket.

Om en akt med dokumentation inte lagts fram av alla berörda sökande skall det framgå av akten vilka ansträngningar som gjorts i detta syfte och vilken anledningen är till att vissa producenter inte har deltagit.

2. Samlingsakterna skall omfatta följande:

a) En kopia av ansökan. Om flera producenter lämnar in en gemensam ansökan skall en kopia bifogas av de ansökningar som gjorts enligt artikel 4. I detta fall skall även namnet på den person anges som utsetts av de berörda producenterna att ansvara för den gemensamma dokumentationen och den administrativa hanteringen av dokumentationen i enlighet med denna förordning.

b) Ett begränsat antal representativa användningsområden för det verksamma ämne för vilket den sökande, på grundval av de uppgifter som lämnats in, kan visa att kraven i fråga om kriterierna i artikel 5 i direktivet kan uppfyllas beträffande en eller flera beredningar.

c) - För varje punkt i bilaga II till direktivet: sammanfattningar och resultat från de vetenskapliga undersökningarna och försöken samt namnet på den person eller det institut som utfört försöken.

- Samma information för varje punkt i bilaga III till direktivet som är av betydelse för bedömningen av de kriterier som avses i artikel 5 i direktivet för en eller flera beredningar som är representativa för de användningsområden som avses i b, med beaktande av att ofullständig information i den dokumentation som fastställs i bilaga II och som härrör från det föreslagna begränsade antalet representativa användningsområden för det verksamma ämnet kan leda till begränsningar beträffande införandet i bilaga I till direktivet.

- För vetenskapliga studier som ännu inte avslutats: belägg för att dessa studier har beställts senast tre månader efter det att denna förordning trätt i kraft, samt en försäkran om att de kommer att lämnas in senast tolv månader efter den tidsfrist som avses i artikel 5.4 c.

d) En kontroll, utförd av den sökande, av att dokumentationen är fullständig.

3. Den fullständiga akten med dokumentation skall omfatta rapporterna från enskilda tester och vetenskapliga undersökningar beträffande all information som avses i punkt 2 c, eller de protokoll och åtaganden som avses i punkt 2 c, om arbetet fortfarande pågår.

4. Medlemsstaterna skall bestämma antalet kopior och formen för den dokumentation som avses i punkterna 2 och 3 och som de sökande skall lämna in. Vid fastställandet av dokumentationens form skall medlemsstaterna ta synnerligen stor hänsyn till kommissionens rekommendationer inom ramen för Ständiga kommittén för växtskydd.

5. Om den dokumentation över ett verksamt ämne som avses i punkt 1 inte överlämnas inom den tidsfrist som avses i artikel 5.4 c skall den rapporterande medlemsstaten informera kommissionen om detta inom tre månader och samtidigt redovisa de sökandes skäl för dröjsmålet.

6. På grundval av rapporten från den rapporterande medlemsstat som avses i punkt 5 skall, i enlighet med förfarandet i artikel 19 i direktivet, en ny tidsfrist endast fastställas i den förordning som avses i artikel 5 för inlämnande av en akt med dokumentation som uppfyller kraven i punkterna 2 och 3, om det kan påvisas att dröjsmålet har orsakats av forte majeure.

7. När denna undersökning är avslutad skall kommissionen besluta, enligt bestämmelserna i artikel 8.2 fjärde stycket i direktivet, att inte föra in sådana verksamma ämnen i bilaga I till direktivet för vilka ingen anmälan eller dokumentation har överlämnats inom den fastställda tidsfristen. Kommissionen skall samtidigt ange skälen för detta beslut. Medlemsstaterna skall senast den 25 juli 2003 dra in godkännandena för växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen.

Artikel 7

Kontroll av att dokumentationen är fullständig

1. En medlemsstat som har utsetts till rapportör för ett visst verksamt ämne har följande skyldigheter beträffande detta ämne:

a) Medlemsstaten skall granska den dokumentation som avses i artikel 6.2 och 6.3 samt bedöma de sökandes kontroll(er) av att dokumentationen är fullständig.

b) Medlemsstaten skall, senast sex månader efter det att alla akter med dokumentation för ett visst verksamt ämne har kommit in, meddela kommissionen om dokumentationen är fullständig eller ej. När det gäller sådana verksamma ämnen för vilka en eller flera akter med dokumentation anses vara fullständiga enligt artikel 6.2 och 6.3 skall den rapporterande medlemsstaten göra den utvärdering som avses i artikel 8, såvida inte kommissionen inom två månader meddelar den rapporterande medlemsstaten att dokumentationen inte kan betraktas som fullständig. När det gäller de verksamma ämnen för vilka dokumentationen skall kompletteras i enlighet med artikel 6.2 c tredje strecksatsen, skall det i meddelandet anges det datum då dokumentationen skall vara fullständig och från och med vilket den utvärdering som avses i artikel 8 kommer att påbörjas.

2. Om en rapporterande medlemsstat eller kommissionen anser att det för vissa verksamma ämnen inte finns någon fullständig akt med dokumentation i den bemärkelse som avses i artikel 6.2 och 6.3 skall kommissionen inom tre månader efter det att rapporten inkommit från den rapporterande medlemsstat som avses i punkt 1 b hänskjuta rapporten till kommittén. Beslutet om huruvida en dokumentation skall anses vara fullständig i den bemärkelse som avses i artikel 6.2 och 6.3 skall fattas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 19 i direktivet. I de fall dokumentationen anses vara fullständig skall den rapporterande medlemsstaten göra den utvärdering som avses i artikel 8.

3. När denna undersökning är avslutad skall kommissionen besluta, enligt bestämmelserna i artikel 8.2 fjärde stycket i direktivet, att inte föra in sådana verksamma ämnen i bilaga I till direktivet för vilka ingen fullständig dokumentation har överlämnats inom den fastställda tidsfristen. Kommissionen skall samtidigt ange skälen för detta beslut. Medlemsstaterna skall senast den 25 juli 2003 dra in godkännandena för växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen.

Artikel 8

De rapporterande medlemsstaternas och kommissionens utvärdering av dokumentationen

1. Den rapporterande medlemsstaten skall endast utvärdera och utarbeta rapporter om de akter med dokumentation som anses vara fullständiga enligt artikel 6.2 och 6.3. Beträffande övriga akter skall medlemsstaten kontrollera det verksamma ämnets identitet och befintliga föroreningar. Den rapporterande medlemsstaten skall ta hänsyn till befintliga uppgifter i annan dokumentation som en sökande eller någon annan berörd part lämnat in i enlighet med bestämmelserna i artikel 5.4 d. Så snart som möjligt, och senast tolv månader efter det att dokumentationen har bedömts vara fullständig, skall medlemsstaten till kommissionen överlämna en utvärderingsrapport om dokumentationen. Rapporten skall ha den form som kommissionen rekommenderar inom ramen för Ständiga kommittén för växtskydd, och det skall innehålla en av följande rekommendationer:

- Att föra in det verksamma ämnet i bilaga I till direktivet och samtidigt ange villkoren för införande.

- Att inte föra in det verksamma ämnet i bilaga I till direktivet och samtidigt ange skälen till detta.

Den rapporterande medlemsstaten skall framför allt se till att rapporten för varje punkt i bilagorna II och III till direktivet innehåller en referens till samtliga tester och vetenskapliga undersökningar som använts för bedömningen. Referensen skall omfatta titel, författare, det datum som anges i undersökningen eller testrapporten, datum för offentliggörande, den standard som användes då testet eller undersökningen gjordes, innehavarens namn samt, i förekommande fall, innehavarens eller den sökandes begäran om uppgiftsskydd. När det gäller övriga källor för de verksamma ämnen för vilka dokumentationen inte kunnat anses som fullständig skall det också anges huruvida sådana verksamma ämnen kan anses vara jämförbara i den bemärkelse som avses i artikel 13.5 i direktivet.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i direktivet skall det inte vara möjligt att lämna in nya resultat från vetenskapliga undersökningar utom när det gäller sådana undersökningar som avses i artikel 6.2 c tredje strecksatsen. Den rapporterande medlemsstaten får begära att de sökande lämnar in sådana ytterligare uppgifter som är nödvändiga för att komplettera dokumentationen. Om den rapporterande medlemsstaten begär in sådana ytterligare uppgifter som är nödvändiga för att komplettera dokumentationen skall detta inte påverka tidsfristen för inlämnande av den rapport som avses i punkt 1.

Den rapporterande medlemsstaten får också, när undersökningen inletts, rådgöra med experter från en eller flera medlemsstater och begära in kompletterande teknisk eller vetenskaplig information från andra medlemsstater för att underlätta utvärderingen.

Den rapporterande medlemsstaten skall se till att de sökande lämnar in uppdaterade samlingsakter till kommissionen och övriga medlemsstater samtidigt som rapporten från den rapporterande medlemsstaten om utvärderingen av den uppdaterade dokumentationen skickas till kommissionen.

Medlemsstaterna eller kommissionen kan begära, via den rapporterande medlemsstaten, att de sökande också lämnar in uppdaterade och fullständiga akter med dokumentation eller delar av sådana.

3. Efter det att kommissionen erhållit samlingsakterna och den rapport som avses i punkt 1 skall den hänskjuta dessa dokument till Ständiga kommittén för växtskydd för granskning.

Innan dokumentationen och rapporten överlämnas till kommittén skall kommissionen i informationssyfte skicka ut den rapporterande medlemsstatens rapport till övriga medlemsstater; i samband med detta har kommissionen rätt att konsultera experter från en eller flera medlemsstater. Kommissionen får också rådgöra med en eller flera av de sökande för verksamma ämnen som anges i den förordning som avses i artikel 5.2 beträffande hela eller delar av rapporten för det verksamma ämnet i fråga. Under dessa överläggningar skall den rapporterande medlemsstaten se till att det finns tillräckligt tekniskt och vetenskapligt stöd.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i direktivet skall det inte vara möjligt att lämna in nya resultat från vetenskapliga undersökningar utom när det gäller sådana undersökningar som avses i artikel 6.2 c tredje strecksatsen. Den rapporterande medlemsstaten får, efter samråd med kommissionen, begära att de sökande lämnar in de ytterligare uppgifter som är nödvändiga för att klargöra dokumentationens innehåll.

Kommissionen skall i alla frågor som rör hälsa och miljö rådgöra med behörig(a) vetenskaplig(a) kommitté(er) innan ett utkast till direktiv eller beslut överlämnas till kommittén i enlighet med punkt 4.

Den rapporterande medlemsstaten skall hålla följande uppgifter tillgängliga eller göra dem tillgängliga på begäran, så att berörda parter kan ta del av dem:

a) Den information som avses i punkt 1 andra stycket, förutom de uppgifter som har klassats som konfidentiella i enlighet med artikel 14 i direktivet.

b) Namnet på det verksamma ämnet.

c) Halten av det verksamma ämnet i ren form i växtskyddsmedlet i fråga.

d) En förteckning med alla uppgifter som krävs för att bedöma om det verksamma ämnet eventuellt kan föras in i bilaga I till direktivet dels i den form som den hade i rapportörens rapport, dels i den form den fått efter det att kommissionen när det varit lämpligt har rådfrågat de experter som avses i andra stycket.

4. Efter det att den undersökning som avses i punkt 3 har avslutats skall kommissionen, utan att det påverkar de förslag som den kan komma att lägga fram i syfte att ändra bilagan till direktiv 79/117/EEG, i enlighet med förfarandet i artikel 19 i direktivet anta

a) ett direktiv för att föra in det verksamma ämnet i bilaga I till direktivet, vari vid behov olika villkor för anförandet, till exempel en tidsfrist, kan anges, eller

b) ett beslut som riktar sig till medlemsstaterna och som föreskriver att godkännandena för de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga skall dras in i enlighet med artikel 8.2 fjärde stycket i direktivet. Det verksamma ämnet i fråga skall i sådana fall inte tas med i bilaga I till direktivet, och skälen för detta skall redovisas i utkastet till beslut.

5. Då kommissionen lägger fram ett utkast till direktiv eller ett utkast till beslut för kommittén i enlighet med punkt 4 skall den samtidigt presentera slutsatserna från kommitténs undersökning i form av en uppdaterad granskningsrapport som även skall omnämnas i det sammanfattande protokollet från mötet.

Granskningsrapporten - utom de delar som rör konfidentiell information från akterna med dokumentation och som klassats som sådan information i enlighet med artikel 14 i direktivet - skall på begäran göras tillgänglig för alla medlemsstater, eller skall finnas tillgänglig så att de berörda parterna kan ta del av den.

Artikel 9

Avbrytande av utvärderingen

Om kommissionen, i enlighet med bestämmelserna i direktiv 79/117/EEG, lägger fram ett förslag till totalförbud för ett ämne som är infört i bilaga I till denna förordning, skall de tidsfrister som fastställs i denna förordning upphöra att gälla till dess att ett beslut har fattats om förslaget. Om rådet beslutar att totalförbjuda ett ämne enligt direktiv 79/117/EEG skall det förfarande som anges i denna förordning avslutas.

KAPITEL 3

TREDJE ETAPPEN I ARBETSPROGRAMMET

Artikel 10

Anmälan

1. En producent som vill föra in ett sådant verksamt ämne som avses i bilaga II till denna förordning i bilaga I till direktivet skall anmäla detta till det organ som anges i bilaga VII till denna förordning. Kommissionen skall regelbundet följa upp de uppgifter som anges i bilaga VII till denna förordning och som ålagts det organ som anges i den bilagan. I enlighet med förfarandet i artikel 19 i direktivet får kommissionen fatta beslut om att utse ett annat organ om det skulle visa sig att uppgifterna inte utförs på ett korrekt sätt.

2. Anmälan skall för varje enskilt verksamt ämne göras enligt följande:

a) Inom tre månader från det att denna förordning har trätt i kraft skall en första anmälan göras, i enlighet med avsnitt 1 i den mall för anmälningar som återfinns i del 2 i bilaga IV till denna förordning,

och

b) inom nio månader från det att denna förordning har trätt i kraft skall en andra anmälan göras, i enlighet med avsnitten 1 och 2 i den mall för anmälningar som återfinns i del 2 i bilaga IV till denna förordning. Anmälan skall innehålla en skriftlig försäkran om att en fullständig dokumentation skall läggas fram.

3. Närmare bestämmelser om inlämnandet av denna dokumentation, vilken eller vilka tidsfrister som gäller för inlämnandet samt avgiftssystemet för de verksamma ämnena i fråga skall fastställas av kommissionen i en förordning som skall antas i enlighet med artikel 8.2 andra stycket i direktivet.

4. Fullständiga uppgifter skall lämnas in senast den 25 maj 2003. Dessa uppgifter skall innehålla rapporter från tester och vetenskapliga studier som innehåller all den information som avses i artikel 6.2 c första och andra strecksatsen. Ett senare datum får dock undantagsvis fastställas genom den förordning som avses i punkt 3 för sådana långtidsstudier som annars inte förväntas bli klara inom den tidsfrist som anges ovan, förutsatt att de inlämnade uppgifterna omfattar

- belägg för att sådana studier har beställts senast 12 månader efter ikraftträdandet av denna förordning,

- en hållbar vetenskaplig motivering,

- ett protokoll och en lägesrapport från studien.

5. En producent som inte har anmält ett sådant verksamt ämne som avses i punkt 1 inom de tidsfrister som avses i punkt 2 eller vars anmälan avslagits med hänvisning till artikel 11, skall tillåtas delta i granskningsprogrammet endast om detta sker genom att en gemensam akt med dokumentation lämnas in tillsammans med en eller flera sökande för det verksamma ämnet i fråga vars anmälan godtagits i enlighet med artikel 11.

Artikel 11

Granskning av anmälningarna

1. Kommissionen skall inom tre månader efter det att den tidsfrist löpt ut som avses i artikel 10.2 b informera kommittén om de anmälningar som inkommit i tid. Senast åtta månader efter det att en anmälan inkommit skall kommissionen lämna en rapport till kommittén, som därefter med beaktande av de kriterier som avses i del 2 i bilaga V skall granska de inkomna anmälningarna ytterligare för att avgöra om de kan godtas eller ej.

2. Kommissionen skall besluta, enligt bestämmelserna i artikel 8.2 fjärde stycket i direktivet, att inte föra in sådana verksamma ämnen i bilaga I till direktivet som avses i bilaga II till denna förordning och för vilka ingen godtagbar anmälan och inga fullständiga uppgifter har överlämnats inom den fastställda tidsfristen. Kommissionen skall samtidigt ange skälen för detta beslut. Medlemsstaterna skall senast den 25 juli 2003 dra in godkännandena för växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen.

KAPITEL 4

AVGIFTER

Artikel 12

Avgifter för den andra prioritetsförteckningen

1. När en medlemsstat utses till rapporterande medlemsstat skall den införa ett system enligt vilket de sökande är skyldiga att erlägga en avgift för den administrativa hanteringen och utvärderingen av de anmälningar och dithörande akter med dokumentation som har lämnats in i enlighet med artikel 4 eller artikel 6.

2. I samband med detta skall medlemsstaterna uppfylla följande villkor:

a) De skall ta ut en avgift för varje anmälan, antingen den lämnas in av en enskild sökande eller av flera sökande gemensamt, samt för varje akt med kompletterande dokumentation.

b) De skall se till att avgiften fastställs med insyn och öppenhet och att den motsvarar de faktiska kostnaderna för att granska och administrativt handlägga anmälan och akten. Medlemsstaterna får dock vid beräkningen av den totala avgiften använda sig av en skala med fasta avgifter som grundar sig på de genomsnittliga kostnaderna.

c) De skall se till att avgiften erläggs i enlighet med de anvisningar som lämnas av den organisation i varje medlemsstat som förtecknas i bilaga VI och att intäkterna från avgiften bara används för att täcka de faktiska kostnader som den rapporterande medlemsstaten har i samband med utvärderingen och den administrativa hanteringen av de anmälningar och akter med dokumentation för vilka medlemsstaten har utsetts till rapporterande medlemsstat, eller för att täcka kostnaden för allmänna åtgärder som avser fullgörandet av de skyldigheter medlemsstaten har i egenskap av rapportör och i enlighet med artikel 7 eller artikel 8.

d) De skall kräva att en första delavgift, som skall täcka kostnaderna för den rapporterande medlemsstatens skyldigheter i enlighet med artikel 5.1 och artikel 7, erläggs då den ansökan som avses i artikel 4 lämnas in. Denna del skall under inga förhållanden betalas tillbaka.

Artikel 13

Avgifter för anmälan beträffande den tredje etappen i arbetsprogrammet

Alla producenter som lämnar in en anmälan i enlighet med artikel 10 skall, samtidigt som den första anmälan lämnas in som avses i artikel 10.2 a, erlägga en avgift på 5000 euro för varje verksamt ämne till det organ som avses i bilaga VII. Avgiften skall bara användas för att täcka de faktiska kostnaderna för de uppgifter som avses i bilaga VII.

Artikel 14

Övriga skatter eller avgifter

Artiklarna 12 och 13 skall inte påverka medlemsstaternas rätt att, utöver den avgift som fastställs i artiklarna 12 och 13 och i enlighet med fördragets bestämmelser, behålla eller införa skatter eller avgifter för godkännande, utsläppande på marknaden, användning eller kontroll av verksamma ämnen och växtskyddsmedel.

KAPITEL 5

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 15

Tillfälliga åtgärder

Kommissionen skall lämna en rapport till kommittén om slutsatserna i den lägesrapport som avses i artikel 8.2 tredje stycket i direktivet.

Kommissionen har också möjlighet att, om så är nödvändigt och efter beslut i varje enskilt fall, vidta tillfälliga åtgärder enligt vad som föreskrivs i artikel 8.2 tredje stycket i direktivet beträffande sådana användningsområden för vilka ytterligare tekniska belägg har lagts fram som visar att det verksamma ämnet fortfarande är oundgängligt och att det inte finns något fungerande alternativ.

Artikel 16

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 februari 2000.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 210, 10.8.1999, s. 13.

(3) EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EGT L 244, 16.9.1999, s. 41.

(5) EGT L 33, 8.2.1979, s. 36.

(6) EGT L 92, 13.4.1991, s. 42.

BILAGA I

Förteckning över verksamma ämnen som skall omfattas av den andra etappen i det arbetsprogram som föreskrivs i artikel 8.2 i direktivet och motsvarande rapporterande medlemsstat

Namn

DEL A: KOLINESTERASHÄMMANDE VERKSAMMA ÄMNEN

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

DEL B

>Plats för tabell>

DEL C

>Plats för tabell>

BILAGA II

Verksamma ämnen som omfattas av den tredje etappen i det arbetsprogram som föreskrivs i artikel 8.2 i direktivet

Alla verksamma ämnen (inbegripet variationer av dessa såsom salter, estrar eller aminer) som fanns på marknaden före den 25 juli 1993 med undantag av följande ämnen:

1. De verksamma ämnen som förtecknas i bilagan till förordning (EEG) nr 3600/92.

2. De verksamma ämnen som förtecknas i bilaga I till den här förordningen.

3. Verksamma ämnen som består av mikroorganismer, inbegripet virus.

4. Verksamma ämnen som får användas i livsmedel eller foder i enlighet med EU:s bestämmelser.

5. Verksamma ämnen som består av växtextrakt.

6. Verksamma ämnen som består av animaliska produkter eller som framställts ur sådana genom enkel bearbetning.

7. Verksamma ämnen som används eller kommer att användas enbart som attraherande eller avskräckande medel (till exempel feromoner). Verksamma ämnen som används eller kommer att användas enbart i fällor och/eller automater, enligt rådets förordning (EEG) nr 2092/91(1) om ekologiskt jordbruk.

8. Verksamma ämnen som används eller kommer att användas enbart för bekämpning av gnagare.

9. Verksamma ämnen som används eller kommer att användas enbart på lagrade växter och växtprodukter.

10. Följande handelsvaror:

aluminiumsulfat

kalciumklorid

koldioxid

EDTA och salter av detta

etanol

fett (band, fruktträd)

fettalkoholer

järnsulfat

kalciumfosfat

kalciumpolysulfid

kväve

paraffinolja

petroleumoljor

kaliumpermanganat

propionsyra

hartser och polymerer

natriumklorid

natriumhydroxid

svavel och svaveldioxid

svavelsyra

vaxer.

(1) EGT L 36, 10.2.1998, s. 16.

BILAGA III

Samordnande myndigheter i medlemstaterna

ÖSTERRIKE

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft Spargelfeldstraße 191 A - 1226 Wien

BELGIEN

Ministère des classes moyennes et de l'agriculture,

Service "Qualité des matières premières et analyses"

WTC 3, 8e étage

Boulevard Simon Bolivar 30

B - 1000 Bruxelles

Ministerie van Middenstand en Landbouw

Dienst Kwaliteit van de grondstoffen en analyses

WTC 3, 8e verdieping

Simon Bolivarlaan 30

B - 1000 Brussel

DANMARK

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29 DK - 1401 Copenhagen K

TYSKLAND

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA)

Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)

Messeweg 11-12 D - 38104 Braunschweig

GREKLAND

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street GR - 10164 Athens

SPANIEN

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

c/Ciudad de Barcelona, 118-120 E - 28007 Madrid

FINLAND

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. BOX 42 FIN - 00501 Helsinki

FRANKRIKE

Ministère de l'agriculture

Service de la protection des végétaux

251, rue de Vaugirard F - 75732 Paris Cedex 15

IRLAND

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock Dublin 15 Ireland

ITALIEN

Ministero della Sanità

Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria

Ufficio XIV

Piazza G. Marconi, 25 I - 00144 Roma

LUXEMBURG

Administration des services techniques de l'agriculture

Service de la protection des végétaux

Boîte postale 1904 16, route d'Esch L - 1019 Luxembourg

NEDERLÄNDERNA

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen Postbus 217 6700 AE Wageningen Nederland

PORTUGAL

Direcção-Geral de Protecção das Culturas , Quinta do Marquês P - 2780-155 Oeiras

SVERIGE

Kemikalieinspektionen Box 1384 S - 171 27 Solna

FÖRENADE KUNGARIKET

Pesticides Safety Directorate

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Mallard House

Kings Pool

3 Peasholme Green,

York YO1 7PX United Kingdom

BILAGA IV

DEL 1

Ansökan beträffande ett verksamt ämne enligt artikel 4

>PIC FILE= "L_2000055SV.004002.EPS">

DEL 2

Anmälan av ett verksamt ämne enligt artikel 10

>PIC FILE= "L_2000055SV.004101.EPS">

>PIC FILE= "L_2000055SV.004201.EPS">

>PIC FILE= "L_2000055SV.004301.EPS">

>PIC FILE= "L_2000055SV.004401.EPS">

>PIC FILE= "L_2000055SV.004501.EPS">

>PIC FILE= "L_2000055SV.004601.EPS">

>PIC FILE= "L_2000055SV.004701.EPS">

>PIC FILE= "L_2000055SV.004801.EPS">

BILAGA V

DEL 1

Kriterier för godkännande av de ansökningar som avses i artikel 4

En ansökan kommer att anses godtagbar endast om följande villkor är uppfyllda:

1. Den skall ha lämnats in inom den tidsfrist som anges i artikel 4.1.

2. Den skall ha lämnats in av en sökande som också är producent enligt definitionen i artikel 2.2 a och avse ett verksamt ämne enligt den definition som anges i direktivet.

3. Den skall ha lämnats in i den form som anges i del 1 i bilaga IV.

4. En avgift skall ha erlagts i enlighet med artikel 12.2 d.

DEL 2

Kriterier för godkännande av de anmälningar som avses i artikel 10

En anmälan kommer att anses godtagbar endast om följande villkor är uppfyllda:

1. Den skall ha gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 10.2.

2. Den skall ha lämnats in av en sökande som också är producent enligt definitionen i artikel 2.2 a och avse ett verksamt ämne enligt den definition som anges i direktivet.

3. Den skall ha lagts fram i den form som anges i del 2 i bilaga IV.

4. Det skall framgå av en kontroll att den inkomna dokumentationen är tillräckligt komplett. I annat fall skall en tidsplan ha lagts fram för att komplettera dokumentationen.

5. Förteckningen över ändpunkter skall vara tillräckligt omfattande.

6. En avgift skall ha erlagts i enlighet med artikel 13.

BILAGA VI

Organisationer i medlemsstaterna som skall kontaktas för ytterligare upplysningar om de betalningar som avses i artikel 12 och som är betalningsmottagare för dessa avgifter

ÖSTERRIKE

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft Spargelfeldstraße 191 A - 1226 Wien

BELGIEN

Fonds budgétaire des matières premières

Ministère des classes moyennes et de l'agriculture

Inspection générale des matières premières et produits transformés, WTC 3

Boulevard Simon Bolivar 30

B - 1000 Bruxelles Kontonummer 679-2005985-25 (Banque de la Poste)

Begrotingsfonds voor de grondstoffen

Ministerie van Middenstand en Landbouw

Inspectie-generaal Grondstoffen en verwerkte producten, WTC 3

Simon Bolivarlaan 30

B - 1000 Brussel Kontonummer 679-2005985-25 (Bank van De Post)

DANMARK

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Strandgade 29 DK - 1401 Copenhagen K

TYSKLAND

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft

Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik

Messeweg 11-12 D - 38104 Braunschweig

GREKLAND

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street GR - 10164 Athens

SPANIEN

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

c/Ciudad de Barcelona, 118-120 ES - 28007 Madrid

FINLAND

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. Box 42 FIN - 00501 Helsinki Bank och bankkonto:

Leonia Bank plc

PSP BFIHH

800015-18982

FRANKRIKE

Ministère de l'agriculture et de la pêche

Bureau de la réglementation des produits antiparasitaires

251, rue de Vaugirard F - 75732 Paris Cedex 15

IRLAND

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock Dublin 15 Ireland

ITALIEN

Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo

post current account n. 11281011

LUXEMBURG

Administration des services techniques de l'agriculture Boîte postale 1904 L - 1019 Luxembourg

NEDERLÄNDERNA

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen Postbus 217 6700 AE Wageningen Nederland

PORTUGAL

Direcção-Geral de Protecção das Culturas , Quinta do Marquês P - 2780-155 Oeiras

Konto: 003505840003800793097

Bank: Caixa Geral de Depósitos

SVERIGE

Kemikalieinspektionen Box 1384 S - 171 27 Solna

Nationellt girokonto: 4465054-7

FÖRENADE KUNGARIKET

Pesticides Safety Directorate

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Mallard House

Kings Pool

3 Peasholme Green,

York YO1 7PX United Kingdom

BILAGA VII

Behörigt organ enligt Artikel 10

Följande organ utses att på kommissionens vägnar utföra de uppgifter som avses i artikel 11: Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, (ANGE PROJEKT) Messeweg 11/12, D-38104 Braunschweig (Internet: http://www.bba.de/english/render.htm eller e-post: render@bba.de). Den avgift som avses i artikel 13 skall betalas in på konto nr 250 010 00, BLZ 250 000 00, Landeszentralbank, Hannover (referens: "BBA-RENDER" och referensnumret för anmälan).

Detta organ skall

1. granska de anmälningar som avses i artikel 10,

2. underrätta de sökande om vilken form som skall användas för den anmälan som avses i artikel 10.2,

3. granska anmälningarna och konsultera experter från andra medlemsstater när det gäller de godkännandekriterier som avses i del 2 i bilaga V,

4. överlämna en rapport till kommissionen inom den tidsfrist som fastställs i artikel 10.2, med en bedömning av om de inkomna anmälningarna kan godtas,

5. göra inkomna anmälningar tillgängliga för kommissionen,

6. göra en noggrann bokföring tillgänglig för kommissionen,

7. om summan av de avgifter som samtliga sökande betalat in överstiger den faktiska kostnaden för granskning och administrativ hantering av alla anmälningar: återbetala det överskjutande beloppet till de sökande i lika stora delar.