Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32000R2266.pdf

32000R2266

Kommissionens förordning (EG) nr 2266/2000 av den 12 oktober 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 3600/92 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknadenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 259 , 13/10/2000 s. 0027 - 0028Kommissionens förordning (EG) nr 2266/2000

av den 12 oktober 2000

om ändring av förordning (EEG) nr 3600/92 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/50/EG(2), särskilt artikel 8.2 i detta, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden(3), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1972/1999(4) fastställs bestämmelser för den nya utvärderingen av 90 verksamma ämnen som fanns på marknaden redan två år efter det att direktiv 91/414/EEG delgavs och vars utvärdering anses vara av högsta prioritet. Denna organiseras av kommissionen inom ramen för det samarbetsprogram som inrättas genom förordningen, inom vilken medlemsstaterna åtar sig särskilda uppgifter för den vetenskapliga och tekniska utvärdering som gemenskapen baserar sina lagstiftningsbeslut på.

(2) I kommissionens förordning (EG) nr 451/2000(5) av den 28 februari 2000 fastställs genomförandebestämmelser för den andra och tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG.

(3) Erfarenheten visar att ett beslut huruvida ett verksamt ämne skall föras in i bilaga I till direktivet endast kan fattas om anmälaren, för de begränsade användningsområden som dokumenterats och för ett eller flera preparat, har bevisat att kraven i direktivet uppfylls enligt artikel 5. För varje punkt i bilaga II och bilaga III i direktivet måste därför alla uppgifter om dokumenterade användningsområden överlämnas.

(4) Hittills har otillräckliga uppgifter överlämnats för de flesta undersökta verksamma ämnena. För att kommissionen snarast skall kunna avsluta arbetsprogrammet för dessa 90 verksamma ämnen bör en tidsfrist fastställas inom vilken anmälarna måste komplettera sina dokumentationer med beaktande av att de detaljerade kraven på vilka uppgifter som måste överlämnas fastställdes redan mellan juli 1993 och oktober 1996.

(5) För att påskynda utvärderingen och beslutsfattandet bör ett beslut huruvida ett ämne skall föras in i bilaga I fattas på grundval av de uppgifter som lämnats in och bör inga beslut tillåtas bli ytterligare uppskjutna. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i direktivet bör överlämnandet av nya undersökningar endast tillåtas, om den rapporterande medlemsstaten med kommissionens godkännande begär att anmälarna lämnar in ytterligare uppgifter som krävs för klargörarande i ärendet.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 3600/92 ändras på följande sätt:

1. I artikel 6.2.b skall följande läggas till:

"På grundval av inlämnade uppgifter för ett eller flera preparat med en begränsad representativ användning måste anmälaren bevisa att kraven i direktivet uppfylls enligt artikel 5."

2. I artikel 7.4 skall följande läggas till efter den första strecksatsen:

"ifall kommissionen inte fastställer en tidigare tidsfrist för ett särskilt verksamt ämne skall denna tidsfrist fastställas till den 25 maj 2002, med undantag för resultaten av långsiktiga undersökningar som den rapporterande medlemsstaten och kommissionen finner nödvändiga vid genomgången av dokumentationen och som inte väntas bli helt klara inom den fastställda tidsfristen, förutsatt att de överlämnade uppgifterna styrker att sådana undersökningar har beställts och att resultaten kommer att överlämnas senast den 25 maj 2003. I undantagsfall, när det inte har varit möjligt för den rapporterande medlemsstaten och kommissionen att definiera sådana undersökningar före den 25 maj 2001, får ett annat datum fastställas för att avsluta sådana undersökningar, förutsatt att anmälaren både bevisar för den rapporterande medlemsstaten att undersökningarna beställdes inom tre månader från det att de begärdes och skickar med en disposition till och en lägesrapport om undersökningen före den 25 maj 2002."

3. I artikel 7.4 skall följande läggas till:"Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i direktivet kommer inlämning av nya undersökningar inte att godtas. Den rapporterande medlemsstaten får med kommissionens godkännande begära att anmälarna skall lämna in ytterligare uppgifter som krävs för att klargöra dokumentationen.

Om de resultat eller uppgifter om verksamma ämnen som anges i den första strecksatsen inte har lämnats in inom den angivna tidsfristen skall den rapporterande medlemsstaten omedelbart meddela kommissionen om detta. I enlighet med sista stycket i artikel 8.2 i direktivet skall kommissionen besluta att inte föra in ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet och ange skälen till varför det inte införs. Medlemsstaterna skall senast den 25 juli 2003 dra in tillstånden för växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen."

4. Artikel 8.1 c skall ersättas med följande:

"snarast möjligt och senast sex månader efter att ha tagit emot alla nödvändiga uppgifter, som ett tillägg till den utvärderingsrapport som redan lämnats in till kommissionen, skicka sin utvärdering av dokumentationen till kommissionen. Rapporten skall utformas enligt kommissionens rekommendationer inom ramen för Ständiga kommittén för växtskydd och innehålla en rekommendation om att:

- antingen föra in det verksamma ämnet i bilaga I till direktivet och ange villkoren för införande,

- eller att inte föra in det verksamma ämnet i bilaga I till direktivet och ange skälen till varför det inte införs."

5. Artikel 8.3 skall ersättas med följande:"Efter att ha mottagit den sammanfattning och den rapport som avses i punkt 1, skall kommissionen hänskjuta den till kommittén för genomgång.

Innan dokumentationen och rapporten hänskjuts till kommittén skall kommissionen för information skicka rapporten till medlemsstaterna och får kommissionen organisera ett samråd med experter från en eller flera medlemsstater. Kommissionen får konsultera några eller alla anmälare beträffande delar av eller hela rapporten om de berörda verksamma ämnena. Den rapporterande medlemsstaten skall ge det tekniska och vetenskapliga stöd som krävs under dessa samråd.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i direktivet skall inlämning av nya undersökningar inte godtas. Den rapporterande medlemsstaten får efter samråd med kommissionen begära att anmälarna skall lämna in ytterligare uppgifter som krävs för klargörande av dokumentationen.

Utan att det påverkar tillämpningen av de förslag som den kan komma att lägga fram i syfte att ändra bilagan till direktiv 79/117/EEG, skall kommissionen efter den undersökning som anges i artikel 7.3 lägga fram följande för kommittén:

a) ett utkast till direktiv för att föra in det verksamma ämnet i bilaga I till direktivet och i tillämpliga fall fastställa villkoren och även tidfristen för ett sådant införande, eller

b) ett utkast till beslut riktat till medlemsstaterna att i enlighet med fjärde stycket i artikel 8.2 i direktivet dra in tillstånden för växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämne som därmed inte förs in i bilaga I till direktivet, och i utkastet ange skälen till varför det inte förs in."

6. Artikel 8.4 skall utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 oktober 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 198, 4.8.2000, s. 39.

(3) EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EGT L 244, 16.9.1999, s. 41.

(5) EGT L 55, 29.2.2000, s. 25.