Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 2001/49/EG av den 28 juni 2001 om ändring av bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden som innebär att DPX KE 459, (flupyrsulfuronmetyl) införs som verksamt ämneEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 176 , 29/06/2001 s. 0061 - 0063Kommissionens direktiv 2001/49/EG

av den 28 juni 2001

om ändring av bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden som innebär att DPX KE 459, (flupyrsulfuronmetyl) införs som verksamt ämne

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/36/EG(2), särskilt artikel 6.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG (nedan kallat direktivet) mottog Frankrike den 26 oktober 1995 en ansökan från DuPont de Nemours SAS (det ansökande företaget), om införande av det verksamma ämnet DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl) i bilaga I till direktivet.

(2) I enlighet med artikel 6.3 i direktivet fastslogs det genom kommissionens beslut 97/164/EG(3) att akten för flupyrsulfuronmetyl i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilaga II samt, för ett växtskyddsmedel innehållande detta verksamma ämne, i bilaga III till direktivet.

(3) Effekterna av flupyrsulfuronmetyl på folk- och djurhälsan och miljön har bedömts av Frankrike i egenskap av rapporterande medlemsstat i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i direktivet för de användningsområden som har föreslagits av det ansökande företaget. Frankrike överlämnade utkastet till utvärderingsrapport till kommissionen den 2 december 1997.

(4) Dokumentationen och rapporten från granskningen av flupyrsulfuronmetyl överlämnades den 15 juli 1999 även till Vetenskapliga kommittén för växter för yttrande. Den kommittén avgav sitt yttrande den 20 november 2000(4).

(5) Mot bakgrund av dessa olika undersökningar tycks det som om växtskyddsmedel som innehåller flupyrsulfuronmetyl i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 och 5.3 i direktivet, särskilt vad gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Därför bör det införas i bilaga I till direktivet, för att garantera att tillstånd för växtskyddsmedel som innehåller detta ämne kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med direktivet.

(6) Efter anförandet bör medlemsstaterna ges rimligt med tid för att genomföra direktivet och särskilt se över provisoriska tillstånd för växtskyddsmedel med flupyrsulfuronmetyl, som bör ersättas med tillstånd som beviljats enligt artikel 4 i direktiv 91/414/EEG. Det kan också komma att behövas en längre period för växtskyddsmedel med flupyrsulfuronmetyl och andra verksamma ämnen i bilaga I.

(7) Granskningsrapporten är en nödvändig förutsättning för att medlemsstaterna på ett korrekt sätt skall kunna tillämpa flera avsnitt av de enhetliga principer som fastställs i bilaga VI till direktivet, som hänför sig till utvärderingen av de uppgifter som inlämnats för att ligga till grund för ett införande av ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet. Det bör föreskrivas att den slutförda granskningsrapporten (med undantag av konfidentiella uppgifter enligt artikel 14 i direktivet) skall offentliggöras av medlemsstaterna så att berörda parter kan få tillgång till den.

(8) Om denna granskningsrapport skulle uppdateras med hänsyn till nya tekniska och vetenskapliga uppgifter, kan även villkoren för införande av flupyronsulfuron i bilaga I till direktivet behöva ändras i enlighet med förfarandet i direktivet.

(9) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet av den 27 april 2001 från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras genom att den post som finns i bilagan till det här direktivet läggs in för DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl).

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2001. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Med hänsyn till översynen av de provisoriska tillstånd som beviljats mot bakgrund av granskningsrapporten och för tillämpning av de enhetliga principerna i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG skall de provisoriska tillstånden dras in och eventuellt ersättas med permanenta tillstånd senast den 30 november 2002. För växtskyddsmedel med DPX KE 459 (flupyrsulfuronmet) och ett annat verksamt ämne som ännu inte finns i bilaga I skall den period som avses ovan förlängas så att även genomförandeperioden förlängs enligt direktivet om ändring av bilaga I till direktiv 91/414/EEG så att det andra verksamma ämnet införs i bilagan.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall hålla granskningsrapporten för DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl) tillgänglig (med undantag av konfidentiella uppgifter enligt artikel 14 i direktivet) för eventuella berörda parter eller låta dem ta del av den på begäran.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den 1 juli 2001.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 juni 2001.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 164, 20.6.2001, s. 1.

(3) EGT L 64, 5.3.1997, s. 7.

(4) Yttrande från Vetenskapliga kommittén för växter om utvärdering av flupyrsulfuronmetyl inom ramen för direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. SCP/FLUPYR/002-final, daterad den 11 december 2000.

BILAGA

SKALL FÖRAS IN I TABELLEN I BILAGA I TILL DIREKTIV 91/414/EEG

">Plats för tabell>"