Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 2001/87/EG av den 12 oktober 2001 om ändring av bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden som innebär att acibenzolar-s-metyl, cyclanilid, järn(III)fosfat, pymetrozin och pyraflufen-etyl införs som verksamma ämnenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 276 , 19/10/2001 s. 0017 - 0020Kommissionens direktiv 2001/87/EG

av den 12 oktober 2001

om ändring av bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden som innebär att acibenzolar-s-metyl, cyclanilid, järn(III)fosfat, pymetrozin och pyraflufen-etyl införs som verksamma ämnen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/49/EG(2), särskilt artikel 6.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG (nedan kallat direktivet) mottog Frankrike den 15 oktober 1996 en ansökan från Novartis (nu Syngenta) om införande av det verksamma ämnet acibenzolar-s-metyl (CGA 245704) i bilaga I till direktivet. Genom kommissionens beslut 97/865/EG(3) bekräftades att akten i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilaga II och III till direktivet.

(2) Grekland mottog en liknande ansökan den 27 mars 1996 från Rhone Poulenc Agrochimie SA (nu Aventis CropScience) beträffande cyclanilid (RPA 090946). Genom kommissionens beslut 97/137/EG(4) förklarades ansökan vara fullständig.

(3) Tyskland mottog den 27 augusti 1998 en ansökan från W. Neudorff GmbH KG beträffande järn(III)fosfat. Genom kommissionens beslut 1999/43/EG(5) förklarades ansökan vara fullständig.

(4) Tyskland mottog den 4 september 1996 en ansökan från Novartis beträffande pymetrozin (CGA 215944). Genom kommissionens beslut 97/865/EG förklarades ansökan vara fullständig.

(5) Belgien mottog den 16 juni 1997 en ansökan från Nihon Nohyaku Co. Ltd. beträffande pyraflufen-etyl. Genom kommissionens beslut 98/242/EG(6) förklarades ansökan vara fullständig.

(6) Effekterna av dessa fem verksamma ämnen på människors hälsa och miljön har bedömts i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i direktivet för de användningsområden som har föreslagits av de ansökande företagen. De rapporterande medlemsstaterna överlämnade utkast till utvärderingsrapporter om de verksamma ämnena till kommissionen den 17 december 1998 (acibenzolar-s-metyl), den 11 februari 1998 (cyclanilid), den 30 juli 1999 (järn(III)fosfat), den 28 maj 1998 (pymetrozin) och den 8 juli 1999 (pyraflufen-etyl).

(7) Utkasten till utvärderingsrapporter har granskats av medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för arbetet i Ständiga kommittén för växtskydd. Resultatet av granskningen presenterades den 29 juni 2001 i form av individuella granskningsrapporter avseende acibenzolar-s-metyl, cyclanilid, järn(III)fosfat, pymethrozin och pyraflufen-etyl.

(8) Akterna och dokumentationen från granskningarna överlämnades till Vetenskapliga kommittén för växter. Inga specifika frågor ställdes till kommittén när det gäller acibenzolar-s-metyl och järn(III)fosfat. Kommittén gjorde inga invändningar mot ett eventuellt införande av de verksamma ämnena i bilaga I till direktivet(7). Kommittén påpekade att avsaknaden av invändningar enbart skulle tolkas som att det inte fanns några uppenbara skäl till invändningar.

(9) I sitt yttrande om cyclanilid(8) tar kommittén upp vissa effekter som observerats hos möss och kaniner och rekommenderar en ny bedömning av nedbrytningsprocessen i marken av metaboliten 2,4-dikloranilin. Kommitténs rekommendationer har beaktats.

(10) I sitt yttrande om pymetrozin(9) tar kommittén upp vissa effekter av betydelse för fastställandet av acceptabelt dagligt intag och akut referensdos för konsumenterna.

(11) I sitt yttrande om pyraflufen-etyl(10) drar kommittén slutsatsen att risken för förorening av grundvattnet är försumbar när det gäller modersubstansen och dess nedbrytningsprodukter. Det bör emellertid noggrant undersökas hur vissa nedbrytningsprodukter reagerar under extrema förhållanden.

(12) Det har framgått av de olika undersökningar som har gjorts att växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a, 5.1 b och 5.3 i direktivet, särskilt vad gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapporter. Ämnena bör därför införas i bilaga I så att tillstånd för växtskyddsprodukter som innehåller ämnena kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med direktivet.

(13) Efter införandet bör medlemsstaterna ges rimligt med tid för att genomföra direktivet om växtskyddsprodukter innehållande acibenzolar-s-metyl, cyclanilid, järn(III)fosfat, pymetrozin och pyraflufen-etyl och särskilt för att se över befintliga provisoriska tillstånd eller för att, senast i slutet av perioden, bevilja nya tillstånd i enlighet med direktivet. Det kan också komma att behövas en längre period för växtskyddsprodukter som innehåller något av de aktuella verksamma ämnena och andra verksamma ämnen enligt bilaga I.

(14) Granskningsrapporterna är nödvändiga för att medlemsstaterna skall kunna tillämpa de enhetliga principerna i bilaga VI till direktivet, eftersom flera av dessa bygger på utvärderingen av de uppgifter som måste lämnas in innan det kan beslutas om ett verksamt ämne skall föras in i bilaga I. Det bör föreskrivas att medlemsstaterna skall hålla de slutliga granskningsrapporterna tillgängliga (med undantag av konfidentiella uppgifter enligt artikel 14 i direktivet) för eventuella berörda parter. Om en granskningsrapport måste uppdateras till följd av tekniska och vetenskapliga framsteg måste också villkoren för införande av det aktuella verksamma ämnet i bilaga I till direktivet ändras i enlighet med direktivet.

(15) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 mars 2002. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Med hänsyn till utvärdering och beslutsfattande enligt de enhetliga principerna i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG och på grundval av en akt som uppfyller kraven i bilaga III till samma direktiv, skall den period som fastställs i första stycket förlängas till den 31 mars 2003 för befintliga provisoriska tillstånd för växtskyddsprodukter innehållande acibenzolar-s-metyl, cyclanilid, järn(III)fosfat, pymetrozin eller pyraflufen-etyl.

3. För växtskyddsmedel innehållande acibenzolar-s-metyl, cyclanilid, järn(III)fosfat, pymetrozin eller pyraflufen-etyl och ett annat verksamt ämne som finns i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG, skall den period som avses i punkt l förlängas om genomförandeperioden enligt direktivet om ändring av bilaga I till direktiv 91/414/EEG är längre för det andra verksamma ämnet.

4. Medlemsstaterna skall hålla granskningsrapporterna för acibenzolar-s-metyl, cyclanilid, järn(III)fosfat, pymetrozin och pyraflufen-etyl tillgängliga (med undantag av konfidentiella uppgifter enligt artikel 14 i direktivet) för eventuella berörda parter eller låta dem ta del av rapporterna på begäran.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den 1 november 2001.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 oktober 2001.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 176, 29.6.2001, s. 61.

(3) EGT L 351, 23.12.1997, s. 67.

(4) EGT L 52, 22.2.1997, s. 20.

(5) EGT L 14, 19.1.1999, s. 30.

(6) EGT L 96, 28.3.1998, s. 45.

(7) Mötesanteckningar från plenarmöte i Vetenskapliga kommittén för växter den 7 mars 2001 (acibenzolar-s-metyl).

Mötesanteckningar från plenarmöte i Vetenskapliga kommittén för växter den 4 juni 2001 (järn(III)fosfat).

(8) Yttrande från Vetenskapliga kommittén för växter om utvärdering av cyclanilid i samband med direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. SCP/CYCLAN/002-slutlig av den 11 december 2000.

(9) Yttrande från Vetenskapliga kommittén för växter om utvärdering av pymetrozin i samband med direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. SCP/PYMETR/002-slutlig av den 31 januari 2001.

(10) Yttrande från Vetenskapliga kommittén för växter om utvärdering av pyraflufen-etyl i samband med direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. SCP/PYRA/-slutlig av den 7 mars 2001.

BILAGA

VERKSAMMA ÄMNEN SOM SKALL FÖRAS IN I TABELLEN I BILAGAN I TILL DIREKTIV 91/414/EEG

">Plats för tabell>"