Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 2001/99/EG av den 20 november 2001 om ändring av bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, i syfte att införa glyfosat och tifensulfuronmetyl som verksamma ämnenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 304 , 21/11/2001 s. 0014 - 0016Kommissionens direktiv 2001/99/EG

av den 20 november 2001

om ändring av bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, i syfte att införa glyfosat och tifensulfuronmetyl som verksamma ämnen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/87/EG(2), särskilt artikel 6.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första fasen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2266/2000(4), fastställs närmare bestämmelser för genomförandet av den första fasen av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG (nedan kallat direktivet). I enlighet med förordning (EEG) 3600/92 fastställdes i kommissionens förordning (EG) nr 933/94 av den 27 april 1994 om fastställande av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och om val av rapporterande medlemsstater för genomförandet av förordning (EEG) nr 3600/92(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2230/95(6), en förteckning över verksamma ämnen i växtskyddsmedel som skall bedömas för att eventuellt föras in i bilaga I till direktivet.

(2) Effekterna av glyfosat och tifensulfuronmetyl på folkhälsa och miljö har bedömts i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3600/92 för ett antal av de användningsområden som har föreslagits av de anmälande företagen. I enlighet med förordning (EG) nr 933/94 har Tyskland och Frankrike valts till rapporterande medlemsstater för glyfosat respektive tifensulfuronmetyl. De rapporterande medlemsstaterna lämnade in utvärderingsrapporter och rekommendationer till kommissionen den 1 februari 1999 (glyfosat) och den 30 april 1996 (tifensulfuronmetyl), i enlighet med artikel 7.1 c i förordning (EEG) nr 3600/92.

(3) Utvärderingsrapporterna har granskats av medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för arbetet i Ständiga kommittén för växtskydd. Resultatet av denna granskning presenterades den 29 juni 2001 i form av en kommissionsrapport om glyfosat och tifensulfuronmetyl.

(4) Akterna och resultaten av granskningen av glyfosat och tifensulfuronmetyl har också överlämnats till Vetenskapliga kommittén för växter. Det ställdes inte några särskilda frågor till kommittén. Kommittén ansåg att den inte hade några frågor att ta upp i samband med det eventuella införandet av de verksamma ämnena i fråga i bilaga I till direktivet(7). Kommittén konstaterade att frånvaron av kommentarer bör tolkas som ett tecken på att det inte finns några särskilda omständigheter som föranleder kommentar.

(5) Det har framgått av de olika undersökningar som har gjorts att växtskyddsmedel som innehåller de verksamma ämnena i fråga i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a och 5.1 b i direktivet, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Därför bör de verksamma ämnena i fråga föras in i bilaga I, för att växtskyddsprodukter som innehåller det verksamma ämnet i fråga skall kunna godkännas i alla medlemsstater i enlighet med nämnda direktiv.

(6) Efter det att ett verksamt ämne har förts in i bilaga I måste medlemsstaterna, enligt direktivet, inom en bestämd tid se till att godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet beviljas, ändras eller återkallas, beroende på omständigheterna. I synnerhet bör växtskyddsmedel endast godkännas om det verksamma ämnet uppfyller villkoren för att föras in i bilaga I och om det på grundval av en dokumentation som innehåller de uppgifter som krävs framgår att de enhetliga principerna i direktivet iakttagits.

(7) Innan ett verksamt ämne förs in i bilaga I måste medlemsstaterna och berörda parter få en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att bli resultatet av införandet. Efter det att införandet skett är det dessutom nödvändigt att medlemsstaterna beviljas en rimlig tidsfrist för att genomföra bestämmelserna i direktivet när det gäller växtskyddsmedel som innehåller glyfosat eller tifensulfuronmetyl. Medlemsstaterna måste inom denna tidsperiod i synnerhet granska de godkännanden som redan utfärdats, eller, vid behov, utfärda nya godkännanden i enlighet med direktivets bestämmelser. En längre period bör föreskrivas för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen för varje växtskyddsmedel i enlighet med de enhetliga principer som fastställs i direktivet. För växtskyddsprodukter som innehåller flera verksamma ämnen kan den fullständiga utvärderingen på grundval av de enhetliga principerna emellertid genomföras först när alla de verksamma ämnena i fråga har förts in i bilaga I till direktivet.

(8) Granskningsrapporten är en förutsättning för att medlemsstaterna på ett korrekt sätt skall kunna tillämpa flera avsnitt av de enhetliga principer som fastställs i direktivet. Innehållet i de slutgiltiga granskningsrapporterna (med undantag av sekretessbelagd information) bör således genom medlemsstaternas försorg hållas tillgängligt eller göras tillgängligt för alla berörda parter. Om en rapport måste uppdateras för att beakta tekniska och vetenskapliga framsteg bör också villkoren för införande av ämnet i fråga i bilaga I till direktivet ändras i enlighet med direktivet.

(9) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 2003. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna skall särskilt, när så krävs, och i enlighet med direktiv 91/414/EEG, före det datumet ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller glyfosat eller tifensulfuronmetyl som verksamt ämne.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. 2. När det gäller utvärdering och slutligt avgörande enligt de enhetliga principer som anges i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, och på grundval av en dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet, skall tidsfristen för att ändra eller återkalla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller glyfosat eller tifensulfuronmetyl som enda verksamt ämne löpa ut den 1 juli 2006.

3. För växtskyddsmedel som förutom glyfosat eller tifensulfuronmetyl innehåller ett annat verksamt ämne som finns upptaget i bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall tidsfristen för att ändra eller återkalla godkännanden löpa ut fyra år efter det att det direktiv som ändrar bilaga I i syfte att föra in det sista av dessa ämnen trädde i kraft.

4. Medlemsstaterna skall göra det möjligt för berörda parter att ta del av granskningsrapporterna för glyfosat och tifensulfuronmetyl (utom vad gäller sådan sekretessbelagd information som avses i artikel 14 i direktiv 91/414/EEG), eller tillhandahålla den på begäran.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den 1 juli 2002.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2001.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 276, 19.10.2001, s. 17.

(3) EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EGT L 259, 13.10.2000, s. 27.

(5) EGT L 107, 28.4.1994, s. 8.

(6) EGT L 225, 22.9.1995, s. 1.

(7) Protokoll från plenarmötet med Vetenskapliga kommittén för växter den 7 mars 2001 (glyfosat).

Protokoll från plenarmötet med Vetenskapliga kommittén för växter den 7 juni 2001 (tifensulfuronmetyl).

BILAGA

Följande poster skall läggas till i slutet av tabellen i bilaga I till direktiv 94/414/EEG:

(1) En detaljerad beskrivning av det verksamma ämnet återfinns i granskningsrapporten.