Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 2001/103/EG av den 28 november 2001 om ändring av bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, i syfte att föra in 2,4-diklorfenoxiättiksyra (2,4-D) som verksamt ämne (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 313 , 30/11/2001 s. 0037 - 0039Kommissionens direktiv 2001/103/EG

av den 28 november 2001

om ändring av bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, i syfte att föra in 2,4-diklorfenoxiättiksyra (2,4-D) som verksamt ämne

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/99/EG(2), särskilt artikel 6.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första fasen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2266/2000(4), föreskrivs att en förteckning skall antas över vissa verksamma ämnen i växtskyddsmedel som skall bedömas för att eventuellt föras in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Denna förteckning återfinns i kommissionens förordning (EG) nr 933/94 av den 27 april 1994 om fastställande av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och om val av rapporterande medlemsstater för genomförandet av kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2230/95(6), och där omfattas 2,4-diklorfenoxiättiksyra (2,4-D).

(2) Effekterna av 2,4-D på folkhälsa och miljö har bedömts i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3600/92 för ett antal av de användningsområden som har föreslagits av de anmälande företagen. I enlighet med förordning (EG) nr 933/94 har Grekland valts till rapporterande medlemsstat. I enlighet med artikel 7.1 c i förordning (EEG) nr 3600/92 lämnade den rapporterande medlemsstaten den 17 januari 1997 in utvärderingsrapporterna och rekommendationer till kommissionen.

(3) Utvärderingsrapporten har granskats av medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för arbetet i Ständiga kommittén för växtskydd. Resultatet av denna granskning presenterades den 2 oktober 2001 i form av kommissionens granskningsrapport om 2,4-D.

(4) Dokumentationen och resultatet av granskningen av 2,4-D överlämnades även till Vetenskapliga kommittén för växter för yttrande. I sitt yttrande(7) av den 21 maj 2001 behandlade kommittén frågan om valet av en passande djurmodell, som skall användas vid riskbedömningen för människor. Kommitténs rekommendation har beaktats i detta direktiv och i den aktuella granskningsrapporten.

(5) Det har framgått av de olika undersökningar som har gjorts att växtskyddsmedel som innehåller 2,4-D i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a och 5.1 b i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Därför bör det verksamma ämnet i fråga föras in i bilaga I till det direktivet, för att växtskyddsprodukter som innehåller 2,4-D skall kunna godkännas i alla medlemsstater i enlighet med direktiv 91/414/EEG.

(6) Innan ett verksamt ämne förs in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG måste medlemsstaterna och berörda parter få en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att bli resultatet av införandet. I direktiv 91/414/EEG föreskrivs att efter det att ett verksamt ämne har förts in i bilaga I till det direktivet måste medlemsstaterna, enligt direktivet, inom en bestämd tid se till att godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet granskas och beviljas, ändras eller återkallas, beroende på omständigheterna. Det är således nödvändigt att fastställa en sådan period. En längre period bör föreskrivas för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen för varje växtskyddsmedel i enlighet med de enhetliga principer som fastställs i direktiv 91/414/EEG. För växtskyddsprodukter som innehåller flera verksamma ämnen kan den fullständiga utvärderingen på grundval av de enhetliga principerna emellertid genomföras först när alla de verksamma ämnena i fråga har förts in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(7) Granskningsrapporten är en förutsättning för att medlemsstaterna på ett korrekt sätt skall kunna tillämpa flera delar av de enhetliga principer som fastställs i direktiv 91/414/EEG. Innehållet i den slutgiltiga granskningsrapporten (med undantag av sekretessbelagd information) bör således genom medlemsstaternas försorg hållas tillgängligt eller göras tillgängligt för alla berörda parter. Om det blir nödvändigt att uppdatera denna granskningsrapport som en följd av tekniska och vetenskapliga framsteg, måste även villkoren för införande av ämnet i fråga i bilaga I till direktiv 91/414/EEG ändras, i enlighet med direktivet.

(8) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall göra det möjligt för berörda parter att ta del av granskningsrapporten för 2,4-D (med undantag av sådan sekretessbelagd information som avses i artikel 14 i direktiv 91/414/EEG), eller tillhandahålla den på begäran.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 april 2003. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna skall särskilt, när så krävs, och i enlighet med direktiv 91/414/EEG, före det datumet ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller 2,4-D som verksamt ämne.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. När det gäller utvärdering och slutligt avgörande enligt de enhetliga principer som anges i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, och på grundval av en dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet, skall tidsfristen för att ändra eller återkalla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller 2,4-D som enda verksamt ämne löpa ut den 1 oktober 2006.

3. För växtskyddsmedel som förutom 2,4-D innehåller ett annat verksamt ämne som finns upptaget i bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall tidsfristen för att ändra eller återkalla godkännanden löpa ut fyra år efter det att det direktiv som ändrar bilaga I i syfte att föra in det sista av dessa ämnen trädde i kraft.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den 1 oktober 2002.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 november 2001.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 304, 21.11.2001, s. 14.

(3) EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EGT L 259, 13.10.2000, s. 27.

(5) EGT L 107, 28.4.1994, s. 8.

(6) EGT L 225, 22.9.1995, s. 1.

(7) Yttrande från Vetenskapliga kommittén för växter om utvärdering av 2,4-diklorfenoxiättiksyra (2,4-D) inom ramen för rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden - SCP/2,4d/002-slutlig.

BILAGA

Följande avsnitt skall läggas till i slutet av tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG: ""

(1) En detaljerad beskrivning av varje verksamt ämne återfinns i granskningsrapporten för ämnet i fråga.