Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001R0703.pdf

32001R0703

Kommissionens förordning (EG) nr 703/2001 av den 6 april 2001 om fastställande av de verksamma ämnen i växtskyddsmedel som skall utvärderas i den andra etappen av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG och om ändring av förteckningen över rapporterande medlemsstater för dessa ämnenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 098 , 07/04/2001 s. 0006 - 0013Kommissionens förordning (EG) nr 703/2001

av den 6 april 2001

om fastställande av de verksamma ämnen i växtskyddsmedel som skall utvärderas i den andra etappen av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG och om ändring av förteckningen över rapporterande medlemsstater för dessa ämnen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/21/EG(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 451/2000 av den 28 februari 2000 om genomförandebestämmelser för den andra och tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 direktiv 91/414/EEG(3), särskilt artikel 5.2 och 5.6 i denna, och

av följande skäl:

(1) De producenter som ville försäkra sig om att verksamma ämnen, som redan fanns på marknaden den 26 juli 1993 och som fanns förtecknade i bilaga I till förordning (EG) nr 451/2000, infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, uppmanades att anmäla detta till den relevanta rapporterande medlemsstaten senast den 31 augusti 2000.

(2) Rapporterande medlemsstater har meddelat kommissionen huruvida dessa anmälningar uppfyllde de kriterier för att vara godtagbara som anges i del 1 i bilaga V till förordning (EG) nr 451/2000, i enlighet med artikel 5.1 i den förordningen.

(3) Kommissionen har i samverkan med Ständiga kommittén för växtskydd ytterligare granskat dessa anmälningar för att kunna fastställa om de mottagits av den rapporterande medlemsstaten inom utsatt tid och om de uppfyller kriterierna för att vara godtagbara.

(4) Det bör därför fattas ett beslut om vilka verksamma ämnen som skall utvärderas inom ramen för förordningen och vilka personer som skall vara berättigade att anmäla dessa ämnen.

(5) Utnämningen av rapporterande medlemsstater för den andra etappen av arbetsprogrammet enligt artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG fastställs i artikel 4.1 i förordning (EG) nr 451/2000 och i bilaga I till den förordningen. Med hänsyn till att det vid granskningen av ansökningar för införande i bilaga I har framkommit att det råder viss brist på balans, bör rollen som rapportör för vissa verksamma ämnen överföras till en annan medlemsstat.

(6) För att granskningen enligt artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG skall kunna slutföras i tid, bör det också fastställas en tidsgräns för när den dokumentation och de tekniska eller vetenskapliga uppgifter som krävs enligt förordning (EG) nr 451/2000 skall överlämnas till den rapporterande medlemsstaten.

(7) Namn och adress på de producenter som har gjort en ansökan som uppfyller ovanstående krav bör offentliggöras, så att kontakter kan upprättas i syfte att lägga fram gemensam dokumentation.

(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Den förteckning över verksamma ämnen som kommer att bedömas inom ramen för förordning (EG) nr 451/2000 återfinns i spalt A i bilaga I till den här förordningen.

2. Den medlemsstat som utsetts till rapporterande medlemsstat för vart och ett av de ämnen som avses i punkt 1 anges i spalt B i bilaga I, intill motsvarande verksamma ämne.

3. De producenter som inom utsatt tid har lämnat in en ansökan enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 451/2000 anges i spalt C i bilaga I till den här förordningen med en tre- eller femsiffrig kod, vid motsvarande verksamma ämne. Namn och adress till varje producent fastställs för varje kod i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Den tidsfrist som avses i artikel 5.4 c och d i förordningen och som gäller för överlämnande av dokumentation och andra relevanta uppgifter till den rapporterande medlemsstaten fastställs utlöpa den 30 april 2002.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 april 2001.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 69, 10.3.2001, s. 17.

(3) EGT L 55, 29.2.2000, s. 25.

BILAGA I

Förteckning över verksamma ämnen (spalt A), rapporterande medlemsstat (spalt B) och ansökande producenter (identifieringskod) (spalt C)

DEL A: KOLINESTERASHÄMMANDE VERKSAMMA ÄMNEN

>Plats för tabell>

DEL B

>Plats för tabell>

BILAGA II

Förteckning över ansökande producenter; koder, namn och adresser

>Plats för tabell>