Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32002D0748.pdf

32002D0748

2002/748/EG: Kommissionens beslut av den 10 september 2002 om ändring av beslut 98/676/EG vad gäller fluazolat (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 3324]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 243 , 11/09/2002 s. 0019 - 0020Kommissionens beslut

av den 10 september 2002

om ändring av beslut 98/676/EG vad gäller fluazolat

[delgivet med nr K(2002) 3324]

(Text av betydelse för EES)

(2002/748/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/37/EG(2), särskilt artikel 6.3 i detta, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG mottog Förenade kungariket den 29 september 1997 en ansökan från Twinagro Ltd om införande av det verksamma ämnet fluazolat i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(2) Genom kommissionens beslut 98/676/EG(3) bekräftades efter en första genomgång att dokumentationen var "fullständig", dvs. i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(3) Medlemsstaterna fick därigenom möjlighet att provisoriskt godkänna växtskyddsmedel som innehåller fluazolat i enlighet med artikel 8.1 i direktiv 91/414/EEG. Ingen medlemsstat har använt sig av denna möjlighet.

(4) Förenade kungariket har i sin egenskap av rapporterande medlemsstat meddelat kommissionen att en noggrann granskning av dokumentationen visade att flera ytterligare uppgifter som krävs enligt bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG fortfarande fattades, särskilt när det gäller det verksamma ämnets nedbrytning i miljön och dess nedbrytningsprodukter. Dokumentationen kan följaktligen inte längre anses som fullständig.

(5) Det ansökande företaget har informerat Förenade kungariket och kommissionen om att det har för avsikt att inte längre stödja den pågående utvärderingen eller lämna ytterligare uppgifter om det verksamma ämnet och dess nedbrytningsprodukter. Följaktligen står det klart att dokumentationen inte kommer att bli fullständig och att det inte blir möjligt för Förenade kungariket att utarbeta en utvärderande rapport om fluazolat och skicka ut den till kommissionen och de övriga medlemsstaterna. Möjligheten att provisoriskt godkänna fluazolat bör därför återkallas.

(6) Någon övergångsperiod under vilken befintliga lager av växtskyddsmedel som innehåller fluazolat får omhändertas, lagras, släppas ut på marknaden och användas är inte nödvändig eftersom ingen av medlemsstaterna har beviljat provisoriskt godkännande för detta verksamma ämne.

(7) Beslut 98/676/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8) Den åtgärd som föreskrivs i detta beslut är förenlig med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1.4 i beslut 98/676/EG skall utgå.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 september 2002.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 117, 4.5.2002, s. 10.

(3) EGT L 317, 26.11.1998, s. 47.