Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 2002/18/EG av den 22 februari 2002 om ändring av bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, i syfte att införa isoproturon som verksamt ämneEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 055 , 26/02/2002 s. 0029 - 0032Kommissionens direktiv 2002/18/EG

av den 22 februari 2002

om ändring av bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, i syfte att införa isoproturon som verksamt ämne

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/103/EG(2), särskilt artikel 6.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2266/2000(4), skall det upprättas en förteckning över de verksamma ämnen som skall bedömas för att eventuellt införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Denna förteckning återfinns i kommissionens förordning (EG) nr 933/94 av den 27 april 1994 om fastställande av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och om val av rapporterande medlemsstater för genomförandet av förordning (EEG) nr 3600/92(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2230/95(6), och omfattar isoproturon.

(2) Effekterna av isoproturon på folkhälsa och miljö har bedömts i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3600/92 för ett antal av de användningsområden som har föreslagits av de anmälande företagen. I enlighet med förordning (EG) nr 933/94 har Tyskland valts till rapporterande medlemsstat för isoproturon. Den rapporterande medlemsstaten lämnade in utvärderingsrapporter och rekommendationer till kommissionen den 30 juli 1999, i enlighet med artikel 7.1 c i förordning (EEG) nr 3600/92.

(3) Utvärderingsrapporten har granskats av medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för arbetet i Ständiga kommittén för växtskydd. Resultatet av denna granskning presenterades den 7 december 2001 i form av en kommissionsrapport om isoproturon.

(4) I denna granskning påtalades inte några öppna frågor eller problem som skulle ha krävt samråd med Vetenskapliga kommittén för växter.

(5) Det har framgått av de olika undersökningar som har gjorts att växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a och 5.1 b i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Därför bör de verksamma ämnena i fråga föras in i bilaga I till det direktivet för att växtskyddsprodukter som innehåller det verksamma ämnet i fråga skall kunna godkännas i alla medlemsstater i enlighet med direktiv 91/414/EEG.

(6) Det bör fastställas en period under vilken medlemsstaterna, efter det att isoproturon har förts in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, måste se till att godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne beviljas, ändras eller återkallas, beroende på omständigheterna. I synnerhet bör växtskyddsmedel endast godkännas förutsatt att det verksamma ämnet uppfyller villkoren för att föras in i bilaga I och om det på grundval av en dokumentation som innehåller de uppgifter som krävs framgår att de enhetliga principerna i direktivet iakttagits.

(7) Kommissionens granskningsrapport är en förutsättning för att medlemsstaterna på ett korrekt sätt skall kunna tillämpa flera avsnitt av de enhetliga principer som fastställs i direktiv 91/414/EEG. Innehållet i den slutgiltiga granskningsrapporten, med undantag av sekretessbelagd information, bör således genom medlemsstaternas försorg hållas tillgängligt eller göras tillgängligt för alla berörda parter. Om rapporten måste uppdateras för att beakta tekniska och vetenskapliga framsteg bör också villkoren för införande av ämnet i fråga i bilaga I till direktiv 91/414/EEG ändras i enlighet med det direktivet.

(8) Innan ett verksamt ämne förs in i bilaga I måste medlemsstaterna och berörda parter få en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att bli resultatet av införandet. Efter det att införandet skett är det dessutom nödvändigt att medlemsstaterna beviljas en rimlig tidsfrist för att genomföra bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG när det gäller växtskyddsmedel som innehåller isoproturon. Medlemsstaterna måste inom denna tidsperiod i synnerhet granska de godkännanden som redan utfärdats, eller, vid behov, utfärda nya godkännanden i enlighet med direktiv 91/414/EEG. En längre period bör föreskrivas för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen för varje växtskyddsmedel i enlighet med de enhetliga principer som fastställs i direktiv 91/414/EEG. För växtskyddsprodukter som innehåller flera verksamma ämnen kan den fullständiga utvärderingen på grundval av de enhetliga principerna emellertid genomföras först när alla de verksamma ämnena i fråga har förts in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(9) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall göra det möjligt för alla berörda parter att ta del av granskningsrapporten för isoproturon, utom vad gäller sådan sekretessbelagd information som avses i artikel 14 i direktiv 91/414/EEG, eller tillhandahålla den på begäran.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 2003 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna skall särskilt, när så krävs, och i enlighet med direktiv 91/414/EEG, senast det datumet ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller isoproturon som verksamt ämne.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. När det gäller utvärdering och slutligt avgörande enligt de enhetliga principer som anges i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, och på grundval av en dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet, skall tidsfristen för att ändra eller återkalla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller isoproturon som enda verksamt ämne löpa ut den 1 januari 2007.

3. För växtskyddsmedel som förutom isoproturon innehåller ett annat verksamt ämne som finns upptaget i bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall tidsfristen för att ändra eller återkalla godkännanden löpa ut fyra år efter det att det direktiv som ändrar bilaga I till direktiv 91/414/EEG i syfte att föra in det sista av dessa ämnen, trädde i kraft.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den 1 januari 2003.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 februari 2002.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 313, 30.11.2001, s. 37.

(3) EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EGT L 259, 13.10.2000, s. 27.

(5) EGT L 107, 28.4.1994, s. 8.

(6) EGT L 225, 22.9.1995, s. 1.

BILAGA

Följande poster skall läggas till i slutet av tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG: ""

(1) En detaljerad beskrivning av det verksamma ämnet återfinns i granskningsrapporten.