Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 2002/37/EG av den 3 maj 2002 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG i syfte att införa etofumesat som verksamt ämne (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 117 , 04/05/2002 s. 0010 - 0012Kommissionens direktiv 2002/37/EG

av den 3 maj 2002

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG i syfte att införa etofumesat som verksamt ämne

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/18/EG(2), särskilt artikel 6.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2266/2000(4), skall det upprättas en förteckning över de verksamma ämnen i växtskyddsprodukter som skall bedömas för att eventuellt införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Denna förteckning återfinns i kommissionens förordning (EG) nr 933/94 av den 27 april 1994 om fastställande av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och om val av rapporterande medlemsstater för genomförandet av förordning (EEG) nr 3600/92(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2230/95(6), och omfattar etofumesat.

(2) Effekterna av etofumesat på folkhälsa och miljö har bedömts i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3600/92 för ett antal av de användningsområden som har föreslagits av de anmälande företagen. Sverige har valts till rapporterande medlemsstat för etofumesat i enlighet med förordning (EG) nr 933/94, ändrad genom förordning (EG) nr 491/95(7). Sverige lämnade in utvärderingsrapporter och rekommendationer till kommissionen den 2 oktober 1998 i enlighet med artikel 7.1 c i förordning (EEG) nr 3600/92.

(3) Utvärderingsrapporten har granskats av medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för arbetet i Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Resultatet av denna granskning presenterades den 26 februari 2002 i form av kommissionens granskningsrapport om etofumesat.

(4) I denna granskning påtalades inte några öppna frågor eller problem som skulle ha krävt samråd med Vetenskapliga kommittén för växter.

(5) Det har framgått av de olika undersökningar som har gjorts att växtskyddsmedel som innehåller etofumesat i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a och 5.1 b i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Därför bör etofumesat föras in i bilaga I till det direktivet för att växtskyddsprodukter som innehåller etofumesat skall kunna godkännas i alla medlemsstater i enlighet med direktiv 91/414/EEG.

(6) Kommissionens granskningsrapport är en förutsättning för att medlemsstaterna på ett korrekt sätt skall kunna tillämpa flera avsnitt av de enhetliga principer som fastställs i direktiv 91/414/EEG. Medlemsstaterna bör därför göra det möjligt för samtliga berörda parter att konsultera den slutliga granskningsrapporten, med undantag av sekretessbelagd information, eller tillhandahålla den på begäran. Om rapporten måste uppdateras till följd av tekniska och vetenskapliga framsteg bör också villkoren för införande av ämnet i fråga i bilaga I till direktiv 91/414/EEG ändras i enlighet med det direktivet.

(7) Innan ett verksamt ämne förs in i bilaga I måste medlemsstaterna och berörda parter få en rimlig tidsfrist för att vidta förberedande åtgärder.

(8) Efter införandet bör medlemsstaterna få en rimlig tidsfrist för att genomföra bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG när det gäller växtskyddsmedel som innehåller etofumesat, särskilt för att kontrollera att befintliga tillstånd enligt bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG uppfyller villkoren för etofumesat i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. En längre period bör beviljas under vilken fullständig dokumentation bör överlämnas för varje sådant växtskyddsmedel som uppfyller kraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG, varpå produkten bör tas upp till ny prövning i enlighet med de enhetliga principer som fastställs direktiv 91/414/EEG.

(9) Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras.

(10) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall göra det möjligt för alla berörda parter att ta del av granskningsrapporten för etofumesat, utom vad gäller sådan sekretessbelagd information som avses i artikel 14 i direktiv 91/414/EEG, eller tillhandahålla den på begäran.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall senast den 31 augusti 2003 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa bestämmelserna från och med den 1 september 2003.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall granska godkännandena för samtliga växtskyddsmedel som innehåller etofumesat för att kontrollera att villkoren beträffande etofumesat i bilaga I till direktiv 91/414/EEG är uppfyllda. När så krävs skall de ändra eller återkalla godkännanden i enlighet med direktiv 91/414/EEG senast den 1 september 2003.

2. Medlemsstaterna skall för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller etofumesat antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen av de som finns förtecknade i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, senast den 1 mars 2003 ta upp produkten till ny prövning enligt de enhetliga principer som anges i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III. På grundval av denna prövning skall de avgöra om produkten uppfyller kraven i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG. När så krävs skall de senast den 28 februari 2007 ändra eller återkalla godkännandet för varje sådant växtskyddsmedel.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den 1 mars 2003.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2002.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 55, 26.2.2002, s. 29.

(3) EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EGT L 259, 13.10.2000, s. 27.

(5) EGT L 107, 28.4.1994, s. 8.

(6) EGT L 225, 22.9.1995, s. 1.

(7) EGT L 49, 4.3.1995, s. 50.

BILAGA

I bilaga I skall följande läggas till i slutet av tabellen:

>Plats för tabell>

(1) En detaljerad beskrivning av det verksamma ämnet återfinns i granskningsrapporten.