Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 2002/48/EG av den 30 maj 2002 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG som innebär att iprovalikarb, prosulfuron och sulfosulfuron införs som verksamma ämnenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 148 , 06/06/2002 s. 0019 - 0023Kommissionens direktiv 2002/48/EG

av den 30 maj 2002

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG som innebär att iprovalikarb, prosulfuron och sulfosulfuron införs som verksamma ämnen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/37/EG(2), särskilt artikel 6.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG mottog Irland den 30 mars 1998 en ansökan från Bayer AG om införande av det verksamma ämnet iprovalikarb i bilaga I till direktivet. Genom kommissionens beslut 98/512/EG(3) bekräftades att dokumentationen var fullständig, dvs. i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(2) Frankrike mottog den 14 maj 1995 en liknande ansökan från Novartis (nu Syngenta) angående prosulfuron. Genom kommissionens beslut 97/137/EG(4) förklarades ansökan vara fullständig.

(3) Irland mottog den 24 april 1997 en liknande ansökan från Monsanto angående sulfosulfuron. Genom kommissionens beslut 97/865/EG(5) förklarades ansökan vara fullständig.

(4) Effekterna av dessa tre verksamma ämnen på människors hälsa och miljön har bedömts i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i direktiv 91/414/EEG för de användningsområden som har föreslagits av de sökande företagen. De rapporterande medlemsstaterna överlämnade utkast till utvärderingsrapporter om de verksamma ämnena till kommissionen den 4 november 1999 (iprovalikarb), den 18 januari 1999 (prosulfuron) och den 2 april 1998 (sulfosulfuron).

(5) Utkasten till utvärderingsrapporter har granskats av medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för arbetet i Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Resultatet av granskningen presenterades den 26 februari 2002 i form av kommissionens granskningsrapporter avseende iprovalikarb, prosulfuron och sulfosulfuron.

(6) Akterna och dokumentationen från granskningarna överlämnades till Vetenskapliga kommittén för växter. När det gäller iprovalikarb ombads kommittén att yttra sig om huruvida effekten på daggmaskar av metaboliten PMPA utgör en godtagbar risk och om de tumörer som kunnat konstateras hos råttor som under hela sin livstid exponerats för höga doser har relevans för människor. I två yttranden(6),(7) ansåg kommittén att det fanns ett behov av ytterligare uppgifter om daggmaskar, vilka sedermera tillhandahölls och bedömdes, och menade att när det gällde de effekter som konstaterats hos råttor så var säkerhetsmarginalerna tillräckligt stora för att konsumenter och användare skulle vara skyddade. Hänsyn har tagits till Vetenskapliga kommitténs anmärkningar vid utformningen av detta direktiv och den berörda granskningsrapporten.

(7) När det gäller prosulfuron ombads kommittén yttra sig om huruvida risken i samband med två av det verksamma ämnets nedbrytningsprodukter var godtagbar för organismer som lever i sediment och om det konstaterats hormonrubbningar hos försöksdjur. I sitt yttrande(8) drog kommittén slutsatsen att vissa förändringar i livmoder och bröst, som observerades hos råttor efter livslång exponering av prosulfuron, inte var relevanta för bedömningen av risken för människor i samband med de föreslagna användningsområdena. Kommittén ansåg vidare att riskerna med de två nedbrytningsprodukterna för organismer som lever i sediment ännu inte hade utvärderats tillräckligt och noterade att det bildas andra persistenta metaboliter i större mängder i sediment- och vattenprover som inte heller hade utvärderats. De uppgifter och utvärderingar som fattades lades sedermera fram och hänsyn togs till Vetenskapliga kommitténs anmärkningar vid utformningen av detta direktiv och den berörda granskningsrapporten.

(8) När det gäller sulfosulfuron ombads kommittén yttra sig om förekomsten av tumörer i urinblåsan i den ett och ett halvt år långa studien av möss. Kommittén ombads överväga om det vore lämpligt att fastställa en akut referensdos för sulfosulfuron. Kommittén ombads också bekräfta att det inte är nödvändigt med en subletal studie av daggmaskar, trots förekomsten av metaboliter i jorden. I sitt yttrande(9) ansåg kommittén att de organskador som konstaterats hos möss inte automatiskt innebär att ämnet är cancerframkallande hos människor och tyckte inte att det behövde fastställas en akut referensdos. I yttrandet fastslogs också att det inte var troligt att det skulle uppstå några allvarliga långsiktiga risker för daggmaskar. Kommittén uppmärksammade vidare på att det fanns ett behov av att bedöma tre oidentifierade metaboliters eventuella inverkan på miljön. Dessa uppgifter lämnades sedermera och den begärda utvärderingen gjordes.

(9) Det har framgått av de olika undersökningar som har gjorts att växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a, 5.1 b och artikel 5.3 i direktiv 91/414/EEG, särskilt vad gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapporter. Ämnena bör därför införas i bilaga I så att godkännanden för växtskyddsprodukter som innehåller ämnena kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med direktivet.

(10) Granskningsrapporterna är nödvändiga för att medlemsstaterna skall kunna tillämpa de enhetliga principerna i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG. Det är därför lämpligt att föreskriva att de slutliga granskningsrapporterna skall hållas tillgängliga eller göras tillgängliga av medlemsstaterna för eventuella intresserade parter.

(11) Efter införandet bör medlemsstaterna ges rimligt med tid för att genomföra direktiv 91/414/EEG om växtskyddsprodukter innehållande iprovalikarb, prosulfuron eller sulfosulfuron och särskilt för att se över befintliga provisoriska godkännanden eller för att, senast i slutet av perioden, omvandla dessa till fullständiga godkännanden, ändra dem eller återkalla dem i enlighet med direktiv 91/414/EEG.

(12) Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras.

(13) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall hålla granskningsrapporterna för iprovalikarb, prosulfuron och sulfosulfuron tillgängliga (med undantag av konfidentiella uppgifter enligt artikel 14 i direktiv 91/414/EEG) för eventuella berörda parter eller låta dem ta del av rapporterna på begäran.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall anta och senast den 31 december 2002 offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa bestämmelserna från och med den 1 januari 2003.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall granska godkännandena för samtliga växtskyddsmedel som innehåller iprovalikarb, prosulfuron eller sulfosulfuron för att kontrollera att villkoren beträffande dessa verksamma ämnen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG är uppfyllda. När så krävs skall de ändra eller återkalla godkännanden i enlighet med direktiv 91/414/EEG senast den 31 december 2002.

2. Medlemsstaterna skall för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller iprovalikarb, prosulfuron eller sulfosulfuron, antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen av de som finns förtecknade i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, senast den 1 juli 2002 ta upp produkten till ny prövning enligt de enhetliga principer som anges i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III. På grundval av den prövningen skall de avgöra om produkten uppfyller kraven i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EG. När så krävs skall de senast den 31 december 2003 ändra eller återkalla godkännandet för varje sådant växtskyddsmedel.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den 1 juli 2002.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 maj 2002.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 117, 4.5.2002, s. 10.

(3) EGT L 228, 15.8.1998, s. 35.

(4) EGT L 52, 22.2.1997, s. 20.

(5) EGT L 351, 23.12.1997, s. 67.

(6) Yttrande från Vetenskapliga kommittén för växter om utvärderingen av iprovalikarb i samband med direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (antaget den 21 mars 2001).

(7) Yttrande från Vetenskapliga kommittén för växter om ytterligare frågor från kommissionen om utvärderingen av iprovalikarb (SZX 0722) i samband med direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (antaget den 28 november 2001).

(8) Yttrande från Vetenskapliga kommittén för växter om införande av prosulfuron (CGA 152005) i bilaga I till direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (SCP/PROSULF/002-slutlig av den 21 juni 2001).

(9) Yttrande från Vetenskapliga kommittén för växter om utvärderingen av MON 37500 (sulfosulfuron) i samband med direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (SCP/SULFO/002-slutlig av den 11 december 2000).

BILAGA

I bilaga I skall följande rader läggas till i slutet av tabellen " "

(1) Det verksamma ämnet identifieras och specificeras i granskningsrapporten.