Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32003L0005.pdf

32003L0005

Kommissionens direktiv 2003/5/EG av den 10 januari 2003 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa deltametrin som verksamt ämne (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 008 , 14/01/2003 s. 0007 - 0009Kommissionens direktiv 2003/5/EG

av den 10 januari 2003

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa deltametrin som verksamt ämne

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/81/EG(2), särskilt artikel 6.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2266/2000(4), upprättas en förteckning över verksamma ämnen i växtskyddsprodukter som skall bedömas för att eventuellt införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Denna förteckning omfattar deltametrin och återfinns i kommissionens förordning (EG) nr 933/94 av den 27 april 1994 om fastställande av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och om val av rapporterande medlemsstater för genomförandet av förordning (EEG) nr 3600/92(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2230/95(6).

(2) Effekterna av deltametrin på folkhälsa och miljö har bedömts i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3600/92 för ett antal av de användningsområden som har föreslagits av de anmälande företagen. Med stöd av förordning (EG) nr 933/94 har Sverige utsetts till rapporterande medlemsstat. Sverige lämnade in utvärderingsrapporter och rekommendationer till kommissionen den 6 oktober 1998, i enlighet med artikel 7.1 c i förordning (EEG) nr 3600/92.

(3) Utvärderingsrapporten har granskats av medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Resultatet av denna granskning presenterades den 18 oktober 2002 i form av kommissionens granskningsrapport om deltametrin.

(4) I denna granskning påtalades inte några öppna frågor eller problem som skulle ha krävt samråd med Vetenskapliga kommittén för växter.

(5) Det har framgått av de olika undersökningar som har gjorts att växtskyddsmedel som innehåller deltametrin i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a, 5.1 b och artikel 5.3 i direktiv 91/414/EEG, särskilt vad gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Deltametrin bör därför införas i bilaga I så att tillstånd för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med det direktivet.

(6) Kommissionens granskningsrapport är en förutsättning för att medlemsstaterna på ett korrekt sätt skall kunna tillämpa flera avsnitt av de enhetliga principer som fastställs i direktiv 91/414/EEG. Innehållet i den slutliga granskningsrapporten, med undantag av konfidentiella uppgifter, bör därför hållas tillgängligt eller göras tillgängligt av medlemsstaterna för alla intressenter.

(7) Innan ett verksamt ämne förs in i bilaga I bör medlemsstaterna och berörda parter få en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att bli resultatet av införandet.

(8) Efter det att införandet skett bör medlemsstaterna beviljas en rimlig tidsfrist inom vilken de skall genomföra bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG när det gäller växtskyddsmedel som innehåller deltametrin och, i synnerhet, granska att de villkor rörande deltametrin som fastställs i bilaga I till direktiv 91/414/EEG är uppfyllda. En längre period bör föreskrivas för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen för varje växtskyddsmedel i enlighet med de enhetliga principer som fastställs i direktiv 91/414/EEG.

(9) Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras.

(10) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall göra det möjligt för alla intressenter att ta del av granskningsrapporten om deltametrin, utom vad gäller sådan sekretessbelagd information som avses i artikel 14 i direktiv 91/414/EEG, eller tillhandahålla den på begäran.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall anta och senast den 30 april 2004 offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 maj 2004.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall granska godkännandet för varje växtskyddsprodukt som innehåller deltametrin för att säkerställa att villkoren rörande deltametrin enligt bilaga I till direktiv 91/414/EEG är uppfyllda. När så krävs och senast den 30 april 2004 skall de ha ändrat eller återkallat godkännandet.

2. När det gäller varje godkänd växtskyddsprodukt innehållande deltametrin antingen som enda aktivt ämne eller som ett av flera aktiva ämnen, vilka alla var förtecknade i bilaga I till direktiv 91/414/EEG senast den 31 oktober 2003, skall medlemsstaterna granska produkten i fråga i enlighet med de enhetliga principer som föreskrivs i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av en dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet. På grundval av den utvärderingen skall de fastställa om produkten uppfyller villkoren i artikel 4.1 b, 4.1 c, 4.1 d och 4.1 e i direktiv 91/414/EEG. När så krävs och senast den 31 oktober 2007 skall de ändra eller återkalla godkännandet.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den 1 november 2003.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 januari 2003.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 276, 12.10.2002, s. 28.

(3) EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EGT L 259, 13.10.2000, s. 27.

(5) EGT L 107, 28.4.1994, s. 8.

(6) EGT L 225, 22.9.1995, s. 1.

BILAGA

Följande avsnitt skall läggas till i slutet av tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EG:

">Plats för tabell>"