Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 2003/79/EG av den 13 augusti 2003 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa Coniothyrium minitans som verksamt ämne (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 205 , 14/08/2003 s. 0016 - 0018Kommissionens direktiv 2003/79/EG

av den 13 augusti 2003

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa Coniothyrium minitans som verksamt ämne

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/70/EG(2), särskilt artikel 6.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG mottog de tyska myndigheterna den 10 september 1997 en ansökan från Prophyta GmbH, nedan kallat det ansökande företaget, om införande av det verksamma ämnet Coniothyrium minitans i bilaga I till direktivet. Genom kommissionens beslut 98/676/EG(3), ändrat genom beslut 2002/748/EG(4), bekräftades att dokumentationen var fullständig, dvs. i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(2) Effekterna av detta verksamma ämne på människors hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i direktiv 91/414/EEG för de användningsområden som har föreslagits av det ansökande företaget. Den rapporterande medlemsstaten överlämnade utkastet till utvärderingsrapport till kommissionen den 13 mars 2000.

(3) Utkastet till utvärderingsrapporten har granskats av medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för arbetet i Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Resultatet av denna granskning presenterades den 4 juli 2003 i form av kommissionens granskningsrapport om Coniothyrium minitans.

(4) I denna granskning påtalades inte några öppna frågor eller problem som skulle ha krävt samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(5) Det har framgått av de olika undersökningar som har gjorts att växtskyddsmedel som innehåller Coniothyrium minitans i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a, 5.1 b i direktiv 91/414/EEG mot bakgrund av artikel 5.3 i detta, särskilt vad gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Ämnet bör därför införas i bilaga I så att tillstånd för växtskyddsprodukter som innehåller detta ämne kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med det direktivet.

(6) Trots att de enhetliga principerna för mikroorganismer ännu inte har antagits, bör medlemsstaterna tillämpa de allmänna bestämmelserna i artikel 4 i direktivet när de beviljar tillstånd. Det bör föreskrivas att medlemsstaterna skall hålla den slutliga granskningsrapporten tillgänglig (med undantag av konfidentiella uppgifter enligt artikel 14 i direktiv 91/414/EEG) för eventuella berörda parter.

(7) Efter införandet bör medlemsstaterna ges rimlig tid för att genomföra bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG vad gäller växtskyddsmedel som innehåller Coniothyrium minitans och särskilt för att se över befintliga provisoriska godkännanden och, senast i slutet av perioden, omvandla dessa till fullständiga godkännanden, ändra dem eller återkalla dem i enlighet med direktiv 91/414/EEG.

(8) Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras.

(9) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall anta och senast den 30 juni 2004 offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa bestämmelserna från och med den 1 juli 2004.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall medlemsstaterna själva utfärda.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall granska godkännandena för samtliga växtskyddsmedel som innehåller Coniothyrium minitans för att kontrollera att villkoren beträffande detta verksamma ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG är uppfyllda. När så krävs skall de ändra eller återkalla godkännandena i enlighet med direktiv 91/414/EEG senast den 30 juni 2004.

2. Medlemsstaterna skall för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller Coniothyrium minitans antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen av de som finns förtecknade i bilaga I till direktiv 91/414/EEG senast den 31 december 2004 ta upp produkten till ny prövning på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III. På grundval av denna prövning skall de avgöra om produkten uppfyller kraven i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG. När så krävs skall de senast den 30 juni 2005 ändra eller återkalla godkännandet för varje sådant växtskyddsmedel.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den 1 januari 2004.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 augusti 2003.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EUT L 184, 23.7.2003, s. 9.

(3) EGT L 317, 26.11.1998, s. 47.

(4) EGT L 243, 11.9.2002, s. 19.

BILAGA

I bilaga I skall följande rad läggas till i slutet av tabellen:

">Plats för tabell>"