Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 2003/119/EG av den 5 december 2003 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa mesosulfuron, propoxykarbazon och zoxamid som verksamma ämnen (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 325 , 12/12/2003 s. 0041 - 0043Kommissionens direktiv 2003/119/EG

av den 5 december 2003

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa mesosulfuron, propoxykarbazon och zoxamid som verksamma ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/84/EG(2), särskilt artikel 6.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG mottog de franska myndigheterna den 15 december 2000 en ansökan från Aventis Cropscience France (nu Bayer CropScience) om införande av det verksamma ämnet mesosulfuron (i form av mesosulfuronmetyl) i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom kommissionens beslut 2001/287/EG(3) bekräftades att dokumentationen var fullständig, dvs. i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(2) Den 25 januari mottog de tyska myndigheterna en ansökan, enligt artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG, från Bayer AG (nu Bayer CropScience) angående propoxykarbazon (i form av propoxykarbazonnatrium; tidigare namn MKH 65 61). I kommissionens beslut 2000/463/EG(4) förklaras denna ansökan vara fullständig.

(3) Den 2 juni 1999 mottog myndigheterna i Förenade kungariket en ansökan, enligt artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG, från Rohm and Haas France SA (nu Dow AgroSciences) angående zoxamid (tidigare namn RH-7281). I kommissionens beslut 2000/540/EG(5) förklaras denna ansökan vara fullständig.

(4) Effekterna av dessa verksamma ämnen på människors hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i direktiv 91/414/EEG för de användningsområden som har föreslagits av de sökande företagen. De rapporterande medlemsstaterna överlämnade utkast till utvärderingsrapporter om dessa verksamma ämnen till kommissionen den 12 december 2001 (mesosulfuron), 26 mars 2001 (propoxykarbazon) och 10 augusti 2001 (zoxamid).

(5) Utkasten till utvärderingsrapporter har granskats av medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för arbetet i Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Granskningen slutfördes den 3 oktober 2003 i form av en granskningsrapport från kommissionen för mesosulfuron, propoxykarbazon och zoxamid.

(6) Granskningen av mesosulfuron, propoxykarbazon och zoxamid visade inte på några öppna frågor eller problem som skulle ha krävt samråd med Vetenskapliga kommittén för växter.

(7) Det har framgått av de olika undersökningarna att växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a, 5.1 b och artikel 5.3 i direktiv 91/414/EEG, särskilt vad gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Mesosulfuron, propoxykarbazon och zoxamid bör därför införas i bilaga I så att tillstånd för växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med det direktivet.

(8) Efter införandet bör medlemsstaterna ges rimlig tid för att genomföra direktiv 91/414/EEG när det gäller växtskyddsmedel som innehåller mesosulfuron, propoxykarbazon och zoxamid, och särskilt för att se över befintliga provisoriska godkännanden och för att, senast i slutet av perioden, omvandla dessa till fullständiga godkännanden, ändra dem eller återkalla dem i enlighet med direktiv 91/414/EEG.

(9) Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras.

(10) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall senast den 30 september 2004 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 oktober 2004.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall granska godkännandena för samtliga växtskyddsmedel som innehåller mesosulfuron, propoxykarbazon och zoxamid för att kontrollera att villkoren för dessa verksamma ämnen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG är uppfyllda. När så krävs skall de ändra eller återkalla godkännanden i enlighet med direktiv 91/414/EEG senast den 30 september 2004.

2. För varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller mesosulfuron, propoxykarbazon eller zoxamid som enda verksamma ämne skall medlemsstaterna ta upp medlet till ny prövning enligt de enhetliga principer som anges i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet. På grundval av denna prövning skall de avgöra om medlet uppfyller kraven i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG. När så krävs skall de senast den 31 augusti 2005 ändra eller återkalla godkännandet för varje sådant växtskyddsmedel.

3. För varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller mesosulfuron, propoxykarbazon eller zoxamid tillsammans med ett eller flera av de verksamma ämnen som förtecknas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall medlemsstaterna ta upp medlet till ny prövning enligt de enhetliga principer som anges i bilaga VI till det direktivet, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet. På grundval av denna prövning skall de avgöra om medlet uppfyller kraven i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG. När så krävs skall de ändra eller återkalla godkännandet för varje sådant växtskyddsmedel senast det datum som fastställts för sådana ändringar eller återkallanden i respektive direktiv, där bilaga I ändras med anledning av införande av berörda ämnen. Om olika datum fastställs i de relevanta direktiven skall det senaste datumet gälla.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den 1 april 2004.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2003.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EUT L 247, 30.9.2003, s. 20.

(3) EGT L 99, 10.4.2001, s. 9.

(4) EGT L 183, 22.7.2000, s. 21.

(5) EGT L 230, 12.9.2000, s. 14.

BILAGA

I bilaga I skall följande rader läggas till i slutet av tabellen:

">Plats för tabell>"