Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32003R1044.pdf

32003R1044

Kommissionens förordning (EG) nr 1044/2003 av den 18 juni 2003 om ändring av förordningarna (EG) nr 451/2000 och (EG) nr 1490/2002 (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 151 , 19/06/2003 s. 0032 - 0033Kommissionens förordning (EG) nr 1044/2003

av den 18 juni 2003

om ändring av förordningarna (EG) nr 451/2000 och (EG) nr 1490/2002

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/31/EG(2), särskilt artikel 8.2 andra stycket i detta, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2266/2000(4), komissionens förordning (EG) nr 451/2000(5), senast ändrad genom förordning nr 1490/2002(6), och förordning (EG) nr 1490/2002 fastställs närmare bestämmelser för genomförandet av första, andra och tredje etapperna av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG. Det programmet pågår nu.

(2) Erfarenheterna från den första etappen visar att det behövs ett utökat samarbete mellan medlemsstaterna för att säkerställa snabba och konsekventa beslut. Enligt bestämmelserna för den tredje etappen skall avgifter betalas till medlemsstaterna, inte bara för deras arbete som rapporterande medlemsstat utan också för andra aktiviteter under den etappen, i syfte att ställa de nödvändiga resurserna till förfogande för detta arbete. För enhetlighetens skull bör det utfärdas bestämmelser för avgifter även under den andra etappen, i förordning (EG) nr 451/2000.

(3) När Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) gör sina utvärderingar kan de konsultera experter. Det är nödvändigt att säkerställa tillräckliga resurser för medlemsstaterna när en sådan konsultation organiseras.

(4) Förordningarna (EG) nr 451/2000 och (EG) nr 1490/2002 bör därför ändras.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 451/2000

Artikel 12 i förordning (EG) nr 451/2000 skall ändras på följande sätt:

1. Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Medlemsstaterna skall införa ett system enligt vilket de sökande är skyldiga att erlägga en avgift för administrativ hantering och utvärdering av anmälningar och akter."

2. Punkt 2 skall ändras på följande sätt:

a) Underpunkt a skall ersättas med följande:

"a) De skall ta ut en avgift för varje anmälan och för varje akt som lämnas in."

b) Underpunkt c skall ersättas med följande:

"c) De skall se till att avgiften erläggs i enlighet med de anvisningar som lämnas av den organisation i varje medlemsstat som förtecknas i bilaga VI, och att intäkterna från avgifterna bara används för att täcka de faktiska kostnader som den rapporterande medlemsstaten har i samband med utvärdering och handläggning av de anmälningar och akter för vilka medlemsstaten har utsetts till rapporterande medlemsstat, eller för att finansiera medlemsstatens allmänna aktiviteter i enlighet med artiklarna 7 och 8."

Artikel 2

Ändring av förordning (EG) nr 1490/2002

I artikel 17 i förordning (EG) nr 1490/2002 skall punkt 2 c ersättas med följande:

"c) Medlemsstaterna skall se till att avgiften erläggs i enlighet med de anvisningar som lämnas av den organisation i varje medlemsstat som förtecknas i bilaga IV, och att intäkterna från avgifterna bara används för att täcka de faktiska kostnader som den rapporterande medlemsstaten har i samband med utvärdering och handläggning av de akter för vilka medlemsstaten har utsetts till rapporterande medlemsstat, eller för att finansiera medlemsstatens allmänna aktiviteter i enlighet med artiklarna 9, 10 eller 11."

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2003.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EUT L 101, 23.4.2003, s. 3.

(3) EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EGT L 259, 13.10.2000, s. 27.

(5) EGT L 55, 29.2.2000, s. 25.

(6) EGT L 224, 21.8.2002, s. 23.