Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 2004/58/EG av den 23 april 2004 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa alfa-cypermetrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedifam, ioxynil och fenmedifam som verksamma ämnen (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 120 , 24/04/2004 s. 0026 - 0029Kommissionens direktiv 2004/58/EG

av den 23 april 2004

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa alfa-cypermetrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedifam, ioxynil och fenmedifam som verksamma ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden(1), särskilt artikel 6.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden(2) upprättas en förteckning över de verksamma ämnen som skall utvärderas för att eventuellt införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. I denna förteckning ingår alfa-cypermetrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedifam, ioxynil och fenmedifam.

(2) Effekterna av dessa verksamma ämnen på folkhälsa och miljö har för ett antal av de användningsområden som föreslagits av de anmälande företagen utvärderats i enlighet med de bestämmelser som fastställs i förordning (EEG) nr 3600/92. Enligt kommissionens förordning (EG) nr 933/94 av den 27 april 1994 om fastställande av verksamma ämnen i växtskyddsprodukter och om val av rapporterande medlemsstat för genomförande av kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92(3) utsågs följande rapporterande medlemsstater, som i sin tur i enlighet med artikel 7.1 c i förordning (EEG) nr 3600/92 lämnade relevanta utvärderingsrapporter och rekommendationer till kommissionen. För alfa-cypermetrin var den rapporterande medlemsstaten Belgien och alla relevanta upplysningar lämnades den 16 september 1999. För benalaxyl var den rapporterande medlemsstaten Portugal och alla relevanta upplysningar lämnades den 27 april 2000. För bromoxynil var den rapporterande medlemsstaten Frankrike och alla relevanta upplysningar lämnades den 16 mars 2000. För desmedifam var den rapporterande medlemsstaten Finland och alla relevanta upplysningar lämnades den 8 maj 2000. För ioxynil var den rapporterande medlemsstaten Frankrike och alla relevanta upplysningar lämnades den 16 mars 2000. För fenmedifam var den rapporterande medlemsstaten Finland och alla relevanta upplysningar lämnades den 5 januari 2000.

(3) Dessa utvärderingsrapporter har granskats av medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för arbetet i Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(4) Granskningarna av alla verksamma ämnen färdigställdes den 13 februari 2004 i form av kommissionens granskningsrapporter för alfa-cypermetrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedifam, ioxynil och fenmedifam.

(5) Vid granskningarna av alfa-cypermetrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedifam, ioxynil och fenmedifam framkom inga öppna frågor eller problem som skulle ha krävt samråd med Vetenskapliga kommittén för växter.

(6) Det har framgått av de olika undersökningar som gjorts att växtskyddsprodukter som innehåller alfa-cypermetrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedifam, ioxynil och fenmedifam i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG, i synnerhet när det gäller de användningsområden som undersökts och beskrivits i detalj i kommissionens granskningsrapport. Dessa verksamma ämnen bör därför införas i bilaga I så att tillstånd för de växtskyddsprodukter som innehåller dessa verksamma ämnen kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med direktivet i fråga.

(7) Innan ett verksamt ämne införs i bilaga I bör medlemsstaterna och berörda parter få en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att bli resultat av införandet.

(8) Efter införandet bör medlemsstaterna beviljas en rimlig tidsfrist för att genomföra bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG när det gäller de växtskyddsprodukter som innehåller alfa-cypermetrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedifam, ioxynil eller fenmedifam och i synnerhet för att granska tidigare godkännanden för att säkerställa att de villkor för dessa verksamma ämnen som fastställs i bilaga I till direktiv 91/414/EEG är uppfyllda. Av effektivitetsskäl och med tanke på de korta tidsfristerna bör den rapporterande medlemsstaten samordna sådana granskningar mellan medlemsstaterna. En längre period bör i enlighet med de enhetliga principer som fastställs i direktiv 91/414/EEG föreskrivas för inlämning och utvärdering av den fullständiga dokumentationen för varje växtskyddsprodukt.

(9) Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet härmed.

(10) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall anta och senast den 31 augusti 2005 offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast förse kommissionen med texten till dessa bestämmelser och en jämförelsetabell mellan dessa bestämmelser och detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 september 2005.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall granska godkännanden för samtliga växtskyddsprodukter som innehåller alfa-cypermetrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedifam, ioxynil och fenmedifam för att säkerställa att de villkor beträffande dessa ämnen som fastställs i bilaga I till direktiv 91/414/EEG är uppfyllda. När så krävs och senast den 31 augusti 2005 skall de ändra eller återkalla godkännandet.

Respektive rapporterande medlemsstat skall organisera samarbetet mellan medlemstaterna när en sådan granskning utförs.

2. För varje godkänd växtskyddsprodukt som innehåller alfa-cypermetrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedifam, ioxynil och fenmedifam, antingen som enda verksamt ämne eller som ett av flera verksamma ämnen och som senast den 28 februari 2005 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, skall medlemsstaterna på nytt utvärdera produkten i enlighet med de enhetliga principer som föreskrivs i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG och på grundval av en dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till direktivet i fråga. På grundval av denna utvärdering skall de avgöra om produkten uppfyller kraven i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG.

Efter detta avgörande skall medlemsstaterna

a) om en produkt innehåller alfa-cypermetrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedifam, ioxynil eller fenmedifam som enda verksamt ämne, om så krävs, senast den 28 februari 2009 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b) om en produkt innehåller alfa-cypermetrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedifam, ioxynil eller fenmedifam som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet den 28 februari 2009 eller vid ett datum som fastställts för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv enligt vilket(a) det berörda ämnet eller de berörda ämnena infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är senast.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den 1 mars 2005.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 april 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/60/EG (Se sidan 39 i detta nummer av EUT).

(2) EGT L 366, 15.12.1992, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2266/2000 (EGT L 259, 13.10.2000, s. 27).

(3) EGT L 107, 28.4.1994, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2230/95 (EGT L 225, 22.9.1995, s. 1).

BILAGA

Följande avsnitt skall läggas till i slutet av tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EG:

">Plats för tabell>"